Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid

Norra Djurgårdsstaden är ett hållbarhetsprofilerat område med uppdrag att testa och utveckla nya lösningar och arbetsmetoder för en mer hållbar framtid.

Här ska det byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare industrimark omvandlas till en grön och levande del av Stockholm. Uppdraget definieras i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Programmet, reviderat 2021). På denna hemsida rapporterar vi resultaten av hållbarhetsarbetet och berättar om innovationsprojekt. Hemsidan fungerar som en kunskapsbank för de som vill ta del av vårt arbete.

Utvecklingen har kommit längst vid Gasverket och Husarviken.Lennart Johansson
År 2009. Markrening och förberedande arbeten pågår.Lennart Johansson
Eric Cung Dinh

I nedan tvåminutersfilm berättar projektchef Staffan Lorentz om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Filmen är från maj 2022 och ger en bra introduktion till arbetet och området. (På engelska).

Platsens förutsättningar och potential

I Norra Djurgårdsstaden finns en variation av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck. Från småskalig bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar till storskalig industrimiljö för hamn och energi. Här möts gammalt och nytt, stort och smått.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Områdets sex karaktärer
Områdets sex karaktärer

Att bygga vidare på det som finns är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande och grunden för en dynamisk och attraktiv stadsmiljö.

Norra Djurgårdsstadens centrala läge nära Lilla Värtans vatten och Kungliga Nationalstadsparken ger unika förutsättningar. Hjorthagens äldre bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. Gasverkets gamla industribyggnader har stor potential för nya inspirerande användningsområden och området öppnas upp successivt.

En del industrier vidareutvecklas, som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, medan till exempel oljehanteringen på Loudden avvecklas.

Genom att stärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till den angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

Vy från Loudden
Vy från söder innan oljecisternerna togs ner och containerhanteringen flyttadeLennart Johansson
Oljecisterna klipps ihop på plats
Oljecisternerna klipptes ihop på plats
2022, Norra Djurgårdsstaden perspektiv söderifrån.Lennart Johansson
Värtaterminalen
Värtaterminalen blev klar 2016.
Närbild på biokraftvärmeverkets byggnad
Världens största biokraftvärmeverk, Stockholm Exergi Lars Trangius

Vårt sätt att arbeta

Norra Djurgårdsstaden är ett samverkansprojekt med gemensamt lärande som driver innovation. Det sker genom att applicera hållbarhetsmålen i tidig planering och samarbeta över organisationsgränser. Uppföljning av målen bidrar till unik kunskap om nya tekniska lösningar och arbetssätt.

För att spegla den kontinuerliga kunskapsutveckling som sker och för att kunna utgöra ett komplement till planer och planprogram för hela eller delar av området, ses programmet regelbundet över, vilket skett 2017 och 2021. Genom att programmet tillämpas på olika nivåer och i olika skeden, säkerställs att stadsbyggnadsmässiga kvaliteter och höga hållbarhetsmål genomsyrar hela projektet – från helhet till detalj.

Hållbarhetsarbetet vägleds av fem målområden: Levande stad, Tillgängligt och nära, Resurshushållning och klimatansvar, Låt naturen göra jobbet samt Engagemang och lärande. Hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper kopplas samman och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Fem målområden vägleder

Mål och krav följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas. Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas som granskas. Förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Detta i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade mål.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt. Deltagarna är också hållbarhetsambassadörer med uppgiften att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag samt till andra projekt inom Stockholms stad.

Att det sker en kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås. Detta i kombination med hållbarhetsutmaningar mynnar ut i ett omfattande utvecklings- och innovationsarbete som är väl integrerat i arbetsprocessen.

När Norra Djurgårdsstaden 2009 pekades ut av kommunfullmäktige som ett hållbarhetsprofilerat område var det för att ta över stafettpinnen från Hammarby Sjöstad som ett av stadens ledande hållbarhetsprojekt. 2010 antogs det första hållbarhetsprogrammet och 2011 etablerades tvärsektoriella arbetsgrupper.

Processer
Relaterade länkar och vidare läsning:

Kunskap och innovation

Senast uppdaterad: 2024-02-13