Mobilitetsindex – värdering av hållbart resande i Södra Värtan

Norra Djurgårdsstaden bidrar till ett hållbart resande genom att samverka med aktörer i stadsdelen. Syftet är att uppnå uppsatta mål inom områdena säkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet. Detta görs genom att aktivt arbeta för att minska bilanvändningen och samtidigt öka gång- och cykeltrafik.

Bakgrund

Människors attityder och resebeteenden påverkas genom att underlätta en tryggare trafikmiljö och skapa bra infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter. Fastighetsägare kan påverka detta genom åtgärder som skapar förutsättningar för hållbart resande. För att underlätta fastighetsägarnas arbete har ett verktyg, Mobilitetsindex, utvecklats. Med hjälp av detta ska projektet Norra Djurgårdsstaden och fastighetsägarna kunna värdera vilka åtgärder på varje fastighet som påverkar det hållbara resandet positivt. Verktyget har införts från och med Södra Värtan och kommer även användas i kommande etapper.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som stimulerar och inspirerar byggaktörer att införliva åtgärder i byggnader som stimulerar till hållbart resande.

Målet är att fastigheterna ska vara planerade och utrustade för att uppmuntra till hållbara resmönster.

Resultat och erfarenheter

En rad åtgärder har specificerats och delats upp på fem moduler, promenadstaden, cykelstaden, stillastående fordon, godshantering och mobilitetstjänster.

Inom ramen för varje modul har ett flertal åtgärder som är poänggivande specificerats. Alla poäng som fastigheten samlat för utförda åtgärder summeras och divideras med möjlig maximal poäng vilket ger slutligt mobilitetsindex.

Utvärdering i mycket tidiga skeden visar att byggaktörerna på ett bättre sätt tagit frågan om hållbar transportplanering i beaktande från första början. Men en mer genomgripande utvärdering av Mobilitetsindex kommer att göras då byggaktörernas programhandlingar är inrapporterade, våren 2019.

Fakta

Projektperiod

2012 – pågår

Projektledare och deltagare

Stockholms stad

Finansiering

Egenfinansierat

Kontakt

Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden,
Stockholm stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade länkar

European Platform on Mobility Management >

Relaterade dokument

Mobilitetsindex för Södra Värtan > (pdf 3MB, nytt fönster)

Uppdaterad 2021-06-28

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning