Ordlista

Aktiva bottenvåningar
Bottenvåningar med verksamheter som bidrar till att gator och platser fylls med människor under olika delar av dygnet. Det kan vara butiker, kaféer, restauranger, tvättstugor, gemensamhetslokaler eller cykelrum med fixarhörna.

BBR, Boverkets byggregler
En samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och som gäller svenska byggnader.

BDT-vatten
Bad, dusch och tvättvatten.

BTA, Bruttoarea
Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

BLC, Bygglogistikcenter
Samordnar alla transporter till och från byggområdet och erbjuder olika tjänster som korttidslager av material.

CO2e
Koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t ex metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. (NE)

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de olika nyttor som människan får ifrån naturen och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Stadsnaturen är mer än pynt för stadens invånare, den har också många viktiga funktioner. Genom god planering kan ett och samma grönområde på samma gång bidra till ökad folkhälsa, ge föda till insekter, minska buller samt rena och ta hand om regnvatten.

Formfaktor
Beskriver hur kompakt en byggnad är. Beräknas som förhållandet mellan byggnadens omslutande area (ytterväggar, yttertak samt bottenplatta) och kvadratmeter uppvärmd area (m2  Atemp ). 

Försiktighetsprincipen
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet, vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Grön oas
Sociotop som domineras av grönska och omfattar minst 300 m2.

GYF, Grönytefaktor
Ett beräkningsverktyg för den ekoeffektiva ytan, det vill säga den yta som bidrar positivt till platsens ekosystem och lokalklimat samt sociala värden kopplade till grönska och/eller vatten.

HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja
Ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel eller som kan ersätta diesel i dieselmotorer.

LCC, livscykelkostnad
Handlar om att ta hänsyn till alla de kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning
Metod för att få en bild av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för miljö, hälsa och hushållning av resurser.

MI, Mobilitetsindex
Beräkningsverktyg för att värdera hållbart resande med åtgärder inom fastighetsnivå.

MLC, Masslogistikcenter
Lokal anläggning för masshantering där massor sorteras ut för lokalhantering eller borttransporteras.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem för byggnader som hanteras av Sweden Green Building Council.

NKI, Nöjdkundindex
Nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda de boende är med olika aspekter av sitt boende.

Normkreativ bostadsplanering
Ett sätt att förändra och bryta normer för hur bostäder kan planeras.

Parkyta
Parkytan som redovisas är lägre än tidigare redovisade pga ändrad definition. Från och med 2019 följer vi friyteguidens definition och ytor som kan betraktas som park behöver t ex minst vara 0,2 hektar.

Restavfall
Avfall som blir kvar när farligt avfall, elavfall, grovafall och återvinningsbart material sorterats ut.

Sociotopyta
Offentliga tillgängliga friytor med sociala värden. Beräknas i procentandel av den totala ytan av färdigställda detaljplaner. 

Stadsdelspark
En stor park på minst tre hektar. Den fungerar som en målpunkt och en social mötesplats för en stadsdel, eller större delen av en eller flera stadsdelar.

Systemintegration
Flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Uppdaterad 2021-10-25

Ordlista

Aktiva bottenvåningar

Bottenvåningar med verksamheter som bidrar till att gator och platser fylls med människor under olika delar av dygnet. Det kan vara butiker, kaféer, restauranger, tvättstugor, gemensamhetslokaler eller cykelrum med fixarhörna.

BBR, Boverkets byggregler

En samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och som gäller svenska byggnader.

BDT-vatten

Bad, dusch och tvättvatten.

BTA, Bruttoarea

Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

BLC, Bygglogistikcenter

Samordnar alla transporter till och från byggområdet och erbjuder olika tjänster som korttidslager av material.

CO2e

Koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t ex metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. (NE)

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de olika nyttor som människan får ifrån naturen och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Stadsnaturen är mer än pynt för stadens invånare, den har också många viktiga funktioner. Genom god planering kan ett och samma grönområde på samma gång bidra till ökad folkhälsa, ge föda till insekter, minska buller samt rena och ta hand om regnvatten.

Formfaktor

Beskriver hur kompakt en byggnad är. Beräknas som förhållandet mellan byggnadens omslutande area (ytterväggar, yttertak samt bottenplatta) och kvadratmeter uppvärmd area (m2  Atemp ). 

Försiktighetsprincipen

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet, vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

GRI, Global Reporting Initiativ

Riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.

Global Reporting Initiatives webbplats >

Grön oas

Sociotop som domineras av grönska och omfattar minst 300 m2.

GYF, Grönytefaktor

Ett beräkningsverktyg för den ekoeffektiva ytan, det vill säga den yta som bidrar positivt till platsens ekosystem och lokalklimat samt sociala värden kopplade till grönska och/eller vatten.

HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja

Ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel eller som kan ersätta diesel i dieselmotorer.

LCC, livscykelkostnad

Handlar om att ta hänsyn till alla de kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.

MKB, Miljökonsekvensbeskrivning

Metod för att få en bild av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för miljö, hälsa och hushållning av resurser.

MI, Mobilitetsindex

Beräkningsverktyg för att värdera hållbart resande med åtgärder inom fastighetsnivå.

MLC, Masslogistikcenter

Lokal anläggning för masshantering där massor sorteras ut för lokalhantering eller borttransporteras.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem för byggnader som hanteras av Sweden Green Building Council.

NKI, Nöjdkundindex

Nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda de boende är med olika aspekter av sitt boende.

Normkreativ bostadsplanering

Ett sätt att förändra och bryta normer för hur bostäder kan planeras.

Parkyta

Parkytan som redovisas är lägre än tidigare redovisade pga ändrad definition. Från och med 2019 följer vi friyteguidens definition och ytor som kan betraktas som park behöver t ex minst vara 0,2 hektar.

Restavfall

Avfall som blir kvar när farligt avfall, elavfall, grovafall och återvinningsbart material sorterats ut.

Sociotopyta

Offentliga tillgängliga friytor med sociala värden. Beräknas i procentandel av den totala ytan av färdigställda detaljplaner. 

Stadsdelspark

En stor park på minst tre hektar. Den fungerar som en målpunkt och en social mötesplats för en stadsdel, eller större delen av en eller flera stadsdelar.

Systemintegration

Flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Uppdaterad 2021-10-25