Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-08

Hur ska en hållbar stadsdel utformas?

År 2009 gav kommunfullmäktige i uppdrag att hållbarhetsprofilera Norra Djurgårdsstaden med följande målsättningar:

  • Anpassa Norra Djurgårdsstaden till kommande klimatförändringar.
  • Ta ett helhetsgrepp om Norra Djurgårdsstadens miljöarbete. Om staden tar ett brett grepp redan i utredningsskedet finns stora möjligheter att prova nya innovationer och utvecklingsprocesser, med kontinuerlig utvärdering och förbättring.
  • Gör Norra Djurgårdsstaden fossilbränslefri till år 2030.
  • Minska CO2-utsläppen till under 1,5 ton/person (CO2 ekvivalenter) år 2020.
  • Skapa en miljöstadsdel i världsklass.

Syfte och mål

Syftet med utredningarna var att definiera insatser och åtgärder kopplat till hållbarhetsmålen.

Resultat och erfarenheter

Stockholms stads exploateringskontor ansökte om medel hos delegationen för Hållbara städer för ett antal förstudier och utredningar kopplat till hållbarhetsprofilarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Dessa studier omfattade grönstruktur och ekosystemtjänster, transporter, kretslopp, informationsteknologi, energi samt uppföljningsmetodik. Resultatet från studierna låg till grund för arbetet med att ställa krav och följa upp målen i hållbarhetsprogrammet.

Relaterade dokument: