Sorterande avloppssystem till Värtahamnen och Loudden

Takterass med växthus i Södra Värtan Norra Djurgårdsstaden

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi och växtnäring tas omhand mer effektivt. Mer spillvärme, vatten och näringsämnen kan då återvinnas och mer biogas produceras. Nu planeras ett av världens största områden med sorterande avloppssystem för de sista områdena av Norra Djurgårdsstaden.  

I Värtahamnen (exklusive Valparaiso), Loudden och Frihamnen planeras för två avloppsledningar i stället för en. Systemet ska ansluta minst 7 000 bostäder och 400 000 m2 kommersiell bebyggelse när dessa områden byggs.

I Henriksdals reningsverk utvinns redan idag värme, biogas och ett fosforrikt avloppsslam. Men genom att samla in och behandla flöden separat, kan resurserna i avloppsvattnet i en högre utsträckning återvinnas. Förutom fosfor så kan även kväve och kalium utvinnas, vilket är värdefullt som växtnäring. Dessutom kommer mer biogas att kunna produceras.

”Detta utvecklingsprojekt är väldigt intressant och kan leda till ett paradigmskifte i Stockholms utveckling av avloppssystem”, säger Erik Karlsson, chef för strategisk planering Stockholm Vatten och Avfall.

Spillvärme från bad, dusch och tvätt, så kallat BDT-vatten, från hushållen tas idag omhand i Henriksdals reningsverk. Men på vägen dit förloras mycket värme. Om värmen tas omhand tidigare i systemet kan värmeåtervinningen öka betydligt. Genom att BDT-vattnet samlas in utan inblandning av toalettvatten kan det renas och användas för t ex bevattning. På så sätt kan resurserna i avloppsvattnet återanvändas mer effektivt.

Sorterande avloppssystem har byggts ut och testas idag i bland annat Hamburg och Amsterdam och en anläggning kommer att tas i drift 2020 i Helsingborg. Systemen som planeras för Loudden blir ett av världens största. Systemet för Värtahamnen ska projekteras under 2020 och 2021 och beräknas bli klart att tas i drift 2025.

Sedan 2011 har frågan om att bygga ut sorterande avloppssystem utretts i olika projekt. Projektet MACRO (Mat i cirkulära robusta system) har pågått sedan 2015 med finansiering från Vinnova. Den första fasen handlade om att etablera ett aktörsöverskridande samverkansprojekt. Den andra hade målsättningen att utreda juridiska, tekniska och organisatoriska förutsättning för att införa sorterande avloppssystem i storstäder och omvandlingsområden. Målet för den tredje fasen är att, med erfarenheter från bland annat Helsingborg, göra ytterligare utredningar om hur det sorterande avloppssystemet ska utformas samt ta fram projekteringsunderlag för systemet i Norra Djurgårdsstaden. Detta kommer sedan dokumenteras i mer allmängiltiga planerings- och projekteringsriktlinjer för städer.

Stockholms stad ingår som en av tio parter tillsammans med tre kommuner, näringsliv och forskningsvärlden. Budget för tredje fasen av MACRO är 18,4 miljoner och projektet väntas få stor betydelse för Stockholms framtida avloppshantering.

MACRO:s webbplats >