Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Biologisk mångfald på land och i vatten

Hur kan vi aktivt arbeta för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster när vi utvecklar och bygger nya områden i staden? I oktober 2023 hölls ett webbinarium med fokus på hur stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden arbetar med analys och utformning av grönstrukturen i området samt en kommande marin park.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Nationalstadsparken har ett av Nordens största sammanhängande eksamband med höga naturvärden och här finns även växter, djur och insekter som är så kallade naturvårdsarter, varav vissa är rödlistade eller skyddade enligt artskyddsförordningen. I takt med ökad urbanisering och förtätning har gröna stråk och grönytor en viktig ekologisk funktion som spridningskorridorer för att stärka naturvärden.

Norra Djurgårdsstadens läge mellan Nationalstadsparkens norra och södra del har stor betydelse för att koppla samman dessa. Området sträcker sig även längs med Lilla Värtan som är en del av Östersjön. Inom stadsutvecklingsprojektet arbetar vi aktivt med att stärka såväl ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden, på land och i Lilla Värtan i samband med omvandling av ett tidigare industriområde.

Se nedan inspelning från seminariet.

starttider, presentationer, talare

1:37 Mål och arbetssätt i Norra Djurgårdsstaden

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg, Stockholms stads exploateringskontor

4:00

Anna Ek, landskapsarkitekt, Stockholms stads exploateringskontor

18:20

David Langseth, planeringsprojektledare, Stockholms stads exploateringskontor

35:20 Drivkrafter och framgångsfaktorer för att stärka biologisk mångfald i stadsutvecklingsprojekt

Peter Wiborn, projektledare och ekolog, Stockholms stads miljöförvaltning

42:10 Frågor från publiken

Moderator var Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Seminarium Publicerad: 2023-10-27 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13