Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

(Connected SRS)

Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden har höga hållbarhetsmål och för att nå dessa behöver digitala tjänster utvecklas för att automatisera uppföljning av målen men även optimera underhåll och resursanvändning. 2015 togs en digital strategi fram för att definiera vad som behöver göras. Den visade dels på potentialen av digitalisering men även på vilka tekniska förutsättningar som måste finnas på plats. Till exempel samlas stora mängder data in både digitalt och analogt, dels av aktörer i staden, men även av Stockholmarna själva, vilket skapar unika förutsättningar. Inom andra områden saknas digitalt överförd data som skulle kunna underlätta både uppföljning och underhåll. Nästa steg är att tekniska system inom staden digitaliseras och kopplar upp sig mot andra tekniska system så kallat maskin-till-maskin eller sakernas Internet (Internet-of-Things, IoT). Telekomaktörerna räknar med att 100 till 1000 gånger fler enheter kopplas upp mot Internet än vad vi i dag har individuella abonnemang. För att uppnå potentialen med digitaliseringen måste tekniken i högre grad samutnyttjas.

2017 tog Stockholms kommunfullmäktige beslut om Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad för att underlätta digitaliseringen. Strategins huvudinriktning är för att fullt ut dra nytta av de möjligheter som följer med den tekniska utvecklingen inom områden som IoT, artificiell intelligens (AI), big data-analys och öppna data.

Syfte och mål

Med utgångspunkt i uppföljning av hållbarhetsmålen i ska projektet identifiera redan befintliga och nya datakällor och göra dem tillgängliga på ett sätt som ger direkt nytta för verksamheten. Arbetet genomförs i linje med stadens ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”. Konkret ska projektet möjliggöra följande:

  • Att stödja exploateringskontoret och stadens övriga förvaltningar och bolag att vända analog insamling av data till digitala processer och öka förmågan att samla in och hantera ”nya” IoT-data i linje med stadens strategi.
  • Att öka exploateringskontorets förmåga att använda centrala plattformar i staden för IoT och öppna och delade data.
  • Att insamlad data placeras i rätt kontext, kan nyttjas och skapa värde för staden själv, invånare, företag, forskare, andra offentliga organisationer.
  • Att den insamlad data har ett ordnat ägarskap och förvaltning för hela livscykeln.

Pågående aktiviteter

Projektet påbörjades i juni 2019, och har hittills resulterat i en ökad kunskap om vad som krävs för ökad användning av IoT-data och delning av data inom stadens verksamheter, dels inom Norra Djurgårdsstadsprojektet men även inom berörda förvaltningar och bolag. Mer konkreta rutiner och arbetssätt har börjat ta form vad gäller roller och ansvar, informationsägarskap, praktisk hantering och installation av sensorer i det offentliga rummet etc.

Hösten 2020 påbörjades arbetet med att testa insamling av data från olika sensorer genom pilottester inom följande områden:

  • Resursflöden i fastigheter (energi och vatten) – insamling av mätdata från fastigheternas mätare och förvaltningssystem.
  • Resvanor hos de boende – test av data från vägradar, WiFi-noder och mobiloperatörer för att kartlägga resvanor.
  • Användning av parker och grönytor – WiFi-noder och magnetsensorer
  • Grönytors och växtbäddars funktion – med regnmätare, väder- och markfuktighetssensorer utvärdera funktion och möjligheter att optimera drift och underhåll.

Fakta

Projektperiod

juni 2019 – december 2021

Projektledare och deltagare

Stockholms stad exploateringskontor (projektledare) och stadsledningskontoret. Övriga parter är Sankt Erik Kommunikation, RISE, Sensative, och Metry. Dessutom medverkar, miljöförvaltningen och trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen Norrmalm/Östermalm.

Finansiering

Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom det Strategiska Innovationsprogrammet IoT-Sverige.

Kontakt

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Anna Bondesson, projektledare Connected SRS,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade länkar

Innovativ trafikmätning testas i Norra Djurgårdsstaden, Projekt Norra Djurgårdsstadens webbplats >

Connected SRS på Smart och uppkopplad stad, Stockholms stads webbplats >

Några rapporter

Uppdaterad 2021-06-28

Upptäck mer om projektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning