Välkommen att följa hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden möter staden hamn, vatten, nationalstadspark och kulturhistoriska miljöer. Här ska det till byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare stängda industrimiljöer omvandlas till öppna och levande stadsmiljöer. En ny spännande del av Stockholm växer fram med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

På denna webbsida rapporterar vi hur långt vi kommit med hållbarhetsarbetet och hur väl de hållbarhetskrav som ställs på utvecklingen nås.

Med den interaktiva kartan kan du ta del av olika resultat för byggaktörerna och för allmän platsmark.

Arbetet vägleds av fem strategier som redovisas under Resultat. Du kan också ta del av dokumentation som relaterar till hållbarhetsarbetet samt läsa om hur vi arbetar i flertalet innovationsprojekt. Forsknings- och utvecklingsprojekten har bedrivits och bedrivs inom exempelvis bygg- och masslogistik, sorterande avloppssystem, plusenergiområden och digitalisering.
En innovativ del av staden >

Så långt har vi kommit 2020

Klicka på bilden för större format (nytt fönster).

Hittills har 3 066 bostäder byggts där fler än hälften är hyresrätter. Därutöver har bland annat 11 förskolor, en grundskola, en idrottshall och ett utegym byggts. Nästan 14 hektar – cirka 20 fotbollsplaner – parker, gröna tak, gårdar och stråk har anlagts och 550 träd har planterats på gammal industrimark. Läs mer

Visste du att

236

hektar mark, varav
28 %
är sanerat.

3066

bostäder är inflyttade
varav 53 % är hyresrätter.

5790

bostäder är markanvisade
till 48 olika byggaktörer.

11

förskolor, 1 grundskola
och 1 idrottshall är klara.

Visste du att

236

hektar mark, varav
28 %
är sanerat.

3066

bostäder är inflyttade
varav 53 % är hyresrätter.

5790

bostäder är markanvisade
till 48 olika byggakgtörer.

11

förskolor, 1 grundskola
och 1 idrottshall är klara.

Några höjdpunkter 2020

Mer om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete

Projektchefen introducerar hållbarhetsarbetet

Landskapsarkitekt berättar om hur vi arbetar med gröna gårdar

Projektledaren och arkitekten berättar om plusenergihusen

Några höjdpunkter 2020

Fyra av tio byggnader i etapp Brofästet når energikravet

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energianvändning efter ett år i drift är resultatet positivt. Stockholmshems plusenergihus ligger 42 % under Norra Djurgårdsstadens krav, vilket tyder på en bra formfaktor och bra byggnads- och installationstekniska parametrar. Tobin Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstateras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med staden att justera energisystemen för att nå kraven.
Resurshushallning-och-klimatansvar/energi-och-klimat >

Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om ”energipositiva stadsdelar”

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett tvåårigt forsknings- och innovationssamarbete och fått medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Syftet är bland annat att utreda förutsättningarna för att Loudden ska kunna bli energipositivt. Projektet ska även bidra till att definiera vad begreppet ”energipositivt” innebär i ett bredare perspektiv. Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, Brofästet och tidigare innovationsprojekt utgör grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla fossilfria energisystem.
Mer om energipositiva stadsdelar >

Biblioteket har öppnat på Bobergsgatan

Biblioteket har under året öppnat på Bobergsgatan och har ett stort utbud av barn och ungdomsböcker samt pedagogisk verksamhet för barn och unga i området. Här finns också aktiviteter för vuxna såsom språkcafé och läsecirklar. Inredningen består delvis av återbrukade möbler och heltäckningsmattan har sitt ursprung i gamla fisknät. Biblioteket har också samarbete med förskolor utifrån temat natur, miljö och hållbarhet.
Levande stad – Välfungerande vardagsliv >

Digital dialog om tillfällig park

I väntan på en permanent stadspark mellan Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig park. En digital dialog om innehållet i den genomfördes under hösten. 440 personer deltog och kom med 1 390 synpunkter. Boulebana, grillplats och variationen av aktiviteter fick mest positiv respons. Odlingsmöjligheter, caféyta och planteringar uppskattades också i förslaget, liksom trädäck för yoga eller andra aktiviteter. Många önskade även trädäck vid Husarviken, ett önskemål som kommer tillgodoses, och vid Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. Möbler och lekutrustning kommer i stor utsträckning vara återanvända. Delar av den tillfälliga parken öppnar sommaren 2021.
Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen >