Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilerat område med uppdrag att testa och utveckla nya lösningar och arbetsmetoder för en mer hållbar framtid.

Här ska det byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare industrimark omvandlas till en grön och levande del av Stockholm. Uppdraget definieras i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (reviderat 2021). På denna webbplats rapporterar vi resultaten av hållbarhetsarbetet och berättar om innovationsprojekt. Webbplatsen fungerar som en kunskapsbank för den som vill ta del av vårt arbete.

Utvecklingen har kommit längst vid Gasverket och Husarviken.Lennart Johansson

Platsens förutsättningar och potential

I Norra Djurgårdsstaden finns en variation av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck. Från småskalig bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar till storskalig industrimiljö för hamn och energi. Här möts gammalt och nytt, stort och smått.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Att bygga vidare på det som finns är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande och grunden för en dynamisk och attraktiv stadsmiljö.

Norra Djurgårdsstadens centrala läge nära Lilla Värtans vatten och Kungliga Nationalstadsparken ger unika förutsättningar. Hjorthagens äldre bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. Gasverkets gamla industribyggnader har stor potential för nya inspirerande användningsområden och området öppnas upp successivt.

En del industrier vidareutvecklas, som energiproduktionen i Värtaverket och hamnverksamhet, medan till exempel oljehanteringen på Loudden avvecklas.

Genom att stärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till den angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

Norra Djurgårdsstaden perspektiv söderifrån.Lennart Johansson

Tidslinje projektet

Vårt sätt att arbeta

Norra Djurgårdsstaden är ett samverkansprojekt med gemensamt lärande över organisationsgränser. Gemensamma mål har tagits fram som integreras i tidig planering och genomsyrar hela processen.

Målen bryts ner i krav av förvaltnings- och bolagsövergripande fokusgrupper bestående av stadens experter. Kraven ställs på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt och följs upp samt verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas. Byggaktörerna rapporterar kravuppfyllnad i en webbaserad uppföljningsdatabas och resultaten publiceras på webben. Fokusgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultat.

Uppföljning av målen bidrar till ständig förbättring där nya arbetssätt, strategier och metoder utvecklas som driver innovation. Resultat utvärderas och skalas upp i tillämpliga delar till övriga staden.

För att spegla den kontinuerliga kunskapsutveckling som sker och för att kunna utgöra ett komplement till planer och planprogram för hela eller delar av området, ses målen regelbundet över. Den fjärde revideringen av mål pågår.

Att det sker en kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås. Detta i kombination med hållbarhetsutmaningar mynnar ut i ett omfattande utvecklings- och innovationsarbete som är väl integrerat i arbetsprocessen.

När Norra Djurgårdsstaden 2009 pekades ut av kommunfullmäktige som ett hållbarhetsprofilerat område var det för att ta över stafettpinnen från Hammarby Sjöstad som ett av stadens ledande hållbarhetsprojekt. 2010 antogs det första hållbarhetsprogrammet och 2011 etablerades tvärsektoriella arbetsgrupper.

Fem målområden vägleder
Relaterade länkar och vidare läsning:

Kunskap och innovation

Norra Djurgårdsstaden på två minuter:

I nedan film berättar projektchef Staffan Lorentz om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Filmen är från maj 2022 och ger en bra introduktion till arbetet och området. (På engelska).

Senast uppdaterad: 2024-05-07