Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Grönstruktur

Parker, gröna stråk, gröna tak och bostadsgårdar i Norra Djurgårdsstaden är utformade för att fylla olika funktioner som samverkar på samma yta såsom dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreativa värden.

Gröna tak

Gröna tak

Gröna tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden, hantera dagvatten och skapa rekreativa värden. Hittills har 26 400 m2 gröna tak anlagts.