1. Start
  2. /
  3. Innovationer
  4. /
  5. Fördjupningar

Fördjupa dig i forsknings- och innovationsprojekten

Här presenteras aktuell och fördjupad information, filmer, berättelser och visualiseringar från några av de pågående forsknings- och innovationsprojekten.

Fler innovationsprojekt

Tystare krossning

Forskningsprojektet "tystare krossning" för att nå lägre bullernivåer vid kross- och materialhanteringsplatser har pågått i två år i Norra Djurgårdsstaden. Genom att ljudisolera och stänga in utrymmet där krossningen sker minskar mängden buller och damm. Projektet har beviljats 2,7 miljoner kronor av Vinnova.

Att lokalt behandla och återanvända bergkross sparar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att materialåtervinningen sparat cirka 100 000 tur- och returtransporter.

Innovativ bygglogistik

Bygglogistikcentret som numera finns i Värtahamnen fungerar som en innovationsplattform dit flera FoU-projekt är kopplade. Centret är en nod för lärande och utveckling runt bygglogistikfrågor. Ett projekt som pågått under året är ”Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling”. Projektet har stöd av Vinnova och leds av Linköpings universitet. Syftet är att öka tillgängligheten och mobiliteten för alla människor i staden under byggtid samt öka produktiviteten inom byggandet. KTH har tre forskningsprojekt inom ramen för bygglogistikcentret. Ett syfte är att i olika skeden studera samordningen mellan byggaktörer och entreprenörer gällande samverkan inom och mellan projekt avseende logistiska förutsättningar och möjligheter.

Framtidens ellagring

Säsonglagring av el kan bli en viktig del av framtidens, fossilfria energisystem. Stockholms stad var värd för en internationell innovationsworkshop med syfte att identifiera möjliga tekniska lösningar för säsongslagring av el. Workshoppen arrangerades av C40, CLEAN och Tillväxtverket och experter från privat sektor, akademi samt representanter från Stockholm, Amsterdam, Berlin, Toronto och Sønderborg. Den resulterade i en marknadsöversikt och många konstruktiva idéer kring tekniker och systemlösningar. Workshoppen bidrog även till en diskussion med Berlin om en gemensam öppen upphandling för fortsatta innovationsprocesser.

Uppkopplad stadsdel

Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden (Connected SRS) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med finansiering av strategiska innovationsprogrammet IoT-Sverige. Projektet ska ta fram arbetssätt för hur dataplattformen kan användas för att samla in, tillgängliggöra och dela IoT-data i staden. Projektet utgår ifrån behoven av data för att effektivisera uppföljning och styrningen mot hållbarhetsmålen. En IoT-plattform, som också ska kunna användas av andra aktörer, ska testas inom projektet. Projektet ska även bidra med kunskap under upphandlingen av stadsövergripande plattformar för öppna och delade data.

Stadens fysiska resursflöden

Projektet Stadens fysiska resursflöden, Reflow, har kartlagt de resurser som krävs för att bygga och driva en stad. Det är en fördjupning av Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell med ambition att kartlägga stadens resursflöden. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och avslutades 2019.