Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Så bidrar Norra Djurgårdsstaden till Agenda 2030

Här ges överblick och exempel på hur Norra Djurgårdsstaden bidrar till att Stockholms stad når de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Klicka på ikonerna där målen först beskrivs ur Stockholms perspektiv och därefter ges exempel på hur Norra Djurgårdsstaden bidrar. Stadsutvecklingen utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men projektet arbetar aktivt med alla mål.

5-minutersstaden skapar en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker.
Närhet till förskolor, skolor och bibliotek. Kunskapsforum, kompetensutveckling, FoU-projekt.
Lokalt omhändertagande av dagvatten. Utvecklingsprojekt inom sorterande avloppssystem.
Alla nybyggda hus är lågenergihus. Innovationsprojekt om plusenergiområde.
Ny kunskap, innovationsprojekt, testbädd.
Norra Djurgårdsstaden bidrar genom samtliga målområden genom en inkluderande och hållbar urbanisering. Människan är i centrum och naturen en självklar del i 5-minutersstaden där det lokala livet som nås till fots eller cykel främjas. Resurseffektiva helhetslösningar ger minskad klimatpåverkan, ökad klimatanpassning och rustar för framtida utmaningar. Samverkan och nytänkande uppmuntrar till innovationer och lokalt engagemang. Kultur- och naturarv som Gasverket och Nationalstadsparken skyddas.
Ökat återbruk och resurseffektiv hantering av materialflöden.
Minskad användning av fossila bränslen. Grön- och blåstruktur som kan hantera skyfall och torka.
Multifunktionell grön- och blåstruktur med robusta ekosystem och biologisk mångfald.

Direkt och indirekt måluppfyllnad:

Bilden nedan visar hur de fem målområden för Norra Djurgårdsstaden direkt som indirekt relaterar till de globala målen.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en av vår tids stora utmaningar. Stockholm har länge varit ledande i miljöfrågor och gått före med exempelvis utbyggnad av kollektivtrafik, fjärrvärme och hållbar stadsutveckling med Hammarby Sjöstad som en av världens första miljöstadsdelar. Stockholms första miljöprogram togs 1976, och 2010 valdes Stockholm till Europas första miljöhuvudstad. Ett ambitiöst miljö- och klimatarbete har lagt grunden för att skapa en miljömässigt hållbar stad med hälsosam närmiljö och en hög livskvalitet. Nu är den stora utmaningen att Stockholms stad ska vara fossilfritt år 2040 med inriktningen att även vara en klimatpositiv stad. Här har Norra Djurgårdsstaden ett viktigt uppdrag som testbädd och föregångare inom hållbar stadsutveckling.