Cities for positive energy districts

Bakgrund

Energipositiva byggnader eller plusenergibyggnader, dvs att det produceras mer energi på/i byggnaden än som används, har utretts och testats men har inte implementerats i stor skala. En orsak till detta kan vara att byggnadsnivån är väl reglerad och kunskapen om möjliga åtgärder är relativt välkänd. För att på områdesnivå kunna uppnå en positiv energibalans, hur systemgränser ska dras, vilka åtgärder på områdesnivå som kan inkluderas, och hur detta kan genomföras är däremot inte lika utforskat och testat i samma omfattning. I FoU-projektet Cities4PEDs (Cities for positive energy districts) ska städerna Bryssel, Wien och Stockholm  undersöka hur energipositiva områden kan skapas.

Ett bredare genomförande av PED-konceptet där åtgärder både på och i byggnader och allmän platsmark kan samverka, kräver troligtvis ett annat fokus, där juridiska, institutionella och organisatoriska frågor behöver klargöras och att huvudaktörerna, dvs städerna, utvecklar effektiva instrument och strukturer.

Syfte och mål

Syftet med Cities4PEDs är att vidareutveckla kunskap kring hur energipositiva områden, sk PEDs, kan implementeras. Målet är att utveckla verktyg och kunskap samt identifiera instrument som kan användas för att underlätta för städer att kunna implementera PEDs. I projektet kommer detta göras genom att:

1. Utveckla och testa PED-konceptet och -definitionen
2. Identifiera vilka regelverk, finansiella instrument och organisatoriska förutsättningar som krävs för att säkerställa PED-kvaliteterna genomförs, från tidig planering till implementering
3. Utveckla metoder för att engagera medborgare och affärsintressenter

Resultat och erfarenheter

Projektet startades upp i januari 2021 och inga resultat har publicerats än.

Pågående aktiviteter

Aktiviteter som påbörjats våren 2021 är en kartläggning av områden som strävar mot PED samt att ta fram ett första förslag till en definition för PED som ska testas i de tre olika städerna. Samtidigt kommer varje deltagande stad att dokumentera och påbörja sina fallstudier. Fallstudierna omfattar både nybyggda och befintliga områden.

Fakta

Projektperiod

2021-2022

Projektledare och deltagare

Bryssel, Wien och Stockholms stad (exploateringskontoret. Totalt medverkade 10 parter, som representerar kommuner, akademi och privat sektor.
Finansiering: Den svenska delen finansieras av Energimyndigheten/Viable Cities

Kontakt

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade länkar

Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om energipositiva stadsdelar, Projekt Norra Djurgårdsstadens webbplats >

Några rapporter

Uppdaterad 2021-06-28

Upptäck mer om projektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning