Så arbetar vi

När Norra Djurgårdsstaden pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område, beslutades det att exploateringskontoret skulle leda och styra arbetet. En organisation tillsattes där förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter skulle bidra till arbetet.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt. Staden äger marken och kraven ingår i markanvisningsavtalet och överenskommelsen om exploatering. Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas.

Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens experter. I de fall krav inte nås, kan en begäran om avsteg godkännas. Om begäran avslås betraktas det som en avvikelse. Arbetsgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade krav. Deltagarna i arbetsgrupperna har också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag och till andra projekt inom Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås.

Sedan 2014 rapporteras utvecklingen i en hållbarhetsredovisning med en kompletterande fördjupning. Eftersom beslutet om hållbarhetsprofilen för Norra Djurgårdsstaden kom tio år efter att planarbetet hade påbörjats omfattas de två första etapperna Norra 1 och Västra, enbart av frivilliga åtaganden. Från och med den tredje etappen Norra 2, ställdes skarpa hållbarhetskraven genom hela processen.

Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell
Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell

Hållbarhetsarbetet

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i ­Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering.

Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Hållbarhetsarbetet redovisas med utgångspunkt i respektive strategi och exempel ges på vad som görs i respektive delområde för att nå hållbarhetsmålen.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden
Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Om Norra Djurgårdsstaden och Agenda 2030

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men stadsutvecklingsprojektet arbetar direkt och indirekt med alla målen.

Agenda 2030 >

Arbetsmiljön inom projektet 

Norra Djurgårdsstaden arbetar aktivt för en säker arbetsmiljö, projektet initierar och driver ett antal förebyggande aktiviteter för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser. För att ta hänsyn till alla som vistas i och i närheten av byggområdet genomförs bland annat riskkartläggning, logistik- och etableringsinformation, samt brandskydds- och säkerhetsronderingar med fokus på gång- och cykeltrafikanter.

Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning genomförs årligen. Hög arbetsbelastning är den största utmaningen inom organisationen och en handlingsplan har tagits fram.

Vidare läsning

Så arbetar vi

När Norra Djurgårdsstaden pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område, beslutades det att exploateringskontoret skulle leda och styra arbetet. En organisation tillsattes där förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter skulle bidra till arbetet.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt. Staden äger marken och kraven ingår i markanvisningsavtalet och överenskommelsen om exploatering. Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas.

Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens experter. I de fall krav inte nås, kan en begäran om avsteg godkännas. Om begäran avslås betraktas det som en avvikelse. Arbetsgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade krav. Deltagarna i arbetsgrupperna har också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag och till andra projekt inom Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås.

Sedan 2014 rapporteras utvecklingen i en hållbarhetsredovisning med en kompletterande fördjupning. Eftersom beslutet om hållbarhetsprofilen för Norra Djurgårdsstaden kom tio år efter att planarbetet hade påbörjats omfattas de två första etapperna Norra 1 och Västra, enbart av frivilliga åtaganden. Från och med den tredje etappen Norra 2, ställdes skarpa hållbarhetskraven genom hela processen.

Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell
Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell

Hållbarhetsarbetet

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i ­Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering.

Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Hållbarhetsarbetet redovisas med utgångspunkt i respektive strategi och exempel ges på vad som görs i respektive delområde för att nå hållbarhetsmålen.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden
Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Om Norra Djurgårdsstaden och Agenda 2030

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men stadsutvecklingsprojektet arbetar direkt och indirekt med alla målen.

Agenda 2030 >

Arbetsmiljön inom projektet 

Norra Djurgårdsstaden arbetar aktivt för en säker arbetsmiljö, projektet initierar och driver ett antal förebyggande aktiviteter för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser. För att ta hänsyn till alla som vistas i och i närheten av byggområdet genomförs bland annat riskkartläggning, logistik- och etableringsinformation, samt brandskydds- och säkerhetsronderingar med fokus på gång- och cykeltrafikanter.

Utvecklingssamtal och medarbetarundersökning genomförs årligen. Hög arbetsbelastning är den största utmaningen inom organisationen och en handlingsplan har tagits fram.

Vidare läsning