Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-05

Innovationsupphandling markrening

Norra Djurgårdsstaden byggs till stora delar på ett gammalt industriområde som måste saneras inför exploatering. Marken för etapp Kolkajen är förorenad med hälso- och miljöfarliga ämnen som behöver hanteras. Traditionellt sätt har marken schaktats därefter har jord- och bottenmassor fraktats bort för har behandlas på annat håll. En metod som inte är kostnadseffektiv utan beräknas kosta upp emot 400 miljoner kronor. Därför ville staden se om det fanns andra metoder som skulle kunna användas för att rena massor på plats, så kallade in-situ-metoder.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera, upphandla och testa in-situ-tekniker och behandlingsmetoder för att hantera förorenade massor på plats. Målet är att kunna minska kostnaderna för behandling av förorenad mark.

Resultat och erfarenheter

För etapp Kolkajen gjordes det 2016-2017 en innovationsupphandling i samverkansentreprenad där tester genomfördes med injektering av olika kemikalier för biologisk nedbrytning eller kemisk oxidation samt tester för jordtvätt. Dessutom har termisk behandling testats i laboratorium. Flera av testerna uppvisade goda resultat, främst kemisk oxidation och biologisk nedbrytning. Under 2018 genomfördes pilottester för att bedöma om kemisk oxidation kan tillämpas i Kolkajen. Dessa arbeten pågår på plats i full skala.

Vidare läsning: