Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Innovationsupphandling framtidens återvinningscentral

I Norra Djurgårdsstaden har ett genomtänkt system för insamling och omhändertagande av avfallsfraktioner i stadsdelen utvecklats. Restavfall, plastförpackningar och tidningar samlas in via sopsug. Metallförpackningar, kartong, glasförpackningar, med mera samlas in på fastighetsnivå i miljörum. Den stora utmaningen är dock grovavfall som bör gå mer till återbruk.

En innovationsupphandling inleddes för att utveckla hur framtidens återvinningscentral i den täta staden skulle kunna se ut.

Syfte och mål

Syftet var att utveckla koncept för hur staden ska underlätta återbruk, men som samtidigt skulle kunna utgöra platser för möten.

Målet var att på sikt skapa ett permanent återbrukshus i Norra Djurgårdsstaden.

Film om framtidens återvinningscentral

Resultat och erfarenheter

Innovationsupphandlingen ledde till att två koncept valdes ut för vidare utveckling. Det första var det permanenta konceptet cirkulera, som bygger på att människor transporterar sitt material till återbruk och materialåtervinning utan att använda bil. Cirkulera erbjuder aktiviteter för alla åldrar och fyller många olika syften. Det är en social mötesplats som med en kombination av verksamheter, aktiviteter och evenemang lockar till sig olika typer av människor under många timmar på dygnet. Kunskapsöverföring och hållbarhet i teori och praktik blir en naturlig del i en bredare verksamhet. Konceptet har implementerats i Skärholmen och Kista.

Det andra konceptet som togs vidare var idén om en tillfällig återbrukscentral där de boende kunde skänka, laga, byta eller göra om saker som skulle slängts, samtidigt som de får information om återbruk och resurshushållning. Det byggde på tre containrar med olika innehåll: verkstad, showroom och lager. I lagret lämnas det man inte vill ha. Går det att återbruka så hamnar det i ”showroom”. Här hamnar det på bytes- och skänkes-hyllan där det går att fynda allt möjligt. Är det som lämnas in för slitet eller trasigt, får man hjälp till att plocka isär och sortera delarna i rätt fraktion.

Konceptet vidareutvecklades tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall till det som nu kallas Pop-Up Återbruk och som besöker Norra Djurgårdsstaden två gånger per år. Därutöver besöker Pop-Up Återbruk ytterligare ett drygt 30-tal platser runtom i Stockholm.

Från innovationsupphandling till del av ordinarie verksamhet
Relaterade dokument och vidare läsning:

Webbsida: Pop-up återbruks verksamhet

(Stockholm Vatten och Avfall )