5-minutersstaden

Norra Djurgårdsstaden, den nära staden

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Här planeras det för att parker och vardagsservice ska finnas inom fem minuters gångavstånd, vilket motsvarar cirka 400 meter. De interaktiva kartorna nedan visar hur lång tid det tar till olika vardagsservice som matbutik, förskola, busshållplats och tunnelbana. Även närheten till idrottsplatser och bibliotek är viktiga och medräknade.

Förskolor

Skola

Stomhållplats

Livsmedelsbutik

Att det är nära till privat och offentlig service spelar stor roll för vilka resmönster som skapas. Det bidrar till ökad jämställdhet eftersom kvinnors och mäns vardagsliv och resmönster ser olika ut. Det bidrar också till ökade möjligheter för god mobilitet oavsett ålder, funktionsnedsättning eller andra individuella förutsättningar.

Multifunktionell allmän platsmark

Allmän platsmark planeras för att kunna användas på många sätt. Gator och gångstråk kan användas för barn att leka på eller för promenader. Områdets trafikhierarki prioriterar gång och cykel vilket gör gatorna säkrare för gående och cyklister. Torgen är avsedda som utrymme för avkoppling och offentlig konst, men även för att arrangera offentliga evenemang som loppisar och den mobila återbruksstationen Pop-up Återbruk.


De konstverk som tillkommer genom enprocentsregeln är skapade för en bestämd plats, ett visst sammanhang eller en viss miljö.


Gångstråk och promenadvägar är tillgängliga och trygga.

Pop-Up Återbruk är en mobil återbruksstation som startade i Norra Djurgårdsstaden 2015 och som sedan dess har vidareutvecklats och numera används i hela Stockholm. Syftet är att samla in prylar som exempelvis kläder, böcker, hushållsartiklar som kan användas av någon annan och på så sätt minska grovavfallet.

Pop-Up Återbruk i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Stockholm Vatten och Avfall

Välfungerande vardagsliv med nära till samhällsservice och kollektivtrafik. Foto: Eric Cung Dinh

Tillgängligt och nära >

Enprocentsregeln >