Energisystemanalys

Projektet ”Systemanalys för framtidens hållbara energisystem” är en omfattande studie om energiförsörjning i ett område i Loudden, en del av Norra Djurgårdsstaden.

Bakgrund

Byggaktörerna har under de senaste åren kommit långt i ambitionen att energieffektivisera byggnader. Det är dock en bit kvar till helt fossilbränsleoberoende energisystem. Utmaningarna finns på flera områden, exempelvis att utveckla möjlighet att tillvarata och säsongslagra solenergi, effektivisera spillvärmeåtervinning och att omfördela energi från producenter till konsumenter.

Potentialen ligger i att:

  • Stockholms fjärrvärmesystem baseras på hög framledningstemperatur, vilket innebär att det är svårt att skapa ett öppet system där lågtempererad spillvärme och solvärme kan tas omhand.
  • Höga framledningstemperaturer och långa ledningsdragningar i det storskaliga fjärrvärmesystemet bidrar också till distributionsförluster.
  • Med ett lokalt system finns potentialer att minska distributionsförluster och dessutom erhålla större energiåtervinning genom att ta till vara på energi i avloppsvatten lokalt.

Syfte och mål

Syftet med systemanalysen är att utreda möjligheterna till en fossilbränslefri, resursoptimerad och kostnadseffektiv energiförsörjning för ett delområde i Norra Djurgårdsstaden.

Målet är att ett sådant system ska byggas i Loudden, det sista delområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Resultat och erfarenheter

En systemanalys för ett fossilfritt energisystem i Loudden har genomförts. I studien utreds bland annat möjligheten att genom att använda och lagra lokalt genererad energi och spillenergi samt att ta tillvara och lagra redan producerad energi skapa ett fossilfritt energisystem. Resultaten utför underlag för fortsatt arbete med utvecklingen av Loudden. Systemanalysen genomfördes i fyra steg:

  • Insamling och sammanställning av information kring befintligt energisystem.
    Analys av potentialen till förändringar/förbättringar.
  • Byggande av scenario i samarbete med forskare, byggaktörer och stadens olika aktörer.
  • Analys av valda scenarier där man bland annat tittar på resursoptimering, ekonomi och genomförbarhet.

Studien har resulterat i två systemval för vidare utredning. Det områdesbaserade som bygger på ett lågtempererat lokalt värmenät som används för värme/kyla utbyte mellan energieffektiva byggnader och återvinning av avloppsvärme från gråvatten. Det storskaliga systemet som bygger på att lösningar som finns i stadens eller energibolagens regi nyttjas. Framförallt är det fjärrvärmenätets retur som används till uppvärmning. För tappvarmvatten framleds ett tredje rör med prima fjärrvärme.

Fakta om projektet

Projektperiod

2017

Projektledare och deltagare

Stockholms stads exploateringskontor var projektledare.

Finansiering

Energimyndigheten

Kontakt

Orjan Lönngren, Energi- och klimatrådgivare, Stockholm stads miljöförvaltning
[email protected]

Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Några rapporter

Uppdaterad 2021-07-06

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning