Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Miljö- och arbetsmiljö

Norra Djurgårdsstaden växer fram med allt fler boende och verksamheter, parallellt med bygg- och anläggningsproduktion. Det finns en nollvision för byggarbetsmiljön och projektet samverkar förebyggande med alla byggverksamheter för att nå en trygg och säker byggarbetsplats.

Detta gäller bland annat inför när nya ytor, verksamheter och lokaler öppnar samt fokuserar på gång- och cykeltrafikanter som rör sig i närheten av byggplatsområdet. Risker kartläggs och identifieras i planeringsskedet där stort fokus är på bygglogistik samt bygg- och anläggningsarbeten. Samtidigt ska även miljörelaterade incidenter minimeras.

För att ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet genomförs särskilda startmöten med alla entreprenörer som ska verka i projektet. All yrkesverksam personal genomgår en webbutbildning för att få tillgång till byggplatsområdet. Projektet har även ett aktivt samarbete med polis och räddningstjänst för att förebygga och säkerställa larm- och insatsarbeten. Ett exempel på detta är att projektet upprättar en egen larmrutin samt insatsplaner som tillställs SOS Alarm i syfte att underlätta för SOS-operatörerna samt optimera insatstiden.

För att underlätta att olika incidenter i form av observationer, tillbud och olyckor rapporteras, används ett digitalt rapporteringsverktyg. Rapporterade arbetsmiljöincidenter finns i tabell 6.1. Det höga antalet rapporteringar beror på att entreprenörerna är bra på att rapportera.

Tabell 6.1 Sammanfattning av antal incidenter, tillbud och olyckor
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Tillbud
58
28
57
38
49
53
19
16
14
Olyckor
11
11
16
12
18
11
11
I.U
I.U
Olyckor med sjukfrånvaro
4
3
4
4
6
2
2
1
3
Riskobservationer
343
112
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
Avvikelser vid ronder
426
320
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
I.U
Totalt
842
471
503
518
771
506
405
73
59

Det finns en hög ambition och öppen attityd från alla entreprenörer att rapportera incidenter. Detta ökar möjligheten att arbeta med förebyggande åtgärder i tidiga skeden. Norra Djurgårdsstaden har från produktionsstart haft få arbetsplatsolyckor med sjukskrivning, jämfört med byggbranschen. Trots det systematiska och förebyggande arbetet inträffade 2018 en dödsolycka.

Norra Djurgårdsstaden arbetar även systematiskt med att förebygga och minimera antalet miljöincidenter på byggarbetsplatserna, se tabell 6.2. Inträffade miljöincidenter handlade mestadels om oavsiktliga utsläpp av bränsle eller hydraulolja. Felsökning pågår av leverantören.

Tabell 6.2 Antal miljörelaterade incidenter
Miljöincidenter
2023
2022
Tillbud
3
6
Olyckor
3
2
Olyckor som krävt yttre hantering
0
0
Riskobservationer
1
1
Totalt
7
9

Senast uppdaterad: 2024-05-07