Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Resultat

Hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden följs upp under hela processen. Resultat och utveckling redovisas årligen på denna webbplats.

Redovisning per målområde

För varje målområde finns beskrivningar och exempel på resultat. Dessa kompletteras av en resultatbilaga som ger djupare bakgrund och insikt i uppföljningen av kraven för allmän platsmark och kvartersmark.

1. Levande stad

En levande stad utgår från människan. Den är öppen, inkluderande, fungerar i olika livsskeden och det finns en variation av boendeformer. De offentliga rummen är kärnan i det urbana livet där det finns plats för spontana och oväntade möten mellan människor med olika bakgrund och identitet.

»

2. Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. I planeringen prioriteras gång och cykel, följt av kollektivtrafik, vilket ger en minskad klimatpåverkan.

»

3. Resurshushållning och minskad klimatpåverkan

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. Kretsloppslösningar för energi, vatten och material och sanering av marken minskar miljöbelastningen och ger bättre förutsättningar för ekosystemtjänster. Den byggda miljön ska hålla över tid, vilket ställer krav på att de utformas med hög kvalitet, giftfria material och att kemikalier används på ett ansvarsfullt sätt.

»

4. Låt naturen göra jobbet

Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spelar en viktig roll socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

»

5. Engagemang och lärande

En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt kan vara delaktiga. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen.

»
Måluppfyllelse »

Överblick av de fem målområdena i tabellform.

Resultatbilaga »

Fördjupad information och data från allmän platsmark och byggaktörernas resultat.