Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Engagemang och lärande

För att möta lokala och globala utmaningar som kommer med urbaniseringen krävs nytänkande och innovation. Det innebär att alla inblandade aktörer behöver bygga kunskap och samverka på nya sätt, både inom sina egna organisationer och med andra aktörer. Civilsamhället spelar också en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

2008 bestämde kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden skulle bli Stockholms nästa hållbarhetsprofilerade område. Syftet är att vara föregångare och testbädd, men också att dela med sig av kunskap, erfarenheter och goda exempel som ska kunna skalas upp och spridas.

Några höjdpunkter från 2023:

Utvalda resultat

 • 5 700 studiebesökare i 260 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden 2023. 50 000 studiebesökare sedan verksamheten startade.
 • 4 400 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling och 12 200 yrkesarbetare och tjänstepersoner har deltagit i olika utbildningar.
 • Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts.

Forskning, utveckling och innovation

Att utveckla ny kunskap och kompetens som kan skalas upp i övriga staden är centralt i Norra Djurgårdsstadens uppdrag. Innovations- och utvecklingsprojekt genomförs organisationsöverskridande och tvärvetenskapligt i samverkan med akademi och civilsamhället. Nya sätt att arbeta utvecklas och valideras. Det möjliggör gemensamma ramverk och forum för diskussioner och gemensamt lärande inom framtidsfrågor som digitalisering och resurseffektivitet bidrar till klimatomställning och medborgarengagemang.

Teknik- och tjänsteutveckling sker kontinuerligt i genomförandeprocessen inom markrening samt bygg- och masslogistik. Att vara en testbädd lockar forskare och företag som vill tänka i nya banor och bidrar till innovativa affärsmodeller och lösningar.

Under 2023 har tre nya innovationsprojekt startat: Urlakning av sulfidberg, Reflow och Anchor. Reflow handlar om att samla in data för att visualisera stadens resursflöden och dess klimatpåverkan och finansieras av Smart Built Environment. I Anchor som är ett Interreg-projekt (EU) samarbetar Stockholm med pilotprojekt i Hamburg, Gent, Amsterdam och Helsingborg för att utvärdera funktion, teknik och nyttor med källsorterande avloppssystem.

Under året har tre projekt avslutats som bland annat undersökt förutsättningar för att utveckla plusenergiområden, att använda gråvatten för bevattning i stället för dricksvatten samt för att öka medborgarengagemang. Andra innovationsprojekt använder Norra Djurgårdsstaden som studieobjekt. Det gör exempelvis projekten Grusfabriken och Propel. Grusfabriken undersöker processen att omvandla schaktmassor till ballastprodukter. I Propel ska organiska restprodukter som en resurs i energisystemet utredas, finansierad av JPI Europe.

De första fem åren var projekten aktörsstyrda, men med tiden har staden tagit en mer aktiv roll som behovsägare, där Norra Djurgårdsstaden som samverkansprojekt bidrar till ett gemensamt lärande som driver innovation. Innovationsarbetet har bidragit till att sätta ekosystemtjänster och grönytefaktorn på den nationella agendan och Norra Djurgårdsstaden som ett gott exempel för hållbar stadsplanering på agendan internationellt.

Grön gård med olika slags växtlighet med bostadshus i bakgrunden.
Många utvecklingsprojekt kopplar till vatten och grönska
Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: FoU

Vårt sätt att arbeta

Övergripande stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål styr arbetet i Norra Djurgårdsstaden. Hållbarhetskrav ställs och följs upp både i stadens egna projekt och i avtal med byggaktörer. Verifiering ska ske och granskas av tredje part. Vart fjärde år revideras styrdokumentet “Program för hållbar stadsutveckling”. Det säkerställer att nya forskningsrön och lärdomar från arbetet kan återföras och implementeras. Arbetet med att revidera styrdokumentet har påbörjats under 2023 och kommer att slutföras 2025.

Uppföljningen har gett unik kunskap om måluppfyllnad och bidragit till nya arbetssätt som delvis överförts till övriga delar av staden. Krav för bland annat energiprestanda, digitalisering, den omvända trafikhierarkin, grönytefaktorn och dagvattenhantering har anammats brett av staden. Det gäller även arbetssätt och process för uppföljning. Återföring av erfarenheter har skett i samband med framtagandet av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan som gäller fram till 2030.

Utvärderingen av hur kraven efterlevs leder till kontinuerlig förbättring av kravformulering. Under 2023 har flera krav reviderats, som gränsvärde för klimatpåverkan i byggnader och utvalda anläggningsmaterial, platsbyggda träkonstruktioner samt återbrukat och återvunnet byggmaterial.

Arbetssättet med fokusgrupper, det vill säga stadens experter inom respektive sakfråga, har bidragit till att gå från att arbeta i vertikala stuprör, till att arbeta mer i horisontella "hängrännor”. Det har ökat samsynen i och mellan förvaltningar och bolag, gett en bredare och mer förankrad lärandeprocess, samt nätverksbyggande. Under 2023 bildades en ny fokusgrupp för att bland annat diskutera klimatpåverkan från allmän platsmark.

För att möta kunskapsbehovet, skapa förtroende och ett gemensamt ramverk har ett koncept med kompetensprogram utvecklats som är en skräddarsydd seminarieserie riktad till markanvisade byggaktörer och deras konsulter samt stadens medarbetare. Hittills har fler än 100 seminarier hållits med totalt 2 100 deltagare. Under 2023 har fyra seminarier riktade till stadens medarbetare hållits som nådde mer än 160 tjänstepersoner. Byggaktörernas seminarier startas så fort behov uppstår. Byggaktörernas och entreprenörernas yrkesarbetare och tjänstepersoner går en webbaserad introduktionskurs om bland annat hållbarhetsfrågor där drygt 1 400 personer har deltagit under 2023. Totalt har drygt 12 200 personer deltagit hittills.

Norra Djurgårdsstadens erfarenheter väcker stort intresse, både internt och externt. Under året har tre digitala lunchseminarier arrangerats om klimatpåverkan, trä i utomhuskonstruktioner och biologisk mångfald. 400 personer deltog i lunchseminarierna under 2023.

Workshop i ett kontorsrum med ett tjugotal personer som sitter på stolar. Två presentatörer står vid en whiteboard tavla som har postitlappar i olika kulörer.
WorkshopSaid Karlsson

Engagera och involvera

För att fler kan vara med i processen och på olika sätt involveras i stadsutvecklingen används olika metoder, processer och platser för dialoger och delaktighet. Det handlar om att kommunicera med och engagera lokala krafter och intressenter och vara där människor är. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och dialog kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen. För vissa detaljplaner har tidigare utökat samråd hållits där grupper, som annars är svåra att nå, involverades.

Under 2023 har barn deltagit i visningar av bikupor i området samt firat biologiska mångfaldens dag. CA Fastigheter tog initiativ till ett öppet luciatåg där mer än hundra personer deltog. Boende anordnade en lokal loppis och bakluckeloppisar arrangerades i Värtahamnen. 115 odlingslådor ställdes upp och biblioteket anordnade byte av sticklingar.

Politiker deltog i invigningen av en ny gång- och cykelbro i Värtahamnen, dopet av gasklocka 2 samt invigningen av våtsiktsanläggningen på masslogistikcenter.

Att öka engagemang bland bostadsrättsföreningar i den långsiktiga förvaltningen och driften av byggnader är en central fråga. Under 2023 har innovationsprojektet "Medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan" med finansiering av Vinnova avslutats. Projektet drevs av ElectriCITY (Hammarby Sjöstad 2.0) som i samverkan med staden, KTH och boendegruppen tog fram en metod för ökat medborgarengagemang.

Enligt boendeenkäten 2023 känner 80 % av de boende till utvecklingsplanerna för området. De flesta tar del av information via lokalmedia och Norra Djurgårdsstadens facebooksida, webbplats samt nyhetsbrev. Knappt en tredjedel var intresserade av att aktivt delta i utvecklingen. För att nå fler målgrupper startades under året ett instagramkonto som skriver både på svenska och engelska. Totalt för året har inlägg i olika sociala kanalerna en räckvidd på över 500 000 personer.

Barn står framför biodlingslådor och lyssnar på en vuxen som berättar om binas stora betydelse.
Förskolebarn lär sig mer om biodling

Norra Djurgårdsstaden som besöksmål

Det finns ett stort intresse, både nationellt och internationellt att ta del av erfarenheterna från Norra Djurgårdsstaden.

5 700 studiebesökare i 260 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden under 2023. Av de som kommer på studiebesök är de flesta tjänstepersoner och beslutsfattare från andra städer och kommuner, studenter och forskare, samt intresseföreningar och företag. De är oftast intresserade av olika aspekter av hållbar stadsutveckling som klimatanpassning, dagvatten- och avfallshantering och social hållbarhet. Antalet studiebesök är tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Många besökte Gasverksdagen 2023 som organiseras av CA Fastigheter tillsammans med staden och tog del av aktiviteter som guidade turer, seminarier om områdets historia, omvandling och framtid. Norra Djurgårdsstaden medverkade även i år del av arkitekturfestivalen Open House Stockholm med guidade turer av Gasverket. Totalt deltog sammanlagt 6 000 personer i dessa evenemang.

Relaterade länkar och fördjupat material:

Resultatbilaga: Kommunikation

Forskning, utveckling och innovation

Om projektet och vårt sätt att arbeta

Kunskap: Webbinarium

Måluppfyllnad för 5. Engagemang och lärande

5.1 Stimulera långsiktigt engagemang

 • Sedan 2012 finns det odlingslådor i området, 115 under 2023.
 • Förskolebarn och boende har möjlighet att delta i aktiviteter som visning av bikupor och guidade turer osv.

5.2 Hållbara verksamheter

 • Pop-up återbruk har hittills besökts av 39 000 personer i Norra Djurgårdsstaden.
 • Hittills har 6 personer utanför arbetsmarknaden under kortare tid sysselsatts.
 • 4 förskolor av 10 är grön flagg-certifierade.

5.3 Innovation och utveckling

 • Ett 40-tal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt har genomförts och ett 10-tal pågår. 4 innovationsupphandlingar har genomförts inom återbruk, markrening och bygglogistik.
 • Fler än 4 400 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling. har utbildat 12 200 yrkesarbetare och tjänstepersoner.
 • Fler än 50 000 studiebesökare från 120 länder har besökt stadsutvecklingsprojektet. 5 700 studiebesökare i 260 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden 2023.

Senast uppdaterad: 2024-06-26

Målområdet Engagemang och lärande och Agenda 2030

Målområdet Engagemang och lärande bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling:

Vision: En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen. Kommunikation är nyckeln till intresse och delaktighet i stadsutvecklingsprocessen. 

Forskning, innovation, kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga förutsättningar för att finna hållbara lösningar för komplexa utmaningar. Tillsammans kan de hjälpa till att skapa synergieffekter inom alla målområden som har relevans för att utveckla hållbara städer.