Måluppfyllelse

Här ges en överblick över måluppfyllelse av de fem strategierna till och med 2019.

1. Levande stad

MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
1.1 Skapa en robust och sammanhängande stadsstruktur80 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2019.
1.2 Bidra till att skapa en jämlik stad54 % hyresrätter (varav 8 % studentlägenheter) och 46 % bostadsrätt (varav <1 % äganderätt, <1 % stadsradhus, 2 % 55+). Varierande lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 34 % tvåor, 29 % treor, 24 % fyror och 3 % femmor eller större.
1.3 Planera för ett väl fungerande vardagsliv26 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till förskolor och skolor, 12 % med kulturutbudet. 47 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången på platser för lek för barn under 6 år och för barn över 6 år är siffran 26 %. (Stor andel svarade vet ej, sannolikt då de inte har barn i de åldrarna) Boendeenkät 2019

64 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till dagligvarubutik. Resultatet är 47 % för restauranger, caféer etc. Boendeenkät 2019.

72 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till torg och mötesplatser och 42 % med idrotts- och fritidsaktiviteter. Boendeenkät 2019.
1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året runtKommersiell yta: 14 %. Sociotopyta: 20 % (= 19 /bostad). 79 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tryggheten i området. Boendeenkät 2019.

Bidrar till att uppfylla: 

Globala mål levande stad Norra Djurgårdsstaden

2. Tillgängligt och nära

MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringenGenhetskvot varierar mellan 1,07 och 1,36 för dem som har längst att gå till viktiga målpunkter (Norra 2). 89 % av de boende är mycket/ganska nöjda med tillgången till gångbana/trottoar. Resultatet är 77 % för cykelbanor och 66 % för kollektivtrafik. 59 % är mycket/ganska nöjda med trafiksäkerheten för fotgängare och 56 för cyklister. Boendeenkät 2019.

2,2 cykelplatser/bostad på kvartersmark och 0,17 per bostad på allmän platsmark. 0,5 bilparkeringar/bostad på kvartersmark och 0,14 per bostad på allmän platsmark. 8 % av antalet bilparkeringar i gata är för bilpool.
2.2 Planera för levande gaturum som medger flexibel användningSe uppföljningsmått 1.4.
2.3 Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva hållbara godstransporterSamlastningseffekt inom byggområdet är 80 %.

Bidrar till att uppfylla: 

Globala mål tillgängligt och nära Norra Djurgårdsstaden

3. Resurshållning och klimatansvar

MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
3.1 Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfallRestavfall: 84,8 kg/person (2019) och 97 kg/person (2018).
Tidningar: 10,7 kg/person (2019) och 14,9/person (2018).
Plastförpackningar: 7,3 kg/ person (2019) och 9,1 kg/person (2018).
Nästan 2,1 ton prylar fick nya ägare via mobilt återbrukscentrum under 2019.
Byggavfall (byggaktörer) Genomsnittlig mängd byggavfall: 43 kg/ BTA .
Byggavfall (allmän platsmark): 38 % har gått till materialåtervinning, 28 % till energiåtervinning, 19 % återanvändning, 15 % blandat och < 1 % till deponi.
3.2 Vatten- och avlopps-hanteringen ska effektiviseras med avseende på energi och resursanvändning100 % av hushåll och verksamheter har avfallskvarn i köken.
3.3 Främja en cirkulär bygg- och förvaltnings-process27 % av området är sanerat från markförorening. Massbalansen är 39 %.
3.4 Effektiv energianvändning i byggnader och anläggningarUppmätt (krav 55 kWh/ och år Norra 2)=70 kWh/m² Atemp och år (köpt energi). 

Bostäder, genomsnittlig uppmätt energianvändning är 22 % under gällande BBR i Norra 2.
3.5 Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilfritt 2030.Bostäder, genomsnittlig producerad solenergi: uppmätt 587 MWh el (Norra 2).

8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för elladning (bilpool) och det finns 1 snabbladdningsstation. 10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning, dvs. 0,05 elladdningsplatser/bostad på kvartersmark och 0,01 elladdningsplatser/bostad på allmän platsmark.
3.6 Låg klimatpåverkan från byggnader och anläggningar ur ett livscykel-perspektivGenomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 260 kg CO2e/m², Västra: 840 CO2e /, Norra 2: 100 CO2e /.

Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person.
3.7 Sund inomhusmiljö i utformning och användning av byggnader80 % av byggaktörer uppfyller Miljöbyggnad Guld (inomhusmiljö).
Omfattar ej Norra 1, Västra, Värtaterminalen och Södra Värtan.
3.8 Hållbara val av byggmaterialAndel ej godkända avvikelser av totalt inkomna: byggaktörer: 48 %, allmän plats: 25 %. Omfattar ej Norra 1, Västra, Värtaterminalen och Södra Värtan.

100 % av byggaktörer och stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok.

Trä 100 % FSC-märkt, natursten 100 % uppfyller stadens etiska kriterier.
3.9 Främja robust byggandeLCC för fallskydd och sopsug.

Bidrar till att uppfylla: 

globala mål resurshållning klimatansvar Norra Djurgårdsstaden

4. Låt naturen göra jobbet

MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att bygga en resilient och hälsosam stadsmiljö94 % av byggaktörer uppnår GYF.

100 % av bostäderna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter.

Biokol som används i växtbäddar i Norra Djurgårdsstaden har hittills bundit 1 700 ton CO2.

Bidrar till att uppfylla: 

Globala mål låt naturen göra jobbet Norra Djurgårdsstaden

5. Engagemang och inflytande

MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
5.1 Stimulera aktivt deltagande i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden mot en hållbar och öppen stadsdelSamråd Gasverket östra, 2 informationsmöten MLC.

90 odlingslådor, 2 temavandringar. Gasverksdagen, Frihamnen Live och arkitekturfestivalen Open house gav sammanlagt cirka 8 500 besökare.
5.2 Skapa förutsättningar för hållbar konsumtionPop-up återbruk: 2 gånger i området 2019 (12 880 besökare och drygt 7 000 prylar motsvarande 2,1 ton fick nya ägare).

Bakluckeloppis i Södra Värtan.
5.3 Näringsliv och offentlig verksamhet bidrar till hållbar profil i området4 förskolor av 8 är grön flagg-certifierade.
5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridas10 pågående FoU-projekt.

Kompetensutveckling 2019: 110 deltagare.
Kompetensprogrammen har sammanlagt haft 1 334 deltagare och forum för hållbara lösningar totalt 1 914 deltagare.

6 000 studiebesökare 2019, totalt 40 000 sedan 2012.

Bidrar till att uppfylla: 

globala mål engagemang och inflytande Norra Djurgårdsstaden