1. Start
 2. /
 3. Resultat
 4. /
 5. Måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Här ges en överblick över måluppfyllelse av de fem strategierna till och med 2020.

1. Levande stad

MålUppföljning/aktivitet
MålUppföljning/aktivitet
1.1 Skapa en robust och sammanhängande stadsstrukturPlanerade kajstråk, gång- och cykelvägar i pågående detaljplaner. 80 % av de boende är mycket/ganska nöjda med möjligheten att gå/cykla till närliggande stadsdelar. Boendeenkät 2019.
1.2 Bidra till att skapa en jämlik stadUtveckling av koncept för normkreativ bostadsutformning.
53 % hyresrätter (varav 9 % studentlägenheter) och 47 % bostadsrätter.
Varierande lägenhetsstorlekar enligt följande: 10 % ettor, 33 % tvåor, 29 % treor, 24 % fyror och 4 % femmor eller större.
1.3 Planera för ett väl fungerande vardagslivHittills har vi byggt 11 förskolor, 1 grundskola och 1 idrottshall. Enligt boendeenkäten från 2019 är de boende mycket eller ganska nöjda med tillgång till:
 • förskolor och skolor 26 %.
 • kulturutbud 12 %.
 • platser för lek för barn under 6 år 47 %.
 • platser för lek för barn över 6 år 26 %.
 • dagligvarubutik 64 %.
 • restauranger, kaféer etc 47 %.
 • torg och mötesplatser 72 %.
 • idrotts- och fritidsaktiviteter 42 %.
 • 1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året omTrygghetsvandringar. Planerade sociotopytor. Uppföljning av användandet med hjälp av sensorer. Sociotopytan 16 % vilket motsvarar 27 per bostad. Enligt boendeenkät 2019 känner sig 79 % trygga i Norra Djurgårdsstaden.

  Bidrar till att uppfylla: 

  Globala mål levande stad Norra Djurgårdsstaden

  2. Tillgängligt och nära

  MålUppföljning/aktivitet
  MålUppföljning/aktivitet
  2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringenTillämpning av planeringsföreskrifter för gång och cykel. Kollektivtrafik som ryggrad. Genhetskvot varierar mellan 1,07 och 1,36 för dem som har längst att gå till viktiga målpunkter (Norra 2).
  Enligt boendeenkät 2019 är andelen boende som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till:

  • gångbana/trottoar 89 %.
  • cykelbanor 77 %.
  • kollektivtrafik 66 %.
  • trafiksäkerheten för fotgängare 59 %.
  • cyklister 56 %.

  Totalt har hittills 7 550 cykelplatser och 1 890 bilplatser för 6 750 boende byggts.
  8 % av bilparkeringarna i gata är avsatt för bilpool.
  7 % av bilparkeringar i gatan har elladdning (bilpool) och en snabbladdningstation.
  10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.
  Ökat krav på elladdning i kommande markanvisningar.
  2.2 Planera för levande gaturum som medger flexibel användningVistelsegator i kommande etapper. Kommersiell yta: 13 %.
  Sociotopyta: 16 % (= 17 m² /bostad).
  Enligt boendeenkät 2019 är 79 % av de boende mycket/ganska nöjda med tryggheten i området.
  2.3 Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva hållbara godstransporterEtablerat BLC och MLC.
  Samlastningseffekt inom byggområdet är 80 %.

  Bidrar till att uppfylla: 

  Globala mål tillgängligt och nära Norra Djurgårdsstaden

  3. Resurshållning och klimatansvar

  MålUppföljning/aktivitet
  MålUppföljning/aktivitet
  Avfall och masshantering
  3.1 Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfallRestavfall: 98,6 kg/person och år.
  Tidningar: 5,6 kg/person och år.
  Plastförpackningar: 5,9 kg/person och år.
  Pop-up återbruk kom vid två tillfällen och 1,9 ton grovavfall, 0,3 ton elektronik och 0,4 ton farligt avfall lämnades in.
  Byggavfall (byggaktörer) genomsnittlig mängd byggavfall: 44,6 kg/ BTA .
  Byggavfall (allmän platsmark): 62 % har gått till materialåtervinning, 37 % till energiåtervinning, 0 % återanvändning, 1 % blandat och < 1 % till deponi.
  3.2 Vatten- och avloppshanteringen ska effektiviseras med avseende på energi och resursanvändning100 % av hushåll och verksamheter har avfallskvarn i köken.
  3.3 Främja en cirkulär bygg- och förvaltningsprocessEtablerat MLC, lokal rening av förorenade massor och länshållningsvatten.
  28 % av stadsutvecklingsområdet är sanerat från markförorening.
  Massbalansen ligger under 2020 på cirka 49 % och totalt på 39 %.
  Energi och klimat
  3.4 Effektiv energianvändning i byggnader och anläggningarErfarenhetsåterföring Norra 2 och Brofästet. Uppmätt (krav 55 kWh/ och år Norra 2)
  = 70 kWh/m² Atemp och år (köpt energi). Bostäder, genomsnittlig uppmätt energianvändning ligger 22 % under gällande BBR i Norra 2.
  3.5 Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilfritt 2030.Kvartersmark: totalt producerad solel: 558 MWh/år (uppmätt).
  Allmän platsmark, MLC: totalt producerad solel: 243 MWh/år (uppmätt).
  7 % av bilparkeringar på allmän plats har elladdning (bilpool) och en snabbladdningstation.
  10 % av bilparkeringar på kvartersmark har elladdning.
  Krav på elladdning ökar till 50 % av bilplatserna i kommande markanvisningar.
  Andelen förnybart bränsle för lastbilstransporter i stadens egna entreprenader i Norra Djurgårdsstaden ligger på 20 % och för arbetsmaskiner på 2 % år 2020.
  3.6 Låg klimatpåverkan från byggnader och anläggningar ur ett livscykel-perspektivGenomsnittlig klimateffekt (allmän platsmark): Norra 1: 260 kg CO2e/m², Västra: 840 CO2e /, Norra 2: 100 CO2e /.

  Klimateffekt från energianvändning i Norra 2: Totala mängden är 1 640 ton CO2e vilket motsvarar 248 kg CO2e /person. Åtgärder för en fossilfri arbetsplats har bidragit till att minska emissioner motsvarande 1 240 ton CO2e under 2020. Genom att använda biokol i Norra Djurgårdsstaden bidrar projektet till en kolsänka. Hittills har motsvarande 1 100 ton CO2 bundits.
  Hållbara byggnader
  3.7 Sund inomhusmiljö i utformning och användning av byggnader80 % av byggaktörer uppfyller klass Guld, Miljöbyggnad (inomhusmiljö).
  3.8 Hållbara val av byggmaterialAndel ej godkända avvikelser av totalt inkomna avvikelser: byggaktörer: 22 %, allmän plats: 13 %. 

  100 % av byggaktörer och stadens entreprenader dokumenterar material i digital loggbok. 
  Trä 100 % FSC-märkt, natursten 100 % uppfyller stadens etiska kriterier. 
  Utredning avseende miljömässiga och sociala aspekter för trä i utomhuskonstruktioner.
  3.9 Främja robust byggandeLCC för fallskydd och sopsug genomfördes 2019.

  Bidrar till att uppfylla: 

  globala mål resurshållning klimatansvar Norra Djurgårdsstaden

  4. Låt naturen göra jobbet

  MålUppföljning/aktivitet
  MålUppföljning/aktivitet
  4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att bygga en resilient och hälsosam stadsmiljöUppdaterad grönytefaktor.

  91 % av byggaktörer uppnår GYF.

  14 ha grönytor som grön oas, gröna tak och gårdar har hittills anlagts.

  100 % av bostäderna har tillgång till park och naturområden inom 200 meter.

  Bidrar till att uppfylla: 

  Globala mål låt naturen göra jobbet Norra Djurgårdsstaden

  5. Engagemang och inflytande

  MålUppföljning/aktivitet
  MålUppföljning/aktivitet
  5.1 Stimulera aktivt deltagande i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden mot en hållbar och öppen stadsdelTre visningsfilmer producerade.

  Två digitala undersökningar.

  Digital Gasverksdag och arkitekturfestivalen Open House Stockholm (Totalt över 10 000 besökare online och 400 på plats).

  90 odlingslådor, 2 temavandringar.
  5.2 Skapa förutsättningar för hållbar konsumtionPop-up Återbruk: två gånger i området 2020 (1 762 besökare).

  Kommunikationskampanj om avfall.
  5.3 Näringsliv och offentlig verksamhet bidrar till hållbar profil i området4 förskolor av 8 är grön flagg-certifierade.

  Två trygghetsvandringar.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridasEn person anställdes som lärling, två personer i arbetsförlagt lärande (en person i två månader och en person avslutade efter introduktionsdagen) och en Stockholmsjobbare provanställdes under sex månader.

  10 pågående FoU-projekt.

  Kompetensutveckling 2020: 265 deltagare (totalt 1 630 deltagare) och Forum för hållbara lösningar 2020: 90 deltagare (totalt 2 000 deltagare).

  2 000 studiebesökare 2020, totalt 41 900 sedan 2012.

  Bidrar till att uppfylla: 

  globala mål engagemang och inflytande Norra Djurgårdsstaden
  Uppdaterad 2021-11-16