Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Marin park planeras för Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden gränsar till Husarviken i norr och Lilla Värtan i öster, och har åtta kilometer vattenfront. I den kommande etappen Kolkajen planeras det nu för en marin park, som ska öka de rekreativa värden och den biologiska mångfalden i vatten.

När Kolkajen, i nordöstra Norra Djurgårdsstaden, är utbyggd kommer etappen att innehålla 1 250 bostäder, lokaler för service och verksamheter samt många offentliga miljöer. Kolkajen är omgärdad av Lilla Värtans vatten och planarbetet har bland annat fokuserat på att tillgängliggöra det vattennära läget. Därför planeras nu den marina parken med bryggor och gångstråk, vars syfte är att stärka livsmiljön för vattenlevande djur.

– Marinparken blir en blå parkmiljö, utformad för det marina livet med vattenväxter och vass som skapar en varierande livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur. Parken stärker förutsättningarna för vattenlivet i Lilla Värtan, säger Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Nya livsmiljöer för fiskar och växter

Trots att Stockholm är en stad på vatten finns idag få naturliga lek- och uppväxtplatser för fisk kvar i innerstaden. Båthamnar och hårdgjorda kajer upptar de skyddade vikarna och grunda stränder som fiskarna behöver. Därför är ambitionen att Marinparken ska efterlikna en naturlig vik, och man jobbar med zoner som har olika djup för att erbjuda fiskar och växter olika typer av miljöer att vistas i. Zonernas djup varierar mellan 0,5 meter till 3 meter, vilket bidrar till varierande temperaturer och olika bottenmaterial. I grunda områden finns även skyddade yngelkammare som byggs upp med stenblock.

Under bryggorna kommer rev att finnas som kopplar samman Husarviken med Marinparken. Tanken är att reven ska utgöras av nätkassar med sprängsten, så kallade gabioner. Revens håligheter och vattenväxter ger skrymslen och mat till såväl små som större fiskar. Marinparken kommer erbjuda förutsättningar för många organismer att etablera sig eller tillfälligt besöka platsen. Strandväxter som bladvass och havssäv kommer planteras som en del av projektet, men tanken är att flera vattenväxter och alger med tiden ska etablera sig på platsen. Detsamma gäller fiskarter som abborre, mört, brax, gädda och öring. Utöver fisk och växter kommer marinparken dessutom erbjuda gynnsamma habitat för många fågelarter.

– Genom gestaltningen är ambitionen att skapa en upptäckarlust för det marina livet och tanken är att parken ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för natur- och miljöfrågor. Marinparken är även en del i forskningsprojektet MASSA som undersöker hur schaktmassor från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kan användas för att skapa nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Parken kommer att utvecklas över tid, men vi har sett att man på flera platser har byggt rev med positiva resultat, säger David Langseth, projektledare på exploateringskontoret.

– Marinparken kommer bidra till mer hållbara fiskbestånd, rekreation som sportfiske och möjlighet att se lekande gädda mitt i staden. Att skapa en ny miljö för akvatisk biologisk mångfald, även om den är förhållandevis liten, bidrar till ett stort pedagogiskt värde där vikten av gynnsamma habitat och stadsnära natur blir tydligt. Vår förhoppning är att detta ska ge ringar på vattnet för framtida projekt inom staden. Marinparken kommer tillsammans med den nya fiskvåtmarken vid Lillsjöäng och det blivande revet i Isbladsviken bidra till den marina ekologin runt hela Lilla Värtan, säger Oliver Karlöf, fiskbiolog på idrottsförvaltningen.

Samarbete i tidiga skeden

Arbetet med marinparken görs i ett nära samarbete med flera av stadens förvaltningar. Att arbeta med akvatisk biologisk mångfald i ett så här tidigt skede är idag relativt ovanligt inom Stockholms stad. Genom att ta hänsyn till dessa frågor tidigt blir biologi och ekologi en naturlig del av hur området byggs och utvecklas, istället för att kompensera för detta i ett senare skede.

Marinparken kommer att kantas av bryggor, uteserveringar samt träd och planteringar. Över viken kommer det att finnas flera mindre gångbroar, som under delar av våren kommer att stängas av för att inte störa de lekande fiskarna. Den marina parken kommer kunna anläggas då området sanerats och som sista del i den omvandling som sker genom kvartersbebyggelse invid Kolkajen och beräknas vara klar runt år 2037.

Mer information och relaterade länkar:

Forskningsprojektet MASSA

(Stockholms stad)

För mer information om den marina parken, kontakta David Langseth.

Artikel Publicerad: 2024-04-21 Uppdaterad: 2024-06-26