Upptäck mer

Energi    Vatten och grönska

Upptäck mer

Energi    Vatten och grönska

Klimatanpassningar och biodiversitet

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av vatten och grönska en central roll. Här ska dagvattnet hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur. I planeringen skyddades och förstärktes livsmiljöerna genom plantering och uppförande av exempelvis groddjurstunnel, våtmarker och fuktstråk.

Planering av vatten och grönska

I fyra filmer möter vi landskapsarkitekten Gösta Olsson som berättar om det strategiska arbetet med dagvattenhantering och grönskan i Norra Djurgårdsstaden.

Det rika ekbeståndet

Ekmiljöerna i Nationalstadsparken är bland de största i norra Europa och har stor betydelse för planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Hittills har 14 hektar multifunktionella grönytor anlagts i Norra Djurgårdsstaden. Nya parker bevarar och förstärker spridningskorridorer mellan Hjorthagen och Nationalstadsparken.

Planering av grönstruktur

Arbetet och planeringen av Norra Djurgårdsstadens grönstruktur har utvecklats över tid. Bland annat har grönytefaktorn som i början var frivillig blivit ett krav.

Så tar vi hand om dagvattnet

Lär dig mer om hur hanteringen av dagvatten går till på gårdarna och gatumiljöerna och varför det är viktigt att se det som en resurs.

Multifunktionella parker

Parkerna i Norra Djurgårdsstaden fyller flera funktioner. Samtidigt som de ska erbjuda rekreation och en variation av aktivitet för de boende så utgör de även viktiga spridningssamband samt tar omhand dagvatten.

Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

Regnvatten som resurs

Antalet kraftiga regn förväntas att öka i och med ett ändrat klimat. För att minska risken för översvämningar är planeringen av dagvattnet viktig. I Norra Djurgårdsstaden kombineras grönytefaktor och dagvattenstrategi där vattnet ses som en viktig
resurs.

Så planerar Norra Djurgårdsstaden för stora mängder skyfall  >

Uppföljning av spridningssamband 

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse och kan gröna stråk skapa ekologiska samband? I en pågående studie sätts småkrypen under lupp för att se om gröna tak och nyplanterade ekar hjälper hotade arter. Studien görs av Calluna på uppdrag av exploateringskontoret.

Resultat från studien beräknas bli klar under senhösten 2021.

Den bredbandade ekbarkbocken 

I Norra Djurgårdsstaden finns flera sällsynta arter, bland annat den bredbandade ekbarkbocken som även är starkt hotad och lever i de gamla ekarna. Ekarna är hem för många småkryp och i ett och samma träd kan upp emot tusen olika arter leva.

Sällsynta växter i hamnen

Hamnområden är ofta hem till ovanliga växtarter som följt med båtar och last från andra sidan haven. Värtahamnen och Louddens oljehamn är inga undantag. Här växer bland annat gräset taklosta och örten spetsfingerört. För att skydda växterna har frön från taklotsan planterats om i pallkragar och spetsfingerörten har omplanterats vid den nya Värtaterminalen. När arbetet är färdigt flyttas växterna tillbaka och planteras på nya platser i området.

Sällsynta växter i Värtahamnen. Vatten och grönska

Grönytefaktor, dagvattenstrategi och Kungliga nationalstadsparken

Kravet på grönytefaktor i kombination med dagvattenstrategin bidrar till genomtänkta lösningar som gynnar biologisk mångfald, fördröjning av dagvatten och rekreativa miljöer. Gårdarnas storlek och form, samt hur mycket väggar och tak som kan användas för växtlighet spelar roll för hur stor ekoeffektiv yta som kan skapas.

Norra Djurgårdsstaden är granne med Kungliga nationalstadsparken. Grönstrukturen har stor betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur. I planeringen skyddades och förstärktes livsmiljöerna genom plantering och uppförande av groddjurstunnel, våtmarker och fuktstråk.

Trädkarta över Norra Djurgårdsstaden

Över 500 nya träd av ett 20-tal olika arter

Förutom de gamla och befintliga träden har över 500 träd planterats under åren av ett 20-tal arter. Grönskan har inte bra en positiv effekt på vårt välmående, träden ger skugga, sänker temperaturen och minskar effekterna av värmeböljor. Tack vare växtbäddar kan regnvatten och stora vattenmängder omhändertas. I trädkartan kan du se vilka sorter som är planterade och var. Kartan är inte uppdaterad för etapp Brofästet då all planteringen inte är klar.

Se vilka träd som hittills är planterade >

Flytt av salamandrar från Loudden

Inför marksanering i Loudden har över 1 600 fridlysta vattensalamander flyttats från en damm vid oljecisternerna till en ny damm, Brunslättsdammen vid Kaknäs. Uppföljning har visat att de har bosatt sig bra där.

Uppdaterad 2021-11-16

Klimatanpassningar och biodiversitet

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av vatten och grönska en central roll. Här ska dagvattnet hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur. I planeringen skyddades och förstärktes livsmiljöerna genom plantering och uppförande av exempelvis groddjurstunnel, våtmarker och fuktstråk.

Planering av vatten och grönska

I fyra filmer möter vi landskapsarkitekten Gösta Olsson som berättar om det strategiska arbetet med dagvattenhantering och grönskan i Norra Djurgårdsstaden.

Det rika ekbeståndet

Ekmiljöerna i Nationalstadsparken är bland de största i norra Europa och har stor betydelse för planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Hittills har 14 hektar multifunktionella grönytor anlagts i Norra Djurgårdsstaden. Nya parker bevarar och förstärker spridningskorridorer mellan Hjorthagen och Nationalstadsparken.

Planering av grönstruktur

Arbetet och planeringen av Norra Djurgårdsstadens grönstruktur har utvecklats över tid. Bland annat har grönytefaktorn som i början var frivillig blivit ett krav.

Så tar vi hand om dagvattnet

Lär dig mer om hur hanteringen av dagvatten går till på gårdarna och gatumiljöerna och varför det är viktigt att se det som en resurs.

Multifunktionella parker

Parkerna i Norra Djurgårdsstaden fyller flera funktioner. Samtidigt som de ska erbjuda rekreation och en variation av aktivitet för de boende så utgör de även viktiga spridningssamband samt tar omhand dagvatten.

Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

Regnvatten som resurs

Antalet kraftiga regn förväntas att öka i och med ett ändrat klimat. För att minska risken för översvämningar är planeringen av dagvattnet viktig. I Norra Djurgårdsstaden kombineras grönytefaktor och dagvattenstrategi där vattnet ses som en viktig resurs.

Uppföljning av spridningssamband 

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse och kan gröna stråk skapa ekologiska samband? I en pågående studie sätts småkrypen under lupp för att se om gröna tak och nyplanterade ekar hjälper hotade arter. Studien görs av Calluna på uppdrag av exploateringskontoret.

Resultat från studien beräknas bli klar under senhösten 2021.

Den bredbandade ekbarkbocken 

I Norra Djurgårdsstaden finns flera sällsynta arter, bland annat den bredbandade ekbarkbocken som även är starkt hotad och lever i de gamla ekarna. Ekarna är hem för många småkryp och i ett och samma träd kan upp emot tusen olika arter leva.

Sällsynta växter i Värtahamnen. Vatten och grönska

Sällsynta växter i hamnen

Hamnområden är ofta hem till ovanliga växtarter som följt med båtar och last från andra sidan haven. Värtahamnen och Louddens oljehamn är inga undantag. Här växer bland annat gräset taklosta och örten spetsfingerört. För att skydda växterna har frön från taklotsan planterats om i pallkragar och spetsfingerörten har omplanterats vid den nya Värtaterminalen. När arbetet är färdigt flyttas växterna tillbaka och planteras på nya platser i området.

Uppdaterad 2021-11-16