Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-19

Citylogistik

Godstransport i städer är ett stort och växande problem där transportörer var för sig optimerar sina transporter. En stor mängd fordon levererar till enstaka adresser och andelen tomtransporter är hög. Problemet är växande och globalt. I takt med ökad urbanisering ökar behovet av lösningar för optimering av godstrafiken i städer.

Norra Djurgårdsstaden kommer att alstra mycket gods- och avfallstransporter. I framtiden förväntas även konsumtionen och behovet av leveranser öka. Ökad andel e-handel, mer av en ”delningsekonomi” och minskat innehav av privata bilar ställer nya krav på planering av bostadsområden och närliggande infrastruktur.

Syfte och mål

Syftet med projektet var dels att påskynda utvecklingen av teknik och affärsmodeller som kan optimera godstransporter med bil i storstadsmiljö, samt att utreda olika logistiklösningar och hur dessa skulle kunna användas i Norra Djurgårdsstaden

Resultat och erfarenheter

När det gäller val av distributionsupplägg uppstår en rad målkonflikter som kräver fortsatt arbete för att hitta en lämplig lösning.

  • Små el- eller biogasdrivna fordon eller större mer traditionella distributionsfordon? De förstnämnda innebär många fordonsrörelser, medan de senare möjliggör färre på grund av högre lastkapacitet.
  • Många leveranspunkter för paketgods och därmed högre servicegrad eller ett mindre antal leveranspunkter och färre fordonsrörelser? Många leveranspunkter innebär en hög servicegrad och bekvämlighet för slutmottagaren. Färre leveranspunkter innebär att fordonsrörelserna kan minskas men servicegraden kan upplevas som något sämre.
  • Samlastning ger längre ledtider på grund av ytterligare terminalhantering vilket kan leda till att slutmottagaren upplever en sämre service. Frågan behöver ställas i relation till transporteffektivitet och miljöaspekter.
Relaterade dokument: