MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system 

En tredjedel av växtnäringen från jordbruket körs in till städerna med den mat som vi konsumerar. När vi ätit hamnar näringen i matavfallet och toaletten. För att vara en hållbar och attraktiv stad krävs att samhällets restprodukter kommer till användning och att staden kan hushålla med sitt vatten. Projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system – är ett samverkansprojekt med tio parter. Projektet är inne i sin tredje och avslutande fas.

Klicka på bilden för större format.

Bakgrund

Avloppsvattnet innehåller förutom vatten även andra resurser som växtnäring och energi. En tredjedel av växtnäringen från jordbruket körs in till städerna med den mat som vi äter. Växtnäringen hamnar sedan i matavfallet och toaletten. Toalett- och matavfallet innehåller även organiska ämnen som kan användas för att producera biogas. Sist men inte minst är avloppsvattnet uppvärmt genom det varmvatten vi använder. Genom att dela strömmarna och omhänderta dessa separat kan man tillvarata resurserna effektivare. Ett källsorterande avloppssystem möjliggör också cirkulär ekonomi och bidrar till minskade utsläpp.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta vara på erfarenhet och kunskap från H+-projektet i Helsingborg, ta fram kunskapsunderlag och planera för att implementera sorterande avloppssystem i Stockholm och Visby.

Målet är att stimulera till innovation för att sorterande avloppssystem ska utvecklas i tätbebyggda storstäder. För Norra Djurgårdsstaden är målet att införa sorterande avloppssystem i Södra Värtan och Loudden.

Resultat och erfarenheter

Resultat från projektets fas 2 är vikten av en gemensam vision och kontinuerlig kommunikation som en viktig byggsten i att komma till beslut om att införa sorterande avloppssystem. Dialogen mellan VA-huvudman och den del av staden som ansvarar för planering är grundläggande för att skapa förutsättningar för förändringar i stadens infrastruktur.

De juridiska frågeställningarna som löper längs med hela kedjan, från planeringsstadiet till slutanvändning är av yttersta vikt för storskaligt genomförande av sorterande avloppssystem, att organisation och ansvarsfördelning, förbindelsepunkter, juridiskt spelrum, och produktkvalitet är identifierade från planeringsstadiet till slutanvändning i lantbruket. Genom att tydliggöra både kostnader och nyttor kan även andra nyttor än växtnäringsåterföring motivera och vara drivkrafter i en omställning.

Genom projektet har även teknikutveckling och annan teknisk kunskap som är nödvändig för det storskaliga införandet tagits fram.

Pågående aktiviteter

I projektets fas tre (2020-2022) pågår dokumentation av processen att implementera sorterande avloppssystem i H+ i Helsingborg, system design och behandlingsmetoder anpassade för Stockholm och Visby, framtagande av handböcker samt utveckling av en universitetskurs.

Fakta

Projektperiod

2016-2022

Projektledare och deltagare

Stockholms stad (exploateringskontoret) är projektledare. Totalt medverkade 10 parter, som representerar kommuner, VA-organisationer, akademi, branschorganisationer och byggaktörer.

Finansiering

Vinnova

Kontakt

Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade länkar

Mat i Cirkulära Robusta system >

Några rapporter

Upptäck mer om projektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Uppdaterad 2021-07-02

Vidare läsning