Helhetslösning för avfallshantering

Sopsug i etapp Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden.

Avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden är utformad för att bidra till att det ska vara lätt att göra rätt.

Matavfallskvarnar i köken, miljörummen och sopsugssystem underlättar källsortering och innebär minskade avfallsmängder och färre transporter, och därmed en mer attraktiv stadsmiljö. Här finns också världens första automatiska miljöstation för insamling av miljöfarligt avfall.

Matavfallskvarn
I alla lägenheter, kontor, butiker och restauranger finns avfallskvarnar installerade i köken där matavfallet mals ner direkt till ledningsnätet som leder vidare till avloppsreningsverket. Det bidrar till minskade transporter i området eftersom matavfallet inte behöver hämtas med sopbilar. Matavfallet blir en viktig resurs som biogas.

Sopsugssystem och miljörum
I sopsugsnedkasten kan de boende slänga avfall i tre olika fraktioner – restavfall, tidningar och plastförpackningar. De flesta boende har cirka 30 meters avstånd till sitt sopsugsnedkast. Restavfallet går till förbränning och tidningar och plastförpackningar återvinns.

Sopsugen bidrar till färre transporter, minskat buller, bättre arbetsmiljö och sparar yta i fastigheterna. I miljörummen har de boende möjlighet att sortera ut övrigt avfall till återvinning. De flesta boende har inte längre avstånd till sitt miljörum än 50 meter.

Miljöstation på Bobergsgatan.

Automatisk miljöstation för miljöfarligt avfall
I Norra Djurgårdsstaden finns sedan 2012 världens första automatiska miljöstation för insamling av miljöfarligt avfall. Lösningen är unik och finns bara i Stockholm.

  • Miljöstationen består av 50 lådor som bara kan öppnas en i taget, med hjälp av en robot.
  • Avfallet är inlåst och har en brandcell som skyddar från brand i 90 minuter både inifrån och utifrån.
  • Den som vill lämna sitt farliga avfall öppnar stationen genom att skicka sms, ringa eller skanna en QR-kod. Då öppnas en lucka med en låda där man kan ställa in upptill 20 kg miljöfarligt avfall.
  • När man ställt in sitt avfall och stänger dörren kör roboten iväg lådan så att en ny tom kommer fram nästa gång. Innan stationen är full går ett larm till entreprenören som kommer och hämtar avfallet.
  • I dag finns fem automatiska miljöstationer i Stockholm, där de nyaste rymmer 69 lådor. Planen är att Norra Djurgårdsstaden ska få en större modernare miljöstation det närmaste året