Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Bo och leva i Norra Djurgårdsstaden

Levande stadBoende i Norra Djurgårdsstaden tycker om att bo i området och under de senaste åren har trivseln ökat. Det visar den senaste boendeenkäten från 2023, där åtta av tio är mycket nöjda. Det är framför allt tillgången till parker och naturområden samt torg och mötesplatser utomhus som uppskattas. Även det ökade serviceutbudet värdesätts.

Boendeenkäten visar att nio av tio uppfattar Norra Djurgårdsstaden som tryggt, samma höga siffror uppmättes i den första undersökningen som gjordes 2016. Detta är en ökning sett från förra undersökningen 2019 då den upplevda tryggheten minskade något, även om resultaten var goda även då, jämfört med övriga staden.

Vad gäller att ta sig till och från området har andelen som åker kollektivt 3–5 dagar i veckan minskat något från drygt sex av tio till fem av tio sett till tidigare års undersökningar, vilket kan bero på mer hemarbete sedan pandemin. Detta är också tydligt när det kommer till de som kör bil eller cyklar, där minskningen är som störst bland dem som tar sig till och från Norra Djurgårdsstaden minst fem dagar per vecka. Fler än tidigare är också nöjda med tillgången till cykelbanor, skötseln av dessa samt möjligheten att ta sig till och från andra stadsdelar med cykel. Drygt hälften av de svarande anger att de äger eller disponerar minst en bil i sitt hushåll – men färre än en av tio är med i en bilpool. Andelen el- och laddhybridbilar har ökat sedan förra undersökningen från 17 procent till att nu uppgå till en tredjedel. Män tar sig i betydligt högre utsträckning än kvinnor till och från området med bil – såväl vinter- som sommartid.

Två cyklister med grönska runt om kring
Fler än tidigare är nöjda med tillgången till cykelbanor
Flygbild över Nationalstadsparken, Husarviken, och bostadsområde med Gasverket i bakgrunden.
Senaste boendeenkäten visar att åtta av tio boende är mycket nöjda

Hållbarhetsaspekterna är fortsatt viktiga för boende i Norra Djurgårdsstaden. Fler uppger nu att minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald och energieffektivisering är betydelsefulla faktorer. Nio av tio sorterar sitt avfall och för flera av avfallstyperna har denna andel ökat sedan såväl 2016 som 2019, exempelvis glas och metall.

I takt med utbyggnaden av området har serviceutbudet ökat, vilket avspeglas i undersökningen, där en tydlig ökning märks av att fler upplever att området präglas av liv och rörelse – drygt sex av tio anser detta jämfört med 2019 då siffran var drygt fyra av tio.

Det är glädjande att se att så många trivs med att bo och leva i Norra Djurgårdsstaden och att nöjdheten ökar med såväl service som matbutiker och apotek, restauranger samt tillgång till kollektivtrafik och cykelbanor. I takt med att fler delar av Gasverket blir klara öppnar även fler nya verksamheter upp vilket ökar restaurang- och kulturutbudet.

Om boendeenkäten Stockholms stad genomför regelbundet djupgående boendeenkäter i Norra Djurgårdsstaden för att få insikt om invånarnas trivsel och deras kännedom om kommande utvecklingsplaner. 2023 års webbundersökning skickades till 900 boende i Norra Djurgårdsstaden, och kompletterades med frågor till boende Hjorthagen och Gärdet. Totalt svarade 700 på undersökningen. Boendeundersökningen har genomförts sedan 2016.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Resultatbilaga: Levande stad

Artikel Publicerad: 2023-12-20 Uppdaterad: 2024-06-27