Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Resultat

Hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden följs upp under hela processen och resultatet redovisas årligen på denna hemsida.

Redovisning per målområde

Här kan du läsa mer om hur krav på grönytefaktor, energi, avfall, transporter, material och innemiljö uppfylls uppdelat i våra fem strategiområden.

Kunskapsbilagor

Resultatsammanställning »

Fördjupad information om resultaten.

Måluppfyllelse »

Överblick av de fem målområdena.