Värdekedja

Vi strävar efter att bygga kunskap och följa upp de hur väl de krav som ställs efterlevs genom stadsutvecklingsprocessen. Därmed kan projektets negativa påverkan på människor, miljö och naturresurser minimeras.

Värdekedjan

Inflöden

Stockholms stad äger marken i Norra Djurgårdsstaden och har gett exploateringskontoret i uppdrag att samordna utvecklingen. Exploateringskontoret är en beställarorganisation som upphandlar främst tjänster i form av entreprenader och konsulter. 

Området har en ambitiös hållbarhetsprofil som omfattar både byggaktörer och stadens anläggningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 60 miljarder kronor. Stadens investeringar finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder. Stadsutvecklingen sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Under processen är det viktigt med en nära dialog med medborgare, byggaktörer och övriga intressenter.

Verksamheten

I tidiga skeden utreds områdets framtida möjligheter och markanvändning. Stadens arbeten omfattar upphandlingar av konsulter och entreprenader för att sanera marken, bygga den infrastruktur som behövs, samt anlägga torg och parker. Entreprenörer ansvarar för upphandling av underentreprenörer och material enligt specifikation från exploateringskontoret. Uppföljning sker genom egenkontroll som rapporteras till exploateringskontoret. Stickprovskontroller genomförs i entreprenaderna.

En bit in i planeringsprocessen sker överlåtelse och försäljning av kvartersmarken till byggaktörer genom överenskommelse om exploatering där hållbarhetskrav ställs och följs upp. 

Värden

År 2030 kommer Norra Djurgårdsstaden ha fått minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Därtill offentlig service som förskolor, skolor och parker samt privat service som livsmedelsbutiker och restauranger.

Värdekedja

Vi strävar efter att bygga kunskap och följa upp de hur väl de krav som ställs efterlevs genom stadsutvecklingsprocessen. Därmed kan projektets negativa påverkan på människor, miljö och naturresurser minimeras.

Värdekedjan

Inflöden

Stockholms stad äger marken i Norra Djurgårdsstaden och har gett exploateringskontoret i uppdrag att samordna utvecklingen. Exploateringskontoret är en beställarorganisation som upphandlar främst tjänster i form av entreprenader och konsulter. 

Området har en ambitiös hållbarhetsprofil som omfattar både byggaktörer och stadens anläggningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 60 miljarder kronor. Stadens investeringar finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder. Stadsutvecklingen sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Under processen är det viktigt med en nära dialog med medborgare, byggaktörer och övriga intressenter.

Verksamheten

I tidiga skeden utreds områdets framtida möjligheter och markanvändning. Stadens arbeten omfattar upphandlingar av konsulter och entreprenader för att sanera marken, bygga den infrastruktur som behövs, samt anlägga torg och parker. Entreprenörer ansvarar för upphandling av underentreprenörer och material enligt specifikation från exploateringskontoret. Uppföljning sker genom egenkontroll som rapporteras till exploateringskontoret. Stickprovskontroller genomförs i entreprenaderna.

En bit in i planeringsprocessen sker överlåtelse och försäljning av kvartersmarken till byggaktörer genom överenskommelse om exploatering där hållbarhetskrav ställs och följs upp. 

Värden

År 2030 kommer Norra Djurgårdsstaden ha fått minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Därtill offentlig service som förskolor, skolor och parker samt privat service som livsmedelsbutiker och restauranger.