1. Start
  2. /
  3. Vårt sätt att a...
  4. /
  5. Väsentlighets- o...

Väsentlighets- och intressentanalys

Dialoger är ett viktigt verktyg för att fånga upp olika förväntningar som finns på Norra Djurgårdsstaden.

De viktigaste intressenterna är politiker, byggaktörer, tjänstepersoner i staden, samhället i stort och såklart de boende i området. De frågor som är mest relevanta för intressenterna har sammanfattats i väsentlighetsanalysen. Den visar att viktigast är minskad klimatpåverkan, effektiv energianvändning, avfallshantering, forskning och utveckling samt transporter. För boende och politiker är trygghet en viktig fråga.

I matrisen nedan beskrivs hur de identifierade frågorna omhändertas i arbetet, det styrdokument och specifika mål som hanterar frågan samt hur detta sedan följs upp och rapporteras.

Väsentliga områdenStyrningMålUppföljning
Väsentliga frågor, mål och styrning
Väsentliga områdenStyrningMålUppföljning
EnergiProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
3.4 Effektiv energianvändning i byggnader och anläggningarEnergianvändning (byggaktörer och allmän platsmark) 
KlimatProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
3.5 Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefritt 2030
3.6 Låg klimatpåverkan från byggnader och anläggningar ur ett livscykelperspektiv
Lokal produktion av förnybar energi
CO2e för uppmätt energianvändning
Antal laddplatser
Klimatberäkningar
TransporterProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
2.1 Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i planeringen
2.3 Infrastrukturen ska gynna samlastning och effektiva hållbara godstransporter
Mobilitetsindex
Antal p-platser, c-platser
Boendeenkät
Samlastningskvot
AvfallshanteringProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
3.1 Kontinuerligt minska mängden och öka renhetsgraden i avfall
3.3 Främja en cirkulär bygg- och förvaltningsprocess
Avfallskvarn
Avstånd till sopsug/miljörum
Mängd byggavfall
Forskning och utvecklingProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridasDelrapporter och slutrapporter
TrygghetProgram för hållbar stadsutveckling (mål)
Handlingsprogram (krav)
1.4 Skapa attraktiva och trygga platser dygnet runt, året omTrygghetsvandringar
Boendeenkät

I matrisen nedan beskrivs vilka intressenter som lyft vilken fråga och i vilka forum det har framkommit.

IntressentVäsentliga frågorTyp av dialogDialogfrekvens
Intressenter, väsentliga frågor, dialogform och frekvens
IntressentVäsentliga frågorTyp av dialogDialogfrekvens
Politiker*Projektekonomi
Trygghet
Bostadsuppdrag
Klimat
Attraktiv stadsmiljö
Avfallshantering
Transporter
• Tjänsteutlåtande
• Budget
• PM
• Studiebesök
• Konferenser, spadtag och invigningar
Månadsvis, kvartalsvis, årsvis
MedarbetareKlimat 
Energi
Biologisk mångfald
Dagvattenhantering
Attraktiv stadsmiljö
Avfallshantering
Transporter
• Intern kommunikation 
• Interna möten
• Fokusgrupper
• Informationsmöten 
• Medarbetarsamtal
• Medarbetarundersökningar
Löpande
Övriga tekniska förvaltningar och bolagKlimat
Energi
Ekosystembaserad klimatanpassning
Dagvattenhantering
• Intern kommunikation 
• Tvärgrupper och fokusgrupper
• Informationsmöten 
• FoU-projekt
Etappvis och löpande
Boende och verksamma i områdetTrygghet
Avfallshantering
Klimat
Energi
Attraktiv stadsmiljö
• Boendedialog (samrådsmöten, temakvällar) 
• Boende och företagarnätverk
• Boendeaktiviteter (stadsodling, biodling, öppet hus)
• Boendeenkät
• Extern kommunikation
• Klagomålshantering
Löpande och vart tredje år (boendeenkät)
Byggaktörer/entreprenörerKlimat
Energi
• Informationsmöten 
• Avtal
• Uppföljning (hållbarhetsportalen, MEG)
• FoU-projekt
• Forum för hållbara lösningar
• Miljörond, KMA-möten
Löpande och var tredje år (boendeenkät)
MyndigheterEnergi och klimatpåverkan
Transporter
Avfallshantering
Vatten och avlopp
Medborgarmedverkan
FoU
Ekosystembaserad klimatanpassning
Inomhusmiljö
Giftfria materialval
Arbetssätt
Attraktiv stad
Sociala krav i leverantörskedjor
• Seminarier, konferenser
• Extern kommunikation 
• Ansökan och resultatredovisning FoU-projekt
Löpande
AkademiTransporter
Avfallshantering
Klimat
Energi
Avloppshantering
Vattenanvändning
Giftfritt byggande 
Biologisk mångfald
Dagvattenhantering
Attraktiv stadsmiljö
• Seminarier, konferenser
• Extern kommunikation 
• FoU-projekt
Löpande

* Politikers väsentliga frågor har tagits fram ur exploateringskontorets verksamhetsplan för 2020.