Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Fördjupa dig i hållbar stadsutveckling

Upptäck nyheter, filmer, inspirerande berättelser och visualiseringar från Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete.

Marin park planeras för Norra Djurgårdsstaden

Marinparken blir en blå parkmiljö, utformad för det marina livet med vattenväxter och vass som skapar en varierande livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur.

260 studiebesöksgrupper under 2023

Under 2023 besökte 260 besöksgrupper Norra Djurgårdsstaden för att lära mer om stadsutveckling och Stockholms hållbarhetsarbete. Totalt var det fler än 5 700 studiebesökare under året.

Planteringarna längs med en gata som tar emot dagvatten från omgivande gator.

Naturbaserade lösningar – grönytefaktor och dagvattenstrategi

Innovativ och hållbar stadsutveckling handlar också om nya sätt att tänka och planera för hur växter, vatten och natur används på smarta sätt i urbana miljöer.

Bio CCS-anläggning för koldioxidinfångning planeras i Energihamnen

Anläggningen kommer kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vägtrafiken i Stockholm släpper ut under samma period.

Insidan av masslogistikcentret i Frihamnen. En grävmaskin hanterar förorenade och rena schaktmassor för återvinning.

Så fungerar masslogistikcentret

Masslogistikcentret gör det möjligt att lokalt sortera och återanvända mer än 80 % av stenmaterial och schaktmassor för byggnation av gator, torg och kvarter i Stockholm.

Upptäck den offentliga konsten i Norra Djurgårdsstaden

Utforska konsten i Norra Djurgårdsstaden, eller utforska Norra Djurgårdsstaden genom konsten - du väljer! Vi har samlat konstverk i området på en karta för en trevlig promenad i kulturens tecken.

Besökare på gasverksdagen. Barn leker i parkour i bakgrunden.

Gasverket – från stängd industri till öppen stad

Att omvandla tidigare industriområden till nya stadsdelar kräver både vision och varsamhet. Hur arbetar staden för att bevara de gamla kulturmiljöerna i gasverksområdet?

En vandring genom Gasverket – industrihistoria och omvandling till levande stad

Utforska Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Här hittar du information om konstverk, historia och mycket mer.

Flygbild på nationalstadsparken, bostadsområde längs med Husarviken och Gasverket i bakgrunden.

Bo och leva i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på och nöjdheten ökar. Det visar den senaste boendeenkäten. Åtta av tio är mycket nöjda.

Illustration som visar hur bygglogistiken fungerar från start till slut.

Effektiv bygglogistik ökar säkerheten och effektiviteten

Samordnad och effektiv bygglogistik gör att rätt material finns på plats i rätt tid. Det ger bland annat säkrare arbetsplatser och minskar antalet tunga transporter.

Loudden sett söderifrån. En plats där det tidigare fanns oljecisterner och som nu ska förberedas för stadsutveckling

Systematiskt digital uppföljning underlättar för att klara klimatmålen

Norra Djurgårdsstaden är det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige som använder BEAst som systemstöd för att samla in miljödata från transporter till och från byggarbetsplatsen.

Ellastbil med text på sidan som lyder "Jag kör på el".

Elektrifiering av byggarbetsplatsen, test av ellastbil

En ellastbil testas i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I testerna ingår även ett batterilager som kan snabbladda ellastbilen.

Flygbild på gröna gårdar och tak i kvarteret Stora Sjöfallet

Gröna gårdar och tak i kvarteret Stora Sjöfallet

Grönytefaktorn i praktiken – en djupdykning i kvarteret Stora Sjöfallet.

Klimatreducerande betong testas i pilotprojekt

För att minska klimatpåverkan i betong testas olika betongrecept i Norra Djurgårdsstaden, där delar av cementen byts ut mot slagg.

Pop-up återbruk, mobil återbruksstation

Pop-up återbruk som numera är del av Stockholm Vatten och Avfalls ordinarie verksamhet är sprungen ur en medskapandeprocess i Norra Djurgårdsstaden

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden med solpaneler på taket.

Innovativa energilösningar i plusenergihus

Stockholmshem har byggt två plusenergihus med 43 hyresrätter. Husen som är nettoproducenter av energi av har varit finalist i årets Stockholmsbyggnad.

En grävskopa med Gärdet i bakgrunden.

Norra Djurgårdsstaden återanvänder massor för att minska klimatpåverkan

Det vanliga linjära sättet att arbeta med massor och bergmaterial är att köra det till en deponi. Sedan några år har stadsutvecklingsprojektet gått från linjär till cirkulär resursanvändning.

Ökad matproduktion i städer

I omställningen till mer resurseffektiva städer krävs ökad förmåga att ta vara på det som finns lokalt.

HCT-lastbil som är bränslesnål med dubbelt lastkapacitet.

Test av effektiv lastbil som bidrar till färre byggtransporter

Sedan 2023 kör en ny, bränslesnål HCT-lastbil i Norra Djurgårdsstaden, med dubbelt lastkapacitet, vilket halverar den totala bränsleanvändningen och bidrar till att minska antalet transporter.

Priser och nomineringar till Norra Djurgårdsstaden

Stadsutvecklingsprojektet har genom åren vunnit ett antal priser och nominerats till desto fler. Ta del av ett antal exempel.

Fridlysta vattensalamandrar har flyttats till nybyggd damm

Stora och små vattensalamandrar levde vid oljecisterner på Loudden. När marken där skulle saneras fick de flytta till en nybyggd damm.

Olika metoder för markrening används i Norra Djurgårdsstaden

Att rena marken i Norra Djurgårdsstaden är en förutsättning för att kunna bygga och utveckla stadsdelen.