Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-08

C/O City - Grönstruktur blir aktiv komponent

C/O City var ett forsknings- och utvecklingsprojekt som tog avstamp i utmaningar kring klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering. Projektet startade för att utveckla kunskap kring hur Norra Djurgårdsstadens grönstruktur skulle kunna stödja den biologiska mångfalden samt upprätthålla och vidareutveckla värdefulla ekosystemstjänster.

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de nyttor människor får från naturen, till exempel vattenrening, syre, skugga, minskad risk för översvämningar, bättre ljudmiljö och blommande växtlighet. Genom att jobba för en stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, kan naturen ta hand om människorna och förbättra livskvaliteten för kommande generationer.

Stadsnaturens samhällsvinsterC/O City

Syfte och mål

Projektet C/O City verkade för att:

  • Utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande.
  • Synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan av ekosystemtjänster i städer.

Resultat och erfarenheter

Mätningar av fukt på gröna tak i kvarteret Stora Sjöfallet (NCC) i Norra Djurgårdsstaden visade att det varken påverkar den underliggande konstruktionen negativt eller bidrar till mögelpåväxt.

Beräkning av nyttor från sedumtak på Hjorthagshallen (Fastighetskontoret) i Norra Djurgårdsstaden visade att sedumtaket minskar dagvattenflödet med 40 %. Dessutom bidrar taket positivt till ljudmiljön då det absorberar ljud som ger en bullerminskning med cirka 2 dBA. Gröna tak reflekterar ljus vilket gör att vid en värmebölja kan taket sänka temperaturen med 5 grader.

Resultaten från Norra Djurgårdsstaden visar hur viktigt det är att få med ekosystemperspektivet och använda grönytefaktorn (GYF) tidigt i processen för att ha möjlighet att påverka och få en gemensam målbild i planeringen. GYF är ett planeringsverktyg för att beräkna den ekoeffektiva ytan, det vill säga den yta som bidrar positivt till platsens ekosystem och lokalklimat samt sociala värden kopplade till grönska och/eller vatten. Verktyget bidrar också till att lättare kunna kommunicera betydelsen av dessa frågor.

Projektet har utvecklat metoder och verktyg som grönytefaktor för allmän platsmark samt en vägledning för planering med ekosystemtjänster. Projektet ledde till att Naturvårdsverket och Boverket numera har ekosystemtjänster på agendan.

Efter projektets avslut startade aktörerna en förening för att förvalta och vidareutveckla kunskap inom urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster för alla parter inom samhällsbyggnadssektorn.

Omslagsbild på Ekosystemtjänster i stadsplanering. Ett barn går på ett grönstråk.
Några av de vägledningar och guider som finns på nedan länkar
Relaterade dokument och vidare läsning:

Dokument: Grönatakhandboken

Dokument: Ekosystemtjänster i stadsplaneringen – en vägledning 2.0

Verktyg och dokument: C/O City webbplats

Webbplats: Ekosystemtjänster, miljöbarometern

(Stockholms stad)