Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

(Connected SRS)

Projektet Connected SRS genomfördes mellan 2018-2021 för att utforska användning av sakernas internet (IoT) inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Ett antal pilottester genomfördes inom Resursflöden i fastigheter, Grönytor och parker samt Resvanor och mobilitet. Med utgångspunkt i pilottesterna utvecklade projektets parter en i stora delar ny IoT-plattform baserad på Fiware-standarden. En annan viktig aktivitet var samverkan och etablering av arbetssätt för hantering av gemensamma utvecklingsbehov kopplat till IoT i Stockholms stad.

Bakgrund

Digitalisering är ett viktigt verktyg i Norra Djurgårdsstadens ambitiösa hållbarhetsarbete. Användning av redan befintliga datakällor samt nya datakällor genom ett så kallat Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja såväl uppföljningsarbetet som utveckling av nya tjänster i stadsdelen. Stora mängder data samlas redan in av stadens verksamheter, externa aktörer samt av stockholmarna själva. Datat är dock ofta inlåst i separata tekniska system eller på andra sätt otillgängliga för stadens verksamheter.

2010 påbörjades arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen med tillhörande tjänster. Arbetet stannade av då digitalisering kräver en stadsövergripande målsättning och strategi som vid tillfället saknades. 2017 antog kommunfullmäktige Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad, vilken utgjorde ett ramverk för stadens digitaliseringsambitioner och bland annat gav stadsledningskontoret ansvar för att etablera tekniska förutsättningar och processer för IoT och delade data.

Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad (pdf)>

Här kan du följa hur de första smart stad-projekten växer fram inom ramen för strategin, Stockholms stads webbplats >

Connected SRS initierades med målsättningen att fortsätta utforska hur IoT och ökad datadelning kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet; denna gång med utgångspunkt i stadens strategi.

Syfte och mål

Syftet med Connected SRS:s var att utforska och möjliggöra användning av IoT inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Detta med utgångspunkt i Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad och med ett särskilt fokus på att förstå hur förvaltningar och bolag kan använda stadens centrala plattform för IoT (när denna finns på plats).

Resultat och erfarenheter

Projektet har bidragit till sin målsättning genom att visa på de tekniska möjligheterna med IoT och centrala plattformar, inspirera till användning av IoT inom olika områden samt genom att identifiera utmaningar som behöver hanteras mer stadsövergripande och bidra till etablering av forum för dialog mellan stadens förvaltningar och bolag.

Dessutom har projektet bidragit till:

  • Utveckling av en i stora delar ny IoT-plattformslösning baserad på Fiware-standarden.
  • Praktisk erfarenhet av uppkoppling, installation och drift av sensorer i Stockholms stad.
  • Identifiering och beskrivning av utvecklingsbehovet hos stadens förvaltningar och bolag kopplat till hantering av strömmande data.
  • Etableringen av samverkansformer för hantering av centrala IoT-frågor i stadens förvaltningar och bolag.
  • Insikter och mognad hos staden runt genomförande av utvecklings- och pilotprojekt.
  • Formulering av generisk kunskap kopplat till införande av IoT-lösningar i offentlig verksamhet.

Lärdomar och insikter från Connected SRS kommer att tas vidare inom de forum och arbetsgrupper som har etablerats i staden inom ramarna för projektet IoT Stockholm samt genom existerande nationella forum och nätverk som projektets parter är aktiva inom exempelvis Smart City Lab.

IoT Stockholm, Stockholms stads webbplats >

Smart City Lab, Internet of things webbplats >

Slutseminarium

Den 18 februari 2022 bjöd vi in till slutseminarium Connected SRS – Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden. Vi fokuserade på resultat och lärdomar som är generellt applicerbara och kan vara till nytta i utvecklingen av IoT hos svenska städer och kommuner. I seminariet deltog Stockholms stads stadsledningskontor och exploateringskontor, IoT Sverige, Rise, Metry och Sensative.

Fakta

Projektperiod

juni 2018 – december 2021

Projektledare och deltagare

Projektet genomfördes av Stockholms stads exploateringskontor (som projektledare) i nära samverkan med stadsledningskontoret och projektets parter RISE, Sensative, Metry och S:t Erik Kommunikation samt ett stort antal förvaltningar och bolag i Stockholms stad.

Finansiering

Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom det Strategiska Innovationsprogrammet IoT-Sverige.
IoT-Sverige, Internet of things webbplats >

Kontakt

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade dokument

Slutrapport:

Ytterligare projektrapporter och dokumentation av projektaktiviteter:

Relaterade dokument

Artiklar och relaterade länkar

Uppdaterad 2022-05-19

Upptäck mer om projektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning