Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

lista
block

Styrdokument

Redovisning

Rapport

Innovationsprojekt

Utställningsbild Urban Harvest 2052

pdf 2.7MB 2023

Systemutveckling av lokala sorterande avloppssystem - Slutrapport

pdf 4.8MB 2023

Medborgardrivet klimatarbete för energi, en handbok

pdf 4.4MB 2023

Med utsikt från förarplatsen, slutrapport

pdf 7.8MB 2022

Life cycle assessment of distribution vehicles Battery electric vs diesel driven

pdf 2.1MB 2022

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

pdf 2.7MB 2022

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem

pdf 2.9MB 2022

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden, slutrapport

pdf 2.6MB 2022

Process för inrättande och upphandling av masslogistikcenter – fokus bullerstörning

pdf 380.8kB 2021

Vägledning buller masshanteringsplatser

pdf 1034.4kB 2021

Grönytor och parker, pilotrapport

pdf 1.3MB 2021

Resursflöden i fastigheter, pilotrapport

pdf 1.6MB 2021

Värmeåtervinning avloppsvatten Kolkajen

pdf 3.6MB 2021

Hantering av strömmande IoT-data exploateringskontoret, förstudie

pdf 864.0kB 2021

Positive Energy District Atlas

pdf 8.9MB 2021

Slutrapport LoRaWAN POC

pdf 1.2MB 2021

Hallbyggnad och bullerdämpande åtgärder för krossning av bergmaterial

pdf 1.5MB 2021

Energisystemanalys Kolkajen, förstudie

pdf 13.4MB 2020

Långtidsmätning Värtakrossen

pdf 1.1MB 2019

Energisystemanalys Norra Djurgårdsstaden - slutrapport

pdf 64.3kB 2018

Energisystem Loudden, bedömning av genomförbarhet och nytta

pdf 1.8MB 2018

Logistiklösning för Norra Djurgårdsstaden

pdf 6.4MB 2017

Road Map - The Journey Has Begun

pdf 4.1MB 2017

Food and energy in the circular economy

pdf 1.2MB 2017

Experiences from setting up a Construction Consolidation Center

pdf 3.3MB 2017

Loudden, analys för hållbara energisystem

pdf 3.9MB 2017

Bygglogistikcenter samlade erfarenheter 2011-2016

pdf 4.5MB 2016

Framtidens återvinningscentral: En resurs- och kompetenspark i Norra Djurgårdsstaden

pdf 2.2MB 2015

Norra Djurgårdsstaden 2030: Tre möjliga utvecklingsscenarier

pdf 554.7kB 2015

Framtidens återbruk: Cirkulera

pdf 4.6MB 2015

Urbana ekosystemtjänster slutrapport

pdf 1.2MB 2014

C/O City Slutrapport

pdf 1.2MB 2014

Smart City Stockholm Royal Seaport

pdf 401.5kB 2014

Indikatorer för ekosystemtjänster

pdf 2.1MB 2014

Ekosystemtjänster i stadsplaneringen, en vägledning

pdf 18.1MB 2014

Hållbar trafikplanering i nya stadsdelar, fallstudie Loudden

pdf 1.2MB 2014

Gröna klimatskal

pdf 3.5MB 2014

Energi- och miljövinster med ett bygglogistikcenter, förslag på metodik för utvärdering, examensarbete

pdf 2.6MB 2014

CLUE European Cities Moving Towards Climate Neutrality

pdf 5.5MB 2014

Incitament och styrmedel för en mer effektiv och hållbar storstadslogistik

pdf 1.8MB 2014

Ekosystemtjänster inom miljöcertifiering

pdf 2.2MB 2014

The active house in the sustainable city

pdf 2.0MB 2014

Affärsmodell framtidens återvinning

pdf 3.2MB 2013

Varudistribution Norra Djurgårdsstaden - En intervjuundersökning

pdf 912.5kB 2013

E-handel, omvärldsanalys och framtidsbilder

pdf 1.4MB 2013

Systemanalys Värtan

pdf 878.0kB 2012

Energisystemanalys Norra Djurgårdsstaden

pdf 782.7kB 2011

Smart Communication – Stockholm Royal Seaport

pdf 436.4kB 2011

Urban Smart Grid Pre Study – Stockholm Royal Seaport

pdf 3.2MB 2011

Framtidsverkstad, ICT

pdf 416.5kB 2010

Bilens framtid i Norra Djurgårdsstaden, framtidsverkstad KTH

pdf 438.7kB 2010

Framtidsverkstäder för Norra Djurgårdsstaden, en sammanfattning

pdf 428.8kB 2010

Framtidsverkstad, Kretslopp

pdf 475.7kB 2010