Så arbetar vi

När Norra Djurgårdsstaden 2009 pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område tillsattes förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter för att bidra till arbetet.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt.

Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas. Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens experter. Arbetsgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade mål.

Deltagarna i arbetsgrupperna har också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag och till andra projekt inom Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås.

Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell
Norra Djurgårdsstadens sätt att arbeta

Hållbarhetsarbetet

2001 började planeringen av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 och 2021 i Program för hållbar stadsutveckling.

Program för hållbar stadsutveckling, (pdf, 18,9 MB, nytt fönster) >

Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Hållbarhetsarbetet redovisas med utgångspunkt i respektive strategi och exempel ges på vad som görs i respektive delområde för att nå hållbarhetsmålen.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden
Fem strategier för hållbar stadsutveckling

Om Norra Djurgårdsstaden och Agenda 2030

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men stadsutvecklingsprojektet arbetar direkt och indirekt med alla målen.

Agenda 2030 >

Arbetsmiljön inom projektet 

Stockholms stad genomför varje år en medarbetarundersökning för stadens anställda, Aktivt MedskapandeIndex, AMI. Det är ett index för motivation, styrning och ledarskap.

Medarbetarundersökningen som genomfördes 2020 uppvisar i stort sett samma resultat som 2019. Nöjdheten med ledarskapet har stigit med 2 % till 88 %, motivationen har sjunkit med 3 % till 86 % och nöjdhet med styrningen, dvs vad som förväntas av medarbetarna har ökat med 1 % till 78 %. Mest positivt uppfattas möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras.

Uppdaterad 2022-03-11

Så arbetar vi

När Norra Djurgårdsstaden 2009 pekades ut av kommunfullmäktige som hållbarhetsprofilerat område tillsattes förvaltnings- och bolagsövergripande arbetsgrupper med stadens experter för att bidra till arbetet.

Arbetsgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt.

Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig projektidé till förvaltningsfas. Byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas och granskas av stadens experter. Arbetsgrupperna utvärderar kontinuerligt arbetet och resultaten. Det i kombination med omvärldsbevakning resulterar i ständigt förbättrade mål.

Deltagarna i arbetsgrupperna har också till uppgift att sprida erfarenheter inom sina förvaltningar och bolag och till andra projekt inom Stockholms stad. Kontinuerlig kompetensuppbyggnad är avgörande för att de höga ambitionerna ska nås.

Norra Djurgårdsstadens samverkansmodell
Norra Djurgårdsstadens sätt att arbeta

Hållbarhetsarbetet

2001 började planeringen av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 och 2021 i Program för hållbar stadsutveckling.

Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Hållbarhetsarbetet redovisas med utgångspunkt i respektive strategi och exempel ges på vad som görs i respektive delområde för att nå hållbarhetsmålen.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden
Fem strategier för hållbar stadsutveckling.

Om Norra Djurgårdsstaden och Agenda 2030

Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden utgår främst från mål 11, hållbara städer och samhällen, men stadsutvecklingsprojektet arbetar direkt och indirekt med alla målen.

Agenda 2030 >

Arbetsmiljön inom projektet 

Stockholms stad genomför varje år en medarbetarundersökning för stadens anställda, Aktivt MedskapandeIndex, AMI. Det är ett index för motivation, styrning och ledarskap.

Medarbetarundersökningen som genomfördes 2020 uppvisar i stort sett samma resultat som 2019. Nöjdheten med ledarskapet har stigit med 2 % till 88 %, motivationen har sjunkit med 3 % till 86 % och nöjdhet med styrningen, dvs vad som förväntas av medarbetarna har ökat med 1 % till 78 %. Mest positivt uppfattas möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras.

Uppdaterad 2022-03-11