Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Forskning, utveckling och innovation

För att nå Norra Djurgårdsstadens ambitiösa hållbarhetsmål krävs ny kunskap, system och processer. Cirka 40 innovationsprojekt har slutförts, med ett 10-tal pågående inom bygg- och masslogistik, vatten och avlopp, digitalisering, elektrifiering med mera.

Visionsbild på vattenarenan i Kolkajen. Människor går längs med vattnet, badar och åker båt. Bostäder på vadera sida av vattenarenan.
Pågår

Klimatberäkning för en detaljplan

Syftet med klimatberäkning av en detaljplan är att sätta olika byggnadsdelar i ett sammanhang och kartlägga vad som driver klimatpåverkan. Målet är att ta fram ett verktyg för tidiga analyser av klimatpåverkan i detaljplaneskedet.

Pågår

Test av urlakning från sulfidhaltiga bergmassor

Närbild på grönska
Pågår

Analys av synergier mellan mat, vatten och energi

Möjligheten till industriell odling i bergrum i t ex Loudden utreds inom ramen för ett EU-projekt. Innovationsprojektet startade i mars 2022.

Pågår

Kunskapsutveckling för cirkulär avloppshantering

Liten truck som kör byggcontainer
Pågår

Innovativ bygglogistik

Bygglogistikcenter koordinerar och samlastar alla transporter till och från byggområdet. På så sätt kan antalet transporter i området minska med 50 %.

Illustration med pictogram
Pågår

Uppföljning av miljödata med BEAst

För att nå en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor är ett steg att mäta och fånga in miljödata som kan värderas. Nu testar staden systemet BEAst för att fånga alla utsläppsdata från byggproduktionen avseende transporter, byggmaterial, byggproduktion.

kretsloppmodellen
Pågår

Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell

I Norra Djurgårdsstaden pågår sedan flera år ett ambitiöst kravställnings-, uppföljnings- och datainsamlingsarbete. Parallellt med det har ambitionen varit att utveckla en interaktiv kretsloppsmodell "Reflow".

Illustration som visar folk som går längs med kajen i Södra Värtan.
Pågår

Mobilitetsindex främjar hållbart resande

Norra Djurgårdsstaden bidrar till ett hållbart resande genom att samverka med aktörer i stadsdelen. Syftet är att uppnå uppsatta mål inom områdena säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet.

Pågår

Projekt: Reduce, Reuse, Recycle

Projektet Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden ska demonstrera och undersöka hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen kan skalas upp på stadsdelsnivå.

Närbild på vatten med ett pictogram i mitten som illustrerar en droppe.
Avslutat

Grått blir blått – Gråvatten för bevattning och industriella processer

En bok med titeln PED
Avslutat

Cities4PEDs - Energipositiv stadsdel

I FoU-projektet Cities4PEDs (Cities for positive energy districts) ska städerna Bryssel, Wien och Stockholm undersöka hur energipositiva områden kan skapas.

Skärmbild som visar text som lyder "Det är lönsamt att vara klimartsmart".
Avslutat

Ökat medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan

Projektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" pågår till hösten 2023.

MACRO logga med element som representerar vatten och grönska
Avslutat

Mat i cirkulära robusta system

För att vara en hållbar och attraktiv stad krävs att samhällets restprodukter kommer till användning och att staden kan hushålla med sitt vatten. Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system – är ett samverkansprojekt med tio parter.

Urban Harvest 2052 logga. Rund orange cirkel med en ljusgul och blå manet.
Avslutat

Framtidsvision om stadens mat

Urban skördefest år 2052. En framtidsspaning kring storskalig lokal matförsörjning.

En person står framför ett sopsugnedkast med monster illustration
Avslutat

Re3 – Ökat engagemang att sortera avfall och minska elanvändningen

Närbild på händer som håller i en mobil som visar avfalls beräkning.
Avslutat

LocalLife

Projektet LocalLife, är ett innovativt kommunikationssystem för människor i ett lokalsamhälle, till exempel en stadsdel. Pilotprojekt genomförs i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark, Linköping.

Avslutat

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, test av klimatberäkning

Miljöförvaltningen, exploateringskontoret och bostadsbolagen har tillsammans testat och utvärderat IVL:s branschgemensamma klimatberäkningsverktyg.

Ellastbil som visar texten 'Jag kör på el' på ena sidan.
Avslutat

Elektrifiering av byggarbetsplatsen

Projektet "Med utsikt från förarplatsen" ska underlätta introduktion av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser.

Avslutat

Upphandling av ellastbil

Syftet med ellastbilen är att minska klimatpåverkan och buller från byggtransporter, samt genom lastväxlarsystem öka flexibiliteten för att undvika dieseldrivna hjälpmaskiner för lossning. Målet är att minimera utsläppen av klimatgaser från byggtransporter.

Illustration som visar stadens samspel med planeten med exempel från Norra Djurgårdsstaden
Avslutat

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

Connected SRS initierades med målsättningen att fortsätta utforska hur IoT och ökad datadelning kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet; denna gång med utgångspunkt i stadens strategi.

Kvarteret Töfsingdalen och Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden
Avslutat

Grönstruktur blir aktiv komponent

C/O City är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som tar avstamp i utmaningar kring klimatförändringar och försämrade ekosystem genom urbanisering. Projektet initierades för att utveckla kunskap kring hur Norra Djurgårdsstadens grönstruktur skulle kunna stöda och utveckla ekosystemet och den biologiska mångfalden samt upprätthålla värdefulla ekosystemstjänster.

Framtidens återvinningscentral
Avslutat

Innovationsupphandling framtidens återvinningscentral

Norra Djurgårdsstaden bidrar till utveckling och förbättring av återvinningen i stadsdelen med en innovativ plattformslösning för insamling och omhändertagande av grovavfall med högt ställda miljökrav. Ett projekt initierat av Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Visionsbild på Kolkajen. Vuxna och barn går på en brygga längs med vattnet, badar och leker. Bostäder i bakgrunden.
Avslutat

Energisystemanalys Kolkajen

Flygbild Loudden
Avslutat

Energisystemanalys Loudden

”Systemanalys för framtidens hållbara energisystem” är en studie om energiförsörjning av Loudden, södra delen av Norra Djurgårdsstaden.

Avslutat

Hållbarhetsportalen – systematisk uppföljning av hållbarhetskrav

Målet med portalen är att systematisera och förenkla uppföljningen och utvärdera kravställningen i kommande projekt för att säkerställa ständig förbättring.

Containrar omringar schakt- och bergmassor
Avslutat

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Projektet studerar möjligheter att med bättre utredningsunderlag, uppföljning och kravställning sänka bullernivåerna på krossplatser och vid masslogistikcenter.

Flygbild över Kolkajen och Ropsten
Avslutat

Innovationsupphandling markrening

Projektet Innovativ Marksanering syftar till att identifiera, upphandla och testa metoder och tekniker för marksanering och iordningställande av gammal industrimark.

Väderstation som samlar in regn med qr-kod
Avslutat

Smarter Greener Cities

18 väderstationer är uppsatta i Norra Djurgårdsstaden för att samla in data och skapa bättre förståelse för hur stadsgrönska påverkar lokala väderförhållanden.

Flygbild visar bebyggelse längs med Husarviken möter Nationalstadsparken
Avslutat

Klimatneutrala stadsdelar i Europa

Visionsbild Kolkajen-Ropsten
Avslutat

Färdplan mot en klimatpositiv stadsdel

Syftet var att utveckla strategier för att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilbränslefritt 2030 samt utveckla och sprida metoder och erfarenheter internationellt för hur man kan arbeta för, följa upp och beräkna klimatpåverkan för en stadsdel.

Närbild på grönskande fält
Avslutat

Mat och energi i en cirkulär ekonomi

Syftet med projektet var att utreda potentialen till ökat resursutnyttjande genom sorterande avloppssystem.

pictogram som visar en lastbil
Avslutat

Citylogistik

Avslutat

Smart City SRS