Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Genomfört
Under byggnation
Under planering

Hållbarhetsmål på byggnationen

Energiprestanda bostäder

Klarar NDS-krav
Klarar BBR-krav, men ej NDS-krav
Klarar ej BBR-krav

För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus. Energiberäkningar görs för alla skeden och efter att byggnaden varit i drift i två år följs uppmätta värden upp av Stockholms stad.

Norra 2, Brofästet & Gasverket

Stockholms stads krav (specifikberäknad energi):

  • Bostäder 55 kWh/m2 Atemp and year
  • Lokaler 45 kWh/m2 Atemp and year
  • Gasverket har tillägg för luftomströmning

Norra 1 & Västra: frivilliga åtaganden som därför inte granskats av Stockholms stad.

Lokalt producerad solenergi

Klarar krav
Klarar ej krav

Från och med etapp Norra 2 finns krav på samtliga byggaktörer att producera solenergi lokalt. För att klara kravet installeras solanläggningar på taken.

Grönytefaktor (GYF)

Klarar krav
Klarar ej krav

Gårdarnas storlek och form, samt hur mycket av väggar och tak som kan användas för växtlighet har betydelse för hur stor ekoeffektiv yta som kan skapas. Hittills har cirka 26 400 m² gröna tak och 47 300 m² gårdar färdigställts.

Lokalt producerad solenergi

Solceller på taken

Under 2020 har 558 MWh solenergi producerats på taken i Norra Djurgårdsstaden. Från och med etapp Norra 2 finns krav på samtliga byggaktörer att producera solenergi lokalt. För att klara kravet installeras solanläggningar på taken.

Gröna tak

Gröna tak
Takyta som upptas av solceller

Baserat på satelitbilder.

Hittills har 26 400 m2 gröna tak anlagts. I varje kvarter finns krav på att uppfylla en grönytefaktor, vilken uppnås genom att bland annat anlägga gröna tak.