Innovationsupphandling av framtidens återvinnings-
central

Norra Djurgårdsstaden bidrar till utveckling och förbättring av återvinningen i stadsdelen med en innovativ plattformslösning för insamling och omhändertagande av grovavfall med högt ställda miljökrav. Ett projekt initierat av Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Bakgrund

I Norra Djurgårdsstaden har ett genomtänkt system för insamling och omhändertagande av avfallsfraktioner i stadsdelen utvecklats. Papper, plast, metall, kartong, glas, med mera samlas in på fastighetsnivå, men den stora utmaningen är grovavfall som bör gå mer till återvinning och återbruk. Framtidens hantering av det som idag betraktas som grovavfall måste in i den cirkulära ekonomin med slutmålet att inte producera något avfall alls, en vision som måste starta hos konsumenten.

Därför inleddes arbetet med en innovationsupphandling för att utveckla hur framtidens återvinningscentral i den täta staden skulle kunna se ut.

Syfte och mål

Syftet var att utveckla koncept för hur man ska underlätta återbruk, men som också skulle kunna utgöra platser för möten.

Målet är att på sikt skapa ett permanent återbrukshus i Norra Djurgårdsstaden.

Resultat och erfarenheter

Innovationstävlingen ledde till att två koncept valdes ut för vidare utveckling, det permanenta konceptet Cirkulera, som bygger på att människor transporterar sitt material till återbruk och materialåtervinning utan att använda bil. Cirkulera erbjuder aktiviteter för alla åldrar och fyller många olika syften. Det är en social mötesplats som med en kombination av verksamheter, aktiviteter och evenemang lockar till sig olika typer av människor under många timmar på dygnet. Kunskapsöverföring och hållbarhet i teori och praktik blir en naturlig del i en bredare verksamhet.

Det andra konceptet som togs vidare var idén om en tillfällig återbrukscentral där de boende kunde skänka, laga, byta eller göra om saker som skulle slängts, samtidigt som de får information om återbruk och resurshushållning. Det byggde på tre rum/containrar med olika innehåll; Verkstad, Showroom och Lager. I Lagret lämnas det man inte vill ha. Går det att återbruka så hamnar det i ”Showroom”. Här hamnar det på bytes/skänkeshyllan där det går att fynda allt möjligt. Är det som lämnas in för slitet eller trasigt, får man hjälp till att plocka isär och sortera delarna i rätt fraktion.

Konceptet vidareutvecklades tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall till det som nu kallas Pop-Up Återbruk och som besöker Norra Djurgårdsstaden två gånger per år. Därutöver besöker Pop-Up Återbruk ytterligare ett 10-tal platser runtom i Stockholm.

Under 2017 besökte 800 personer Pop-up Återbruk i Norra Djurgårdsstaden, av 4200 prylar och klädesplagg som lämnades in gick 1 500 direkt till återbruk. Totalt har 3 000 besökt Pop-Up Återbruk runtom i Stockholm.

Fakta 

Projektperiod

2016-2017

Projektledare och deltagare

Exploateringskontoret var projektledare. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Finansiering

Vinnova

Kontakt

Peter Nyström, SVOA
[email protected]

Uppdaterad 2022-03-25

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning