1. Start
  2. /
  3. Resultat
  4. /
  5. 5. Engagemang och...

5. Engagemang och inflytande

En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt kan vara delaktiga. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen.

Kommunikation är nyckeln till intresse och delaktighet i stadsutvecklingsprocessen. Forskning, innovation, kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga förutsättningar för att finna hållbara lösningar för komplexa utmaningar. Tillsammans kan de hjälpa till med synergieffekter inom alla målområden som har relevans för att utveckla hållbara städer. Dessutom kan arbetet med Norra Djurgårdsstaden bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

globala mål engagemang inflytande Norra Djurgårdsstaden

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

globala mål engagemang inflytande Norra Djurgårdsstaden

5.1 Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen

En inkluderande process förutsätter möjligheter till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen.

Hur de boende upplever sina gårdar är en viktig pusselbit i arbetet med att planera för klimatanpassade och grönskande utomhusmiljöer. Därför genomfördes under hösten 2020 en enkät riktad till boende och bostadsrättsföreningar, för att få bättre förståelse och kunskap om hur utemiljöer som bostadsgårdar och takterrasser upplevs. Totalt deltog 300 boende och 10 bostadsrättsföreningar. Enkäten var en del i arbetet med att utveckla och utvärdera grönytefaktorn.Läs mer


Så tycker de boende

En aktiv dialog med boende och verksamma i området bidrar till att förankra stadsutvecklingen samt tillför värdefull kunskap till planeringen. Boendeenkäten från 2019 visar att 83 % är intresserade av att få veta mer om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, mestadels om pågående byggaktiviteter. 35 % är intresserade av att delta i områdets utveckling genom samråds- och informationsmöten och 37 % via sociala medier.


Se hur målet nåtts
MålUppföljningsmått/aktiviteter
MålUppföljningsmått/aktiviteter
5.1 Stimulera aktivt deltagande i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden mot en hållbar och öppen stadsdelTre visningsfilmer producerades.
Två digitala undersökningar.
90 odlingslådor, 2 temavandringar. Digital Gasverksdagen och arkitekturfestivalen Open House Stockholm. (Totalt över 10 000 besökare online och 400 på plats).

Sammanfattande nyckeltal

Tabell 5.1 Nyckeltal för strategin engagemang och inflytande

AntalTotalt20202019201820172016201520142013201220112010
Totalt20202019201820172016201520142013201220112010
Deltagare studiebesök42.2002.2006.0007.0005.4004.6503.8503.1373.5602.3502.1801.900
Kompetensprogram seminarium (deltagare)1 3443(110)3(110)6(143) 9(353) 7(238) 5(100) 14(128) 15(272)8 5 7
Forum för hållbara lösningar, (deltagare)1 914--3(197) -1(77) 5(489) 6(494) 6(291) 4(289) 00
Gasverksdagen, Frihamnen Live, Open-house, deltagare14 250-8 5002 3003 450----000
Scrolla för mer info →

5.2 Hållbar konsumtion

Våra konsumtionsmönster påverkar miljön och klimatet negativt, vilket innebär en stor utmaning. Stockholms stad har gjort framsteg när det gäller hantering av avfall och återvinning, men mer behöver göras. I Norra Djurgårdsstaden provas olika metoder och aktiviteter som kan bidra till ökat återbruk och en mer cirkulär ekonomi.

Under 2020 har Pop-up Återbruk besökt området två gånger och fick sammanlagt 1 760 besökare. Photo: Stockholm Vatten och Avfall

Den mobila återbruksstationen Pop-up Återbruk med ursprung i ett innovationsprojekt i Norra Djurgårdsstaden har, förutom att bidra till ökad återvinning, även ökat förståelsen för konsumtionsmönster och miljöpåverkan. Den har även blivit en mötesplats för de boende.Läs mer

Se hur målet nåtts
MålUppföljningsmått/aktiviteter
MålUppföljningsmått/aktiviteter
5.2 Skapa förutsättningar för hållbar konsumtionPop-up Återbruk: två gånger i området 2020 (1 762 besökare).
Kommunikationskampanj om avfall.

5.3 Näringslivets och offentliga verksamheters roll

Många av de viktiga satsningar som pågår i Stockholmsregionen bygger på samarbeten samt olika former av partnerskap mellan staden, andra offentliga aktörer, akademin, näringslivet och civilsamhället. Läs mer

Arbetsmiljö och säkerhet

Norra Djurgårdsstaden växer fram med allt fler boende och verksamheter, parallellt med bygg- och anläggningsproduktion.

Stadsutvecklingsprojektet har en nollvision för byggarbetsmiljön och projektet samverkar med alla byggverksamheter i förebyggande arbeten, för att nå en trygg och säker byggarbetsplats. I planeringen görs en riskkartläggning för genomförandet där stor vikt läggs på bygglogistik, etableringar samt samverkan mellan bygg- respektive allmän trafik.

All yrkesverksam personal genomgår en webbutbildning om arbetsmiljöfrågor. Projektet har även ett aktivt samarbete med polis och räddningstjänst för att förebygga och säkerställa larm- och insatsarbeten. För att underlätta för SOS-operatörerna att optimera insatsen vid en eventuell olycka, har projektet tagit fram egna larmrutiner och insatsplaner som SOS Alarm har fått ta del av.

För att alla incidenter – observationer, tillbud och olyckor – enkelt ska rapporteras används mobilappen Buildsafe. Antal rapporterade incidenter har minskat för 2020, jämfört med 2019. Det förklaras främst av att projektet haft en lägre bygg- och anläggningsproduktion.

Med en öppen attityd och höga ambitioner att rapportera incidenter ökar möjligheten att arbeta med förebyggande åtgärder i tidiga skeden. Norra Djurgårdsstaden har från produktionsstart haft få, arbetsplatsolyckor med sjukskrivning jämfört med branschen. Dock hade projektet en dödsolycka 2018.

I stadsutvecklingsprojektet genomförs trygghetsvandringar, i samverkan med bland andra polisen och stadsdelsförvaltningen, men även gång- och cykelronderingar för att identifiera riskområden. Syftet är att skapa säkra möten för alla trafikanter.

Tabell 5.2 Sammanfattning av antal incidenter, tillbud och olyckor

202020192018201720162015
202020192018201720162015
Rapporterade incidenter5187715064057359
Tillbud384953191614
Arbetsolyckor med sjukskrivning462213
*Under 2018 inträffade även en dödsolycka.

Så tycker medarbetarna

Stockholms stad genomför varje år en medarbetarundersökning för stadens anställda, Aktivt MedskapandeIndex, AMI. Det är ett index för motivation, styrning och ledarskap.

Medarbetarundersökningen som genomfördes 2020 uppvisar i stort sett samma resultat som 2019. Nöjdheten med ledarskapet har stigit med 2 % till 88 %, motivationen har sjunkit med 3 % till 86 % och nöjdhet med styrningen, dvs vad som förväntas av medarbetarna har ökat med 1 % till 78 %. Mest positivt uppfattas möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras.


Se hur målet nåtts
MålUppföljningsmått/aktiviteter
MålUppföljningsmått/aktiviteter
5.3 Näringsliv och offentlig verksamhet bidrar till hållbar profil i området4 förskolor av 10 är grön flagg-certifierade.
Två trygghetsvandringar.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
En person anställdes som lärling, två personer i arbetsförlagt lärande (en person i två månader och en person slutade efter introduktionsdagen) och en Stockholmsjobbare provanställdes under sex månader.

Hållplatsen, ett forum för dialog och lekfullt lärande för förskolebarn och deras föräldrar har avslutats. Totalt har drygt 1 260 barn deltagit i verksamheten.

5.4 Kunskapsbyggnad och erfarenhetsspridning

De ambitiösa hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden kräver samverkan och gemensamt lärande som leder till innovativa lösningar och verktyg samt nya affärsmodeller. Ett tiotal forsknings- och innovationsprojekt pågår.

Gasverksdagen genomfördes i oktober 2020 i samarbete med CA Fastigheter, som utvecklar Gasverket. Evenemanget genomfördes till största delen digitalt med en egen webbplats, evenemang på Facebook och nyproducerade filmer på Youtube. En filmad visning av Gasverket bakom avspärrningarna premiärsändes under dagen och fler än 3 000 följde guidningen som avslutades i den största tegelgasklockan. I samband med visningen gick det att ställa frågor till både projektledaren och projektchefen för Norra Djurgårdsstaden. Det genomfördes även coronasäkra guidade visningar på plats i små grupper med totalt ett 100-tal deltagare.

Följ med på guided visning i Gasverket.

Arkitekturfestivalen Open House Stockholm är ett tillfälle för allmänheten att få guidade visningar av några av stadens mest spännande byggnader och platser. Läs mer

Kompetensutveckling

Norra Djurgårdsstaden anordnar sedan 2010 kompetensprogram i form av en seminarieserie där byggaktörer med konsulter och stadens personal erbjuds möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring olika sakfrågor.

Nio kompetensseminarier har under 2020 genomförts inom allmän platsmark och riktar sig till stadens projektledare, byggprojektledare, planarkitekter, landskapsarkitekter, ekologer, trafikplanerare med flera. Under seminarierna diskuterades barn och jämställdhet, buller och vibrationer, hållbara materialval och minskad klimatpåverkan. Två kompetensseminarier har hållits för markanvisade byggaktörer och där normkreativ bostadsutformning, energiprestanda, grönytefaktor och mobilitet har diskuterats. På grund av pandemin har de flesta seminarier genomförts digitalt vilket bidragit till fler deltagare. Under 2020 har 265 personer deltagit, sedan 2010 har totalt 1 600 personer deltagit.

Kortversioner av presentationer som hölls för allmän platsmark finns som ljudfiler.
Kompetensprogram Allmänna platser, Soundclouds webbplats (nytt fönster) >

Forum för hållbara lösningar är matchmaking-seminarier som genomförts sedan 2012. Dessa hålls för att underlätta för leverantörer av innovativa produkter och tjänster att komma i kontakt med byggaktörer. Forumen används även för erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer. Totalt har hittills 2 000 personer deltagit på 26 forum.

I februari 2020 genomfördes ett Forum för hållbara lösningar på temat ”Så får vi energiprestanda som tål att granskas”. Närmare ett hundratal deltagare från bygg- och fastighetsbranschen deltog i forumet som diskuterade hur branschen kan förbättra sitt arbetssätt vad gäller rutiner för uppföljning och mätning, kvalitetssäkring och överlämning kopplad till energiprestanda.

Referat från träffar:
Så får vi energiprestanda som tål att granskas, Stockholm växer webbplats (nytt fönster) >
Framtidens cirkulära system, Stockholm växer webbplats (nytt fönster) >

Samtliga yrkesarbetare och tjänstepersoner måste genomgå en webbaserad introduktionskurs som även innehåller hållbarhetsfrågor. Totalt har 2 820 personer deltagit och cirka 9 000 sedan starten.


Erfarenhetsspridning

Representanter från Norra Djurgårdsstaden har under 2020 bland annat presenterat Norra Djurgårdsstadens klimatarbete för det estniska parlamentet, men även drivit rundabordsdiskussioner om plusenergiområden och datahantering i samarbete med Cleantech Scandinavia vid Co-Create Future Cities, under mässan Smart City Barcelona, som 2020 arrangerades digitalt.

Podden Snåret lyfte frågan "Boverket har infört viktningsfaktorer i nya BBR, men vad innebär dessa förändringar och vad krävs för att uppfylla de skärpta energikraven?”. Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsstrateg Christina Salmhofer och Byggföretagens energiexpert Birgitta Govén diskuterade påverkan och konsekvenser.


Lyssna på avsnittet ”Tar de nya energihushållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?", Podden Snåret (nytt fönster) >

SVT gjorde ett reportage om Stockholms energisnålaste hus som ligger i Norra Djurgårdsstaden och som producerar mer el än vad det använder under ett år. Tak och fasader täcks med 730 m² solpaneler och som komplement används bergvärme och spillvärme.
Här är hyreshusen som är självförsörjande på solel, SVT Nyheter  (nytt fönster)>

Exploateringskontorets uppföljningsdatabas lanserades under 2020 och är uppbyggd och anpassad utifrån Norra Djurgårdsstadens erfarenheter med webbaserad uppföljningsdatabas.

"Norra Djurgårdsstadens erfarenheter med webbaserad uppföljning av hållbarhetskrav har varit mycket värdefullt i arbetet med att utveckla exploateringskontorets Uppföljningsportal." Frida Nordström, miljösamordnare på Miljö och Teknik, exploateringskontoret.

Erfarenheter som genereras inom Norra Djurgårdsstaden påverkar kravställning och uppföljning i andra projekt. Till exempel har krav på energiprestanda, grönytefaktor, materialval och digital infrastruktur blivit standard i Stockholms stads markanvisningar.

Även nationella certifieringssystem av byggnader och stadsdelar har tagit intryck av Norra Djurgårdsstadens arbetssätt.

Deltagandet i C40 nätverket Zero Carbon Districts Forum inom initiativet Climate Positive Development Programme (CPDP) har avslutats. Nya samarbetsformer diskuterades och Norra Djurgårdsstaden har deltagit i en rådgivande grupp ledd av C40, för att diskutera en internationell handbok med olika principer inom hållbar stadsutveckling.

Så tycker de boende

Boendeenkäteten från 2019 visar att var tredje boende vill delta i områdets fortsatta utveckling antingen genom att besöka samråds- och informationsmöten eller genom sociala medier. Se diagram 5.1.

Diagram 5.1 Hur vill du delta i den fortsatta utvecklingen i området?

För 2016 saknas uppgift för sociala mediegrupper då frågan ej ställdes.

Två av tre boende anser att förutsättningarna att källsortera blivit bättre sedan de flyttade till Norra Djurgårdsstaden. Drygt hälften anser också att de fått bättre förutsättningar för att gå/cykla. Knappt var tredje menar att deras förutsättningar att använda kollektivtrafiken försämrats. Se diagram 5.2.

Diagram 5.2 Om du jämför med innan du flyttade till Norra Djurgårdsstaden, är förutsättningarna för ert hushåll att leva på ett miljövänligt sätt bättre eller sämre när det gäller... ? 

Drygt hälften av de boende menar att de sedan flytten till området har skapat ett mer miljövänligt beteende när det gäller källsortering. Samtidigt anser två av fem att de har skapat ett mer miljövänligt beteende när det gäller att gå/cykla. Se diagram 5.3.

Diagram 5.3 Har hushållet sedan inflyttningen till Norra Djurgårdsstaden ändrat beteende när det gäller… 


Se hur målet nåtts
MålUppföljningsmått
MålUppföljningsmått
5.4 Kunskap och erfarenheter som genereras i Norra Djurgårdsstaden ska spridas10 pågående FoU-projekt.
Kompetensutveckling 2020: 265 deltagare (totalt 1 630 deltagare).
Forum för hållbara lösningar 2020: 90 deltagare (totalt 2 000 deltagare).
2 000 studiebesökare 2020, totalt 41 900 sedan 2012.
Uppdaterad 2021-12-07

Hitta på sidan

Visste du att hittills har:

  • 41 900 studiebesökare från fler än 120 länder har besökt oss.
  • 3 640 samhällsbyggare deltagit i kompetensutveckling.
  • Ett tiotal FoU-projekt pågår.