1. Start
  2. /
  3. Resultat
  4. /
  5. 1. Levande stad

1. Levande stad

En levande stad utgår från människan. Den är öppen, inkluderande, fungerar i olika livsskeden och det finns en variation av boendeformer. De offentliga rummen är kärnan i det urbana livet där det finns plats för spontana och oväntade möten mellan människor med olika bakgrund och identitet.

En levande stad har ett varierat innehåll och rymmer funktioner som gör den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året om. Den bidrar också till goda förutsättningar för näringslivet. Det är en jämställd stad som alla kan använda på lika villkor, där både kvinnor och män är inkluderade i stadens utformning. En tät, grön och sammankopplad stad underlättar för gång och cykel samt bidrar till minskad klimatpåverkan och ökat välbefinnande.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Globala mål Agenda 2030 Norra Djurgårdsstaden

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

globala mål levande stad Norra Djurgårdsstaden

1.1 Robust och sammanhängande stadsstruktur

Gröna stråk längs med Jaktgatan.

En tät och grön stad där bebyggelse, gator, torg och grönstråk kopplar samman staden och underlättar för gång och cykling.

Värtahamnen

I slutet av 2020 godkände stadsbyggnadsnämnden den första detaljplanen i Värtahamnen, Södra Värtan Norra, med kontor och lokaler i bottenvåningar, hotell och handel, vilket bidrar till en aktiv stadsmiljö under dygnets alla timmar. Nya parker, torg och en 600 meter kajpromenad binder samman områdets södra och norra delar vilket gör vattnet tillgängligt för alla. Planarbetet för Södra Värtan nominerades hösten 2016 till Sveriges Arkitekters Planpris. Läs mer

Täthetsanalys

Täthetsanalysen1 från 2016 räknade kvartersmark och hälften av kringliggande gator. Täckningsgraden för Södra Värtan är lägre än Kolkajen, men antal våningar är fler vilket leder till ett högre exploateringstal. Södra Värtan, Västra och Norra 1 har flest antal våningar.

Områdena Västra, Norra 1 och 2, Brofästet och Kolkajen har nästan samma exploateringstal, fast med olika täckningsgrad och antal våningar. Jämfört med andra områden i Stockholm så har Liljeholmskajen det högsta exploateringstalet och täckningsgraden. Södra Värtan har näst högst exploateringstal, följt av Hammarby Sjöstad. Exploateringstalet för det som hittills planerats för Norra Djurgårdsstaden är 2,3 och är högre jämfört med övriga Stockholm. Hammarby Sjöstad har exempelvis exploateringstal på 1,7 medan Hagastaden har 7,2.

[1] Täthetsanalysen baseras på en metod, Spacemateanalys, och omfattar kvantitativa aspekter som exploateringstalet (FSI, intensity), täckningsgrad (GSI, compactness), rymlighet (OSR, spaciousness) och byggnadshöjd i antal våningar (L).

Se hur målet nåtts

Column 1Column 2
Mål Uppföljningsmått
1.1 Skapa en robust och sammanhängande stadsstrukturPlanerade kajstråk, gång- och cykelväg i pågående detaljplaner. 80 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2019.

1.2 Jämlik stad

En jämlik stad utgår ifrån människan, den är öppen och inkluderande och fungerar i olika livsskeden med en variation av boendeformer. Av de bostäder som hittills byggts är fler än hälften hyresrätter varav 9 % är studentboende.

Hjorthagen

Under 2020 har 560 bostadsrätter markanvisats, varav 320 till OBOS för Gasklocka 3 och 4, 160 till OBOS och 80 till Among Giants Properties (AG) och Rico Estate Development i Kolkajen.

Vision Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks

I samband med markanvisningar för Kolkajen och Gasklocka 3 och 4 ställs krav på byggaktörerna att ta fram koncept för normkreativ bostads- och fastighetsutformning. Läs mer

Mer om bostadsutbudet

Hyrorna och kostnaderna för bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden är i nivå med övrig nyproduktion i innerstaden. Storleken på bostäderna varierar men betoning ligger på tvåor, treor och fyror. Storleken på lägenheter är enligt följande: 10 % ettor, 33 % tvåor, 29 % treor, 24 % fyror och 4 % är femmor eller större, se nedan diagram.

Diagram 1.1 Lägenhetsstorlekar för färdigställda bostäder

Nästan var tionde bostad av det som byggts hittills är en studentbostad. Foto: Lieselotte Van Der Meijs


Se hur målet nåtts
Column 1Column 2

Måluppfyllelse 2019 (se norradjurgårdsstaden2030.se)

Mål Uppföljningsmått
1.2 Bidra till att skapa en jämlik stadUtveckling av koncept för normkreativ bostadsutformning.
53 % hyresrätter (varav 9 % studentlägenheter) och 47 % bostadsrätter. Varierande lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 33 % tvåor, 29 % treor, 24 % fyror och 4 % femmor eller större.

1.3 Välfungerande vardagsliv

En levande stad har ett varierat innehåll och rymmer funktioner samt aktiviteter som krävs för att få livspusslet att gå ihop.

Hjorthagen

Spårvägsmuseet arbetar för fullt med att bygga utställning i hus 9 i Gasverket inför att museiverksamheten ska öppna 2021. Hör Eva Ramberg, chef för Spårvägsmuseet berätta.

Produktion: Region Stockholm, Region-Ledningskontoret, Kommunikation och Press.

Gasverkets förrådshus har blivit förskolan Anna. Vectura Fastigheter har byggt om och till hus 11, en kulturhistorisk byggnad från 1909 till en kommunal förskola som öppnade i januari 2021.Läs mer

Se hur målet nåtts
Column 1Column 2

Måluppfyllelse 2019 (se norradjurgårdsstaden2030.se)

Mål Uppföljningsmått
1.3 Planera för ett väl fungerande vardagslivHittills har vi byggt 11 förskolor, 1 grundskola, och 1 idrottshall.
Enligt boendeenkäten från 2019 är de boende mycket eller ganska nöjda med tillgång till:
- förskolor och skolor 26 %.
- kulturutbud 12 %.
- Hittills har motsvarande 1 100 ton CO2 bundits. 
- dagligvarubutik 64 %.
- restauranger, caféer etc 47 %.
- torg och mötesplatser 72 %
- idrotts- och fritidsaktiviteter 42 %.

1.4 Attraktiva och trygga stadsrum

En levande stad har ett varierat innehåll som gör den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året om och bidrar till goda förutsättningar för näringslivet.

Blandad stad

I de färdigbyggda etapperna är andelen bostäder hög. I takt med att utbyggnaden når Ropsten och kommer längre i Gasverket och Södra Värtan, kommer andelen kommersiella ytor att öka. Genomsnittet är för närvarande 13 %, men enligt nuvarande planering kommer andelen kommersiella ytor öka till cirka 40 %. Läs mer


Trygghet

Under 2020 har trygghetsarbetet i området fortsatt. Två trygghetsvandringar med 22 deltagare har genomförts i olika konstellationer. Där har bland andra Östermalms stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, polisen, Lidingö stad, boende, nattvandrare och Keolis ingått. Ett antal otrygghetsfaktorer har upptäckts och åtgärdats. Mestadels har det rört sig om trasig belysning, klotter samt buskar som behöver beskäras.

Trygghet är en av de viktigaste frågorna för de boende i Norra Djurgårdsstaden och boendeenkäten från 2019 visade att andelen som känner sig trygga har minskat från 91 % år 2016 till 79 % 2019. Nivån är fortfarande högre än för övriga Stockholm, där andelen som känner sig trygga var 70 % 2019.

”Trygghetsvandringarna är viktiga för att skapa en tryggare miljö. Det ger värdefull återkoppling till oss i projektet på det som är bra och det som kan förbättras för kommande projektering och byggande.” Ricardo Weibel, byggledare Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontor.


Se hur målet nåtts
Column 1Column 2

Måluppfyllelse 2019 (se norradjurgårdsstaden2030.se)

Mål Uppföljningsmått
1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året runtTrygghetsvandringar. Planerade sociotopytor. Uppföljning av användandet med hjälp av sensorer.
Sociotopytan 16 % vilket motsvarar 27 m2 per bostad.
Enligt boendeenkät 2019 känner sig 79 % trygga i Norra Djurgårdsstaden.

Hitta på sidan

Hittills har vi byggt:

  • 1 grundskola, 11 förskolor och 1 idrottshall. 
  • 53 % hyresrätter varav 9 % studentlägenheter.
  • 16 % av allmän platsmark är sociotopyta vilket motsvarar 27 m2 per bostad.

    Resultaten är till och med etapp Brofästet.

Tabell 1.1 Nyckeltal

Tabell 1: sammanställning av nyckeltal levande stad.
EtappNorra 2BrofästetGasverket VästraVärtaterminalenJackproppenKolkajenGasklocka 3 och 4Södra VärtanVästraNorra 1
Norra 2BrofästetGasverket VästraVärtaterminalenJackproppenKolkajenGasklocka 3 och 4Södra Värtan VästraNorra 1
StatusFärdigbyggtPlaneratPlaneratFärdigbyggtFärdigbyggtPlaneratPlaneratPlaneratFärdigbyggtFärdigbyggt
Antal bostäder59858000541 5703201 4801 257670
Upplåtelseform (hyresrätt : bostadsrätt), procent58 : 4244 : 56Ej aktuelltEj aktuellt0 : 10024 : 7620 : 8066 : 3431 : 69
Andel kommersiell yta, procent11410010019727883
Exploateringstal3-42,5-4Ej utreddEj utreddEj utredd2,5-4Ej utredd4-5,54-5,52,5-4

Tabell 1.1 Nyckeltal

Tabell 1: sammanställning av nyckeltal levande stad.
EtappNorra 2BrofästetGasverket VästraVärtaterminalenJackproppenKolkajenGasklocka 3 och 4Södra VärtanVästraNorra 1
Norra 2BrofästetGasverket VästraVärtaterminalenJackproppenKolkajenGasklocka 3 och 4Södra Värtan VästraNorra 1
StatusFärdigbyggtPlaneratPlaneratFärdigbyggtFärdigbyggtPlaneratPlaneratPlaneratFärdigbyggtFärdigbyggt
Antal bostäder59858000541 5703201 4801 257670
Upplåtelseform (hyresrätt : bostadsrätt), procent58 : 4244 : 56Ej aktuelltEj aktuellt0 : 10024 : 7620 : 8066 : 3431 : 69
Andel kommersiell yta, procent11410010019727883
Exploateringstal3-42,5-4Ej utreddEj utreddEj utredd2,5-4Ej utredd4-5,54-5,52,5-4
Scrolla för mer info →
Uppdaterad 2021-11-16