Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Norra Djurgårdsstaden återanvänder massor för att minska klimatpåverkan

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Här kommer Stockholms stad att bygga minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare hamn- och industriområden omvandlas till en grön och funktionsblandad del av Stockholm.

När vi bygger Norra Djurgårdsstaden hushåller vi med resurser, minskar antalet transporter och därmed också klimatpåverkan genom att använda innovativa metoder, lösningar och logistikkedjor. En viktig del i klimatomställningen är att gå från en linjär resursanvändning till cirkulär.

Det vanliga linjära sättet att arbeta med massor och bergmaterial är att köra det till en deponi, flera mil bort. Sedan några år tillbaka har stadsutvecklingsprojektet gått från linjär till cirkulär resursanvändning och återvinner berg, grus och jord lokalt inom området. Centralt i arbetet är ett masslogistikcenter – ett center som i stort sett kan återvinna alla schaktmassor – både berg och mjuka förorenade schaktmassor. Masslogistikcentret har tillstånd att hantera upp till 400 000 ton förorenat material per år med föroreningshalt upp till farligt avfall.

Genom lokal hantering och återvinning transporteras material en kort sträcka för att sedan cirkuleras tillbaka till arbetsplatserna:

  • Massor som hanteras på masslogistikcentret transporteras 80 % kortare sträcka, vilket ger cirka 80 % minskade klimatutsläpp. Jämfört med att transportera massorna till alternativa, närliggande mottagningsanläggningar.
  • Återvinningsgraden av schaktmassor ligger på omkring 42 % och för sten och berg närmare 100 %.
  • Tack vare masslogistikcentrets nya sorteringsanläggning med våtsiktning som togs i drift under hösten 2023 har återvinningsgraden för schaktmassor ökat till över 80 %.

Förutom massor från Norra Djurgårdsstaden återanvänds material från stadsutvecklingsprojekten Slakthusområdet och Slussen. Från och med 2024 kommer fler projekt anslutas till masslogistikcentret.

Arbetsmaskin som transporterar massor med Kaknästornet i bakgrunden
Masshantering på LouddenLuc Pagés
Bergmassor på som väntar på att krossas och sorteras
Bergmassor som ska krossas och sorterasLuc Pagés

Under 2022 påbörjades ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Material från tunnelbaneutbyggnaden transporteras på pråm från Blasieholmen till masslogistikcentret, vilket beräknas spara över 50 000 tunga lastbilstransporter genom centrala Stockholm och som motsvarar 750 000 ton. Utöver detta spar man en lika stor mängd tunga lastbilstransporter då man inte behöver köpa krossmaterial. Total beräknas detta samarbete spara upp till 100 000 transporter inom staden närmaste åren. –I uppbyggnaden av en stadsdel i Norra Djurgårdsstadens storlek går det åt stora mängder fyllnads- och vägmaterial. Lokal elektrifierad krossning och återvinning av schaktmassor reducerar antalet transporter och minskar klimatutsläppen samtidigt som kostnaderna för material halveras. Samtidigt utvecklar och kvalitetssäkrar vi processen för de massor som inte kan återanvändas utan går till deponi, säger Fredrik Bergman, genomförandechef.

Man i varselkläder
Fredrik Bergman, genomförandechefSaid Karlsson
Maskin som lastar massor, bullerskydd, massupplag och tranporter via pråm från innerstan.
Masslogistikcenter, bullerskärmar och pråmtransport från utbyggnaden av tunnelbanan

–Samtidigt som vi arbetar för cirkularitet skapar vi även förutsättningar för en fossilfri arbetsplats. Redan idag använder våra arbetsmaskiner biodrivmedel och den första ellastbilen rullar redan i projektet. Framtiden går mot elektrifiering med lokal laddinfrastruktur. Och vi utvecklar våra processer för att öka återanvändningen och minskar utsläppen fortlöpande, berättar Fredrik Bergman avslutningsvis.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Resultatbilaga: Masshantering

Artikel Publicerad: 2023-04-11 Uppdaterad: 2024-04-21