Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-28

Grått blir blått – Gråvatten för bevattning och industriella processer

Historiskt har den svenska uppfattningen varit att tillgången till dricksvatten är obegränsad. Men de senaste åren, med flera torra somrar, har påvisat att tillgången till dricksvatten kan bli en utmaning.

Tillgången till råvatten som kan användas i dricksvattenproduktionen varierar i Sverige och vissa områden är mer utsatta. I Stockholm beror det främst på att kapaciteten i vattenreningsverken inte klarar tillhandahålla dricksvatten för bevattning under torra perioder. Detta har ökat medvetenheten om att vi måste hantera vattnet på ett ansvarsfullt sätt.

För delområdet Loudden i Norra Djurgårdsstaden planeras ett källsorterat avloppssystem med separat insamling och behandling av gråvatten från hushåll och verksamheter. När Loudden är färdigt kommer omkring 1 000 m3 gråvatten per dygn att genereras. Vatten som, efter behandling, skulle kunna användas för att ersätta dricksvatten för exempelvis bevattning av grönstrukturen, istället för att släppa det direkt till recipient.

I Norra Djurgårdsstaden finns stora behov av vatten som inte nödvändigtvis behöver vara av dricksvattenkvalitet. Till exempel för bevattning av grönstruktur under torra perioder, dammbekämpning vid gatusopning och industriverksamheter som masslogistikcentret, Stockholms Hamnar, Stockholm Exergi och en betongstation. I forskningsprojektet Grått blir Blått har dessa behov legat till grund för arbetet.

Syfte och mål

Projektets syfte är att utreda hur gråvatten kan användas för att minska användning av dricksvatten i Loudden på kort och lång sikt genom att:

  • bidra till ökad kunskap om gråvatten som vattenresurs i stadsmiljö
  • öka förståelse för olika tekniska lösningars (behandling och distribution) fördelar och begränsningar

Projektets mål är att utreda möjligheten att ersätta dricksvatten med behandlat gråvatten för bevattning av grönstruktur och utreda potentialen för annan användning i industriverksamheter.

Resultat och erfarenheter

Projektet startade i december 2022 och har bidragit till följande resultat:

  • Det stora behovet av bevattning av stadsgrönskan sommartid skulle kunna utföras med behandlat gråvatten. En lågenergilösning för behandling genom filtrerbädd med efterföljande polering i en anlagd våtmark skulle dessutom kunna användas som designelement i parker.
  • Det industriella behovet i området finns framförallt i Stockholms Exergis anläggning. Behovet är långt större än de volymer som skulle genereras i Loudden och kräver dricksvattenkvalitet.
  • Projektet har bidragit till att lyfta frågorna kring vattenanvändning inom stadens förvaltningar och har genererat ett stort intresse hos Norra innerstadens stadsdelsförvaltning och trafikkontoret för användning av behandlat gråvatten, liksom för växtnäring från klosettvatten.
  • Genom projektet har underlag - volymer, tillgänglighet över tid, användningsområden – tagits fram för fortsatt planering i Loudden
  • De juridiska förutsättningarna för SVOA som VA-huvudman att hantera gråvatten och tillhandahålla ett vatten av annan kvalitet än dricksvattenkvalitet har klargjorts
Relaterade länkar:

Resultatbilaga: Dagvatten