Bygglogistikcenter – innovativ bygglogistik

För att minimera antalet transporter finns ett masslogistikcenter för sten och jordmassor, och ett bygglogistikcenter för byggmaterial. Bygglogistikcenter samordnar transporterna och lägger vi till avfallshanteringen gör samordningen att antalet transporter kan minska med 50%.

Bakgrund

I ett stadsutvecklingsprojekt av Norra Djurgårdsstadens storlek behöver ett stort antal aktörer: byggaktörer, entreprenörer, transportörer och materialleverantörer med flera, ha tillgång till arbetsplatsen. Därtill ska byggmaterial, maskiner och byggavfall komma till och från olika byggområden. Behovet av att samordna och resursoptimera logistiken för att öka framkomligheten samt minska miljöpåverkan är stor.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett bygglogistikcenter (BLC) som samordnar och resursoptimerar logistiken i Norra Djurgårdsstaden. Målet är att koordinera och samlasta alla transporter till och från byggområdet.

Resultat och erfarenheter

En logistikutredning från 2011 visade på fördelar med ett logistikcenter. Utöver minskad miljöpåverkan på grund av samordning av transporter och gods, minskade materialbrister, minskat svinn och stölder, fick de även bättre arbetsmiljö för byggarbetarna bland annat genom ökad säkerhet. Utredningen visade även potential för byggaktörerna att genom en välorganiserad logistik, kunna minska sina produktionskostnader. Läs mer


Mer om affärsmodellen

Affärsmodellen bygger på att utgifter för bygglogistikcenter finansernas genom inkomster från stadens egna arbeten, byggbolag och entreprenörer.

BLC finansieras genom:

  • Anslutningsavgift
  • Trängselavgift
  • Ersättning för utförda arbeten

Affärsmodellen ska fördela kostnader på både byggaktör och entreprenör för att skapa incitament för delaktighet och att påverka kostnader under projektets genomförande. Modellen fungerar också för att styra hanteringen av byggmaterial. Ett exempel är att en högre inpasseringsavgift och en kostnadsfri slingbil ökar samlastningen.

Bygglogistikcenter driver innovation och samverkansprojekt

Bygglogistik utgör en plattform för innovationsprojekt kring effektiv byggproduktion.

Fossilfri diesel

Vid utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har Stockholms stad ställt krav på att det ska finnas tillgång till fossilfri diesel för de maskiner som staden anlitar. Det ska dessutom erbjudas till andra entreprenörers lastbilar och maskiner.

"Vi har nu två HVO tankningsstationer på plats vid Frihamnen och Värtahamnen. Det planeras även en tredje mindre station inne på själva byggområdet som kan nyttjas av grävskoporna där. Tankstationerna är mobila och kan flyttas i takt med att utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden fortskrider." Fredrik Bergman, genomförandechef för Norra Djurgårdsstaden,  Stockholms stads exploateringskontor.

Med HVO som bränsle kan klimatavtrycket minska med upp till 80 % från arbetsmaskiner och fordon som används vid bygget av Norra Djurgårdsstaden. 

El-lastbil med energilagring via batteri och solceller

I utvecklingen av en fossilfri arbetsplats har projekt Norra Djurgårdsstaden beviljats klimatinvesteringsmedel för att upphandla en el-lastbil. Lastbilen ska användas för distribution av byggmaterial mellan korttidslager och de olika arbetsplatserna inom Norra Djurgårdsstaden, men även andra projekt som efterfrågas kan försörjas. Syftet med utvecklingsprojektet är att testa energilagersystem i samspel med en el-lastbil och solceller samt demonstrera på vilket sätt en laddningsinfrastruktur kan optimera elanvändningen av både arbetsmaskiner och fordon på en byggarbetsplats. Att även utveckla samsyn kring elektrifiering av fordon och arbetsmaskiner på en byggarbetsplats mellan olika intressenter där infrastrukturen blir avgörande.

Ett forskningsprojekt har även kopplats till uppdraget om el-lastbilen där staden bidrar genom Norra Djurgårdsstaden som testbädd. Här kommer körcykler och laddningsinfrastruktur att studeras genom mätning och studier.

Pilotprojektet pågår under 2021-2022 och finansieras till 50 % av Energimyndigheten. KTH, Vattenfall, ABT Bolagen med flera medverkar. Stockholms stads klimatinvesteringsmedel har beviljat budget för el-lastbil.


Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling

Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet ”Störningsfri stad”. Projektet vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser och har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet Störningsfri stad är en del i Linköpings universitets fokusområde om bygglogistik i städer.

Linköpings universitets webbplats


Upphandling för ett hållbart stadsbyggande

Ett forskningsprojekt som undersöker upphandlingens roll och möjligheter för ett mer hållbart och innovativt stadsbyggande. Projektet studerar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och fokuserar på upphandling ur kommunens, byggaktörernas och entreprenörernas perspektiv.


Grind- och transportbokningssystem

Bygglogistikcenter använder sig av automatiska grindar till alla byggområden. Grindarna är övervakade och kan endast öppnas av behörig personal. Byggtransporterna kan därmed styras till rätt lossningsplats i rätt tid. En utveckling av grindssystemet är också möjligheten att registrera miljöklass på fordon som passerar in till arbetsplatsområdet. Registreringsnummer kopplas mot Transportstyrelsens databas och hämtar miljödata. I dag har projektet 25 grindar med denna funktionalitet som kan samla in information om körda kilometer, fordonstyp samt bränsleförbrukningen.


Leveranscontainer off-peak leveranser 24-7 leveranser

Leveranser off-peak (utanför normala öppettider) ska genomföras för lagerverksamheten under 2021. En till två containers kommer att finnas för projektet där leverantörer kan lämna byggmaterial utanför normala öppettider. Syftet är att minska transporter i rusningstrafik och öppna för mer flexibla arbetstider för transportnäringen.


Transporter till sjöss

Ett samverkansprojekt har inletts med Stockholms Hamnar för att utöka projektlaster (byggelement och byggmaterial) med sjöfart. Tillsammans med hamnen, bygglogistikcenter och stuveri är intentionen att projektlaster med sjöfart ska öka till Frihamnsområdet. Bygglogistikcenter kommer att administrera och lagerhålla projektlaster inom Frihamnsområdet.


Utbildning för samhällsbyggare

Bygglogistikcenter genomför sedan 2013 utbildning för cirka 1 000–1 500 yrkesarbetare och 150 tjänstepersoner årligen. Totalt har fysiska utbildningsmöten genomförts för ca 5 500 personer. Under 2020 har det tagits fram en digital utbildningsplattform för självstudier, vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar utbildning samt att alla på arbetsplatsen har behörighet med ID06.


Återbrukscentrum för byggmaterial vid nybyggnad

Genom bygglogistikcenter kan det i framtiden även bli möjligt att genomföra systematiskt återbruk av nytt byggmaterial som inte kan användas i byggprojekten inom Norra Djurgårdsstaden. Bygglogistikcenter kan genom lagerhanteringssystemet och förmedla byggmaterial internt i projektet till andra kunder avseende nybyggnation.

Fakta

Bygglogistikcentret har sedan 2013 använts i byggnationen av 2 500 bostäder och 16 000 m2 kommersiella lokaler samt för stadens anläggningsarbeten. Anläggningen består av ett fuktskyddat inomhuslager, ett väderskyddat utomhuslager, avfallsanläggning samt platskontor. Utöver koordineringen av materielleveranser ingår tjänster som ett gemensamt skalskydd, samordnad avfallshantering, byggplatsinformation, samlastning, etappsamordning, renhållning av gator sommar- och vintertid.

Projektperiod

Projektet startade 2011 och pågår fortfarande.

Projektledare och deltagare

Stockholms stads exploateringskontor är initiativtagare och driver projektet.

Finansiering

Projektet har finansierats av staden. Innovationsprojekt kopplat till BLC har finansierats av externa finansiärer.

Kontakt

Fredrik Bergman, genomförandechef Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor
[email protected]

Relaterade länkar

Bygglogistikcenters webbplats >

Några rapporter

Uppdaterad 2021-07-04

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning