Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Ökande positiv upplevelse och trivsel i Norra Djurgårdsstaden: Bättre service och tryggare miljö

Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på och nöjdheten ökar. Det visar den senaste boendeenkäten. Åtta av tio är mycket nöjda. Det är framför allt tillgången till parker och naturområden samt torg och mötesplatser utomhus som uppskattas. Även det ökade serviceutbudet värdesätts.

I årets undersökning märks en tydlig ökning av att fler upplever att området präglas av liv och rörelse – drygt sex av tio anser detta jämfört med 2019 då det var drygt fyra av tio. Hela nio av tio uppfattar att området är tryggt. I takt med utbyggnaden har serviceutbudet ökat. Det syns i undersökningen där nöjdheten med utbudet av restauranger och caféer ökat markant från fyra av tio till sju av tio. Däremot är belåtenheten med kulturutbudet fortsatt låg, även om den ökat något. Två av tio är nöjda med de kulturaktiviteter som erbjuds.

Det är glädjande att se att så många uppskattar att bo och leva i Norra Djurgårdsstaden och att nöjdheten ökar stadigt med såväl naturområden, förskolor, service, restauranger och mobilitet. I takt med att fler delar av Gasverket blir klara och öppnar med nya verksamheter, som till exempel restaurang TegelLådan som slår upp portarna till våren och Gasometer i Gasklocka 2 som öppnar hösten 2026, ökar utbudet och kulturaktiviteter.

Hållbarhetsaspekterna är fortsatt viktiga för boende i Norra Djurgårdsstaden. Fler uppger nu att minskad klimatpåverkan och energieffektivisering är betydelsefulla faktorer. Nio av tio sorterar sitt avfall och för flera av avfallstyperna har denna andel ökat sedan 2019, exempelvis glas och metall. Vad gäller att ta sig till och från området har andelen som åker kollektivt 3-4 dagar i veckan minskat något från drygt sex av tio till fem av tio, vilket kan bero på mer hemarbete sedan pandemin. Detta är också tydligt när det kommer till de som kör bil eller cyklar, där minskningen är som störst bland dem som tar sig till och från Norra Djurgårdsstaden minst fem dagar per vecka. Fler än tidigare är också nöjda med tillgången till cykelbanor, skötseln av dessa samt möjligheten att ta sig till och från andra stadsdelar med cykel.

Två cyklister med grönska runt om kring
Fler än tidigare är nöjda med tillgången till cykelbanor
Flygbild över Nationalstadsparken, Husarviken, och bostadsområde med Gasverket i bakgrunden.
Senaste boendeenkäten visar att åtta av tio boende är mycket nöjda

Drygt hälften av de svarande anger att de äger eller disponerar minst en bil i sitt hushåll – men färre än en av tio är med i en bilpool. Andelen el- och laddhybridbilar har ökat sedan förra undersökningen från 17 procent till att nu uppgå till en tredjedel. Män tar sig i betydligt högre utsträckning än kvinnor till och från området med bil – såväl vinter- som sommartid.

Om boendeenkäten Stockholms stad genomför regelbundet djupgående boendeenkäter i Norra Djurgårdsstaden för att få insikt om invånarnas trivsel och deras kännedom om kommande utvecklingsplaner. 2023 års webbundersökning skickades till 900 boende i Norra Djurgårdsstaden, och kompletterades med en kännedomsundersökning till Hjorthagen och Gärdet. Totalt svarade 700 på undersökningen som genomfördes av Origo.

Artikel Publicerad: 2023-12-20 Uppdaterad: 2024-02-13