C/O City: grönstruktur blir aktiv komponent

Bakgrund

C/O City är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som tar avstamp i utmaningar kring klimatförändringar och försämrade ekosystem genom urbanisering. Projektet initierades för att utveckla kunskap kring hur Norra Djurgårdsstadens grönstruktur skulle kunna stöda och utveckla ekosystemet och den biologiska mångfalden samt upprätthålla värdefulla ekosystemstjänster.

Fakta ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de nyttor människor får från naturen, till exempel vattenrening, syre, skugga, minskad risk för översvämningar, bättre ljudmiljö och blommande växtlighet. Genom att jobba för en stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, kan naturen ta hand om människorna och förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor.

Syfte och mål

Projektet C/O City verkade för att:

  • Utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande.
  • Synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan av ekosystemtjänster i städer.
  • Skapa forum för kunskapsspridning, samarbete och nya marknader i Sverige och internationellt.

Resultat och erfarenheter

Projektet har utvecklat metoder och verktyg som grönytefaktor för allmän platsmark samt en vägledning för planering med ekosystemtjänster. Projektet ledde till att Naturvårdsverket och Boverket numera har ekosystemtjänster på agendan.

Mätningar av fukt på gröna tak i Stora Sjöfallet (NCC) i Norra Djurgårdsstaden visade att taken varken påverkar den underliggande konstruktionen negativt eller bidrar till mögelpåväxt.

Beräkning av nyttor från sedumtak på Hjorthagshallen (Fastighetskontoret) i Norra Djurgårdsstaden visade att sedumtaket minskar dagvattenflödet med
40 %. Dessutom bidrar taket positivt till ljudmiljön och absorberar ljud som ger en bullerminskning med cirka 2 dBA. Gröna tak reflekterar ljus vilket gör att vid en värmebölja kan taket sänka temperaturen med 5 grader.

Resultaten från Norra Djurgårdsstaden visar vikten av att få med ekosystemperspektivet och använda grönytefaktorn (GYF) tidigt i processen för att ha möjlighet att påverka och få en gemensam målbild i planeringen. GYF är också ett verktyg för att lättare kunna kommunicera betydelsen av dessa frågor.

Fakta grönytefaktorn

Grönytefaktorn är ett beräkningsverktyg för den ekoeffektiva ytan, det vill säga bidar positivt till platsens ekosystem och lokalklimat samt sociala värden kopplade till grönska och/eller vatten.

Fakta om projektet

Projektperiod

Projektet pågick 2011–2018. Efter projektets avslut startade flera av aktörerna en förening för att förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn.

Projektledare och deltagare

Stockholms stad (miljöförvaltningen) var projektledare. Totalt medverkade 11 parter som representerade kommuner, byggaktörer, konsultföretag och akademi.

Finansiering

Vinnova

Relaterade länkar

C/O city >
Ekosystemtjanster >
Grönatakhandboken >

Några rapporter

Uppdaterad 2021-07-02

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning