Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Så planerar Norra Djurgårdsstaden för hållbara persontransporter

Hur man rör sig i staden är en viktig fråga i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Redan tidigt i planeringen av Norra Djurgårdsstaden anammades en trafikhierarki som utgår från att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och vara det självklara valet. Krav ställs på byggaktörerna som regelbundet följs upp och utvärderas.

Webbinariet om hållbara persontransporter från november 2022 berörde frågor om bil- och cykelparkering, laddinfrastruktur, bilfri huvudgata och vistelsegator i Norra Djurgårdsstaden. Hur har planeringen förändrats över tid?

Bilparkering kan lösas på flera olika sätt. I Norra Djurgårdsstadens första etapper byggdes parkering under husen. I de kommande etapperna förläggs istället parkeringen till gemensamma externa parkeringsgarage, vilket gör att det blir närmare till kollektivtrafiken än till bilen.

Se nedan inspelning från seminariet.

Starttider, presentationer och talare

1:22

Maria Lennartsson, hållbarhetsstrateg, exploateringskontoret

5:10

Kerstin Alquist, områdesstrateg, trafikkontoret

Cecilia Sjödin, trafikplanerare, trafikkontoret

19:30

Jenny Simonsson, trafikplanerare, trafikkontoret

Pär Båge, trafikplanerare, Iterio

32:56

Eva Sunnerstedt, miljöförvaltningen

39:55 Diskussion

Moderator är Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Relaterad dokument

Seminarium Publicerad: 2022-11-30 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13