Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-16

BEV - Upphandling av ellastbil

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Redan med befintlig teknik finns potentialen att halvera utsläppen till 2030. Men för att sektorn ska bli klimatneutral krävs teknikskiften, innovationer samt investeringar i elektrifierade lösningar. Elektrifiering av tunga transporter är en viktig åtgärd för trafikrelaterade störningar i städer.

Norra Djurgårdsstaden bedriver via bygglogistikcentret lagerverksamhet och samlastning av byggmaterial. För lagerverksamheten har en ellastbil (Battery Electric Vehicle-lastbil) upphandlats som ska användas för samlastning och distribution av byggmaterial inom projektet. Solceller på lagerbyggnadens tak genererar årligen cirka 45 000 kWh som försörjer ellastbilen.

Syfte och mål

Syftet är att minska klimatpåverkan och buller från byggtransporter, samt genom lastväxlarsystem öka flexibiliteten för att undvika dieseldrivna hjälpmaskiner för lossning. Målet är att minimera utsläppen av klimatgaser från byggtransporter.

Resultat och erfarenheter

Projektet handlade om att köpa en batteridriven elektisk lastbil för att hantera schaktmasor kopplade till masslogistikcentret. Projektet startade med annonsering av inköp av lastbil under 2018.

Därefter har möjligheten öppnats att kunna använda lastbilen för bygglogistikcentret. Genom att överföra lastbilen dit möjliggörs ellastbilens fördelar i tätbebyggda områden.

Staden har en ny ellastbil för masshantering. Denna lastbil avropas på ramavtal och används från hösten 2022 i projektet. Därmed har staden två ellastbilar i Norra Djurgårdsstaden. En av ellastbilarna är numera utlånad till stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet.

Genom inköp av eldriven lastbil kan utsläppen minska med 86 % sett över hela livscykeln. Minskning av buller om 50 % ska verifieras under driftsfasen. Effekt och resultat följs upp i projektet ”Med utsikt från förarplatsen”.

Relaterade dokument och vidare läsning: