Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Grönstruktur

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstadens uppfyller olika funktioner för dagvattenhantering, biologisk mångfald samt rekreativa värden. I planeringen sparas och stärks befintliga miljöer, nya träd planteras och våtmarker anläggs.

Rika och bevarade grönområden i Norra Djurgårdsstaden

Spridningszoner

Nationalstadsparken
Ekologist särskilt betydelsefulla områden inom Norra Djurgårdsstaden
Ekologiska spridningssamband

Grönstrukturen i Norra Djurgårdsstaden är granne med Nationalstadsparken och är del i ett spridningsnätverk för eklevande arter och groddjur.

Parker

Färdigställd park
Planerad park
200 m till park

I Norra Djurgårdsstaden har de boende nära till närmsta park. Här är det högst 200 meter från varje fastighet till en grönyta.

Träd

Alder (Alnus)

Apple (Malus)

Beech (Fagus sylvatica)

Birch (Betula)

Bird cherry (Prunus padus)

Black locust (Robinia pseudoacacia)

Cherry (Prunus)

Chestnut (Castanea sativa)

Cigartree (Catalpa bignoides)

Cornelian cherry (Cornus mas)

European Ash (Fraxinus)

Goat willow (Salix caprea)

Golden chain tree (Laburnum x watereri)

Hazel (Corylus colurna)

Honey locust (Gleditisia triacanthos)

Japanese tree lilac (Syringa reticulata)

Katsura (Cercidiphyllum japonicum)

Linden (Tilia)

Magnolia (Magnolia)

Maple (Acer)

Oak (Quercus)

Oak (worthy of preservation) (Quercus robur)

Pear (Pyrus communis)

Pine (Pinus)

Plumleaf hawthorn (Crataegus x persimilis)

Rowan (Sorbus)

Sweetgum (Liquidambar styraciflua)

Thicket shadbush (Amelanchier)

Tulip tree (Lirodendron tulipifera)

Walnut (Juglans regia)

Variationen på träd bidrar till att öka den biologiska mångfalden och stärka de ekologiska spridningskorridorerna.

På kartan visas nyplanterade träd på allmän platsmark samt bevarade ekar.

Gröna tak

Gröna tak

Gröna tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden, hantera dagvatten och skapa rekreativa värden.

Sociotopyta i Norra Djurgårdsstaden

Sociotopyta

Sociotopyta
Planerad sociotopyta
Analysområde 500 m

Sociotopytor är friytor som är tillgängliga för alla med höga sociala värden som t ex parker, lekparker, kajer och torg.

Grön oas

Grön oas

Grön oas är en sociotopyta som domineras av grönska och omfattar minst 300 m2.