Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Forskning, utveckling och innovation

För att nå Norra Djurgårdsstadens ambitiösa hållbarhetsmål krävs ny kunskap, system och processer. Cirka 40 innovationsprojekt har slutförts, med ett 10-tal pågående inom bygg- och masslogistik, vatten och avlopp, digitalisering, elektrifiering med mera.

Filtrera innovationsprojekten


En bok med titeln PED
Pågår

Cities4PEDs - Energipositiv stadsdel

I FoU-projektet Cities4PEDs (Cities for positive energy districts) ska städerna Bryssel, Wien och Stockholm undersöka hur energipositiva områden kan skapas.

Visionsbild på vattenarenan i Kolkajen. Människor går längs med vattnet, badar och åker båt. Bostäder på vadera sida av vattenarenan.
Pågår

Klimatberäkning för en detaljplan

Syftet med klimatberäkning av en detaljplan är att sätta olika byggnadsdelar i ett sammanhang och kartlägga vad som driver klimatpåverkan. Målet är att ta fram ett verktyg för tidiga analyser av klimatpåverkan i detaljplaneskedet.

Liten truck som kör byggcontainer
Pågår

Innovativ bygglogistik

Bygglogistikcenter koordinerar och samlastar alla transporter till och från byggområdet. På så sätt kan antalet transporter i området minska med 50 %.

Illustration med pictogram
Pågår

BEAst - Uppföljning av miljödata

För att nå en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor är ett steg att mäta och fånga in miljödata som kan värderas. Nu testar staden systemet BEAst för att fånga alla utsläppsdata från byggproduktionen avseende transporter, byggmaterial, byggproduktion.

Närbild på vatten med ett pictogram i mitten som illustrerar en droppe.
Pågår

Grått blir blått – Minskad dricksvattenanvändning

Skärmbild som visar text som lyder "Det är lönsamt att vara klimartsmart".
Pågår

Ökat medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan

Projektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" pågår till hösten 2023.

Närbild på grönska
Pågår

Tango-W - Storskalig urban odling: kompetensutveckling för synergier mellan mat, vatten och energi

Möjligheten till industriell odling i bergrum i t ex Loudden utreds inom ramen för ett EU-projekt. Innovationsprojektet startade i mars 2022.

kretsloppmodellen
Pågår

Reflow - Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell

I Norra Djurgårdsstaden pågår sedan flera år ett ambitiöst kravställnings-, uppföljnings- och datainsamlingsarbete. Parallellt med det har ambitionen varit att utveckla en interaktiv kretsloppsmodell "Reflow".

Illustration som visar folk som går längs med kajen i Södra Värtan.
Pågår

Mobilitetsindex främjar hållbart resande

Norra Djurgårdsstaden bidrar till ett hållbart resande genom att samverka med aktörer i stadsdelen. Syftet är att uppnå uppsatta mål inom områdena säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet.

Ett barn springer i ett grönstråk.
Pågår

Utvärdering av växtbäddar

Syftet är att få bättre kunskap om hur olika uppbyggnad av växtbäddar fungerar med avseende på rening och fördröjning av dagvatten. Målet är att säkerställa dagvattenhantering och trädens livsmiljö. 

Väderstation som samlar in regn med qr-kod
Pågår

Smarter Greener Cities

18 väderstationer är uppsatta i Norra Djurgårdsstaden för att samla in data och skapa bättre förståelse för hur stadsgrönska påverkar lokala väderförhållanden.

MACRO logga med element som representerar vatten och grönska
Avslutat

Mat i cirkulära robusta system

För att vara en hållbar och attraktiv stad krävs att samhällets restprodukter kommer till användning och att staden kan hushålla med sitt vatten. Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system – är ett samverkansprojekt med tio parter.

Urban Harvest 2052 logga. Rund orange cirkel med en ljusgul och blå manet.
Avslutat

Framtidsvision om stadens mat

Urban skördefest år 2052. En framtidsspaning kring storskalig lokal matförsörjning.

En person står framför ett sopsugnedkast med monster illustration
Avslutat

Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi

Närbild på händer som håller i en mobil som visar avfalls beräkning.
Avslutat

LocalLife

Projektet LocalLife, är ett innovativt kommunikationssystem för människor i ett lokalsamhälle, till exempel en stadsdel. Pilotprojekt genomförs i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark, Linköping.

Avslutat

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, test av klimatberäkning

Miljöförvaltningen, exploateringskontoret och bostadsbolagen har tillsammans testat och utvärderat IVL:s branschgemensamma klimatberäkningsverktyg.

Ellastbil som visar texten 'Jag kör på el' på ena sidan.
Avslutat

Elektrifiering av byggarbetsplatsen – Med utsikt från förarplatsen

Projektet "Med utsikt från förarplatsen" ska underlätta introduktion av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser.

Avslutat

Upphandling av ellastbil

Syftet med ellastbilen är att minska klimatpåverkan och buller från byggtransporter, samt genom lastväxlarsystem öka flexibiliteten för att undvika dieseldrivna hjälpmaskiner för lossning. Målet är att minimera utsläppen av klimatgaser från byggtransporter.

Illustration som visar stadens samspel med planeten med exempel från Norra Djurgårdsstaden
Avslutat

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

Connected SRS initierades med målsättningen att fortsätta utforska hur IoT och ökad datadelning kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet; denna gång med utgångspunkt i stadens strategi.

Kvarteret Töfsingdalen och Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden
Avslutat

Grönstruktur blir aktiv komponent

C/O City är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som tar avstamp i utmaningar kring klimatförändringar och försämrade ekosystem genom urbanisering. Projektet initierades för att utveckla kunskap kring hur Norra Djurgårdsstadens grönstruktur skulle kunna stöda och utveckla ekosystemet och den biologiska mångfalden samt upprätthålla värdefulla ekosystemstjänster.

Framtidens återvinningscentral
Avslutat

Innovationsupphandling framtidens återvinningscentral

Norra Djurgårdsstaden bidrar till utveckling och förbättring av återvinningen i stadsdelen med en innovativ plattformslösning för insamling och omhändertagande av grovavfall med högt ställda miljökrav. Ett projekt initierat av Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Två cyklister åker längs med Husarviken. Bostadshus i bakgrunden.
Avslutat

Hur ska en hållbar stadsdel utformas?

Visionsbild på Kolkajen. Vuxna och barn går på en brygga längs med vattnet, badar och leker. Bostäder i bakgrunden.
Avslutat

Energisystemanalys Kolkajen

Flygbild Loudden
Avslutat

Energisystemanalys Loudden

”Systemanalys för framtidens hållbara energisystem” är en studie om energiförsörjning av Loudden, södra delen av Norra Djurgårdsstaden.

Avslutat

Hållbarhetsportalen

Målet med portalen är att systematisera och förenkla uppföljningen och utvärdera kravställningen i kommande projekt för att säkerställa ständig förbättring.

Containrar omringar schakt- och bergmassor
Avslutat

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Projektet studerar möjligheter att med bättre utredningsunderlag, uppföljning och kravställning sänka bullernivåerna på krossplatser och vid masslogistikcenter.

Flygbild över Kolkajen och Ropsten
Avslutat

Innovationsupphandling markrening

Projektet Innovativ Marksanering syftar till att identifiera, upphandla och testa metoder och tekniker för marksanering och iordningställande av gammal industrimark.

Flygbild visar bebyggelse längs med Husarviken möter Nationalstadsparken
Avslutat

Klimatneutrala stadsdelar i Europa

Visionsbild Kolkajen-Ropsten
Avslutat

Färdplan mot en fossilbränslefri stadsdel

Syftet var att utveckla strategier för att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilbränslefritt 2030 samt utveckla och sprida metoder och erfarenheter internationellt för hur man kan arbeta för, följa upp och beräkna klimatpåverkan för en stadsdel.

Närbild på grönskande fält
Avslutat

Mat och energi i en cirkulär ekonomi

Syftet med projektet var att utreda potentialen till ökat resursutnyttjande genom sorterande avloppssystem.

pictogram som visar en lastbil
Avslutat

Citylogistik

Avslutat

Smart City SRS

En närbild av ett pekfinger som trycker på en knapp på en smart hemkontrollenhet, som används för att styra och övervaka hushållsapparater och system
Avslutat

150 familjer testade styrning av den egna energianvändningen

Genom forskningsprojektet Smart Energy City har 150 familjer i realtid kunnat se och styra sin energianvändning. Projektet har utvecklat lösningar som gör det möjligt att använda el, vatten och värme på ett smartare sätt.