2. Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Det bidrar till ökad jämställdhet eftersom kvinnors och mäns vardagsliv och resmönster ser olika ut på strukturell nivå. Det bidrar också till ökade möjligheter till god mobilitet oavsett ålder, funktionsnedsättning eller andra individuella förutsättningar. 

För att transportera fler människor och mer gods på ett mer hållbart sätt i en växande stad, behövs en övergång till mer kapacitetsstarka och resurseffektiva transportmedel.

Områdets trafikhierarki prioriterar gång och cykel, följt av kollektivtrafik och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det bidrar också till ökad hälsa och möjligheten att kunna förflytta sig till en lägre kostnad på ett mer jämlikt sätt. Genom att skapa gröna platser som inbjuder till vistelse bidrar det även till ökad biologisk mångfald.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hitta inom strategin

Hittills har vi byggt:

  • 2,2 cykelplatser och 0,5 bilplatser per bostad på kvartersmark.
  • 10 % av bilplatserna på kvartersmark har elladdning, 15 % i Norra 2.
  • 5 minuters gångavstånd till vardagsservice.

2. Tillgängligt och nära

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Det bidrar till ökad jämställdhet eftersom kvinnors och mäns vardagsliv och resmönster ser olika ut på strukturell nivå. Det bidrar också till ökade möjligheter till god mobilitet oavsett ålder, funktionsnedsättning eller andra individuella förutsättningar. 

För att transportera fler människor och mer gods på ett mer hållbart sätt i en växande stad, behövs en övergång till mer kapacitetsstarka och resurseffektiva transportmedel.

Områdets trafikhierarki prioriterar gång och cykel, följt av kollektivtrafik och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det bidrar också till ökad hälsa och möjligheten att kunna förflytta sig till en lägre kostnad på ett mer jämlikt sätt. Genom att skapa gröna platser som inbjuder till vistelse bidrar det även till ökad biologisk mångfald.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hittills har vi byggt:

  • 2,2 cykelplatser och 0,5 bilplatser per bostad på kvartersmark.
  • 9 % av bilplatserna på kvartersmark har elladdning, 15 % i Norra 2.
  • 5 minuters gångavstånd till vardagsservice.

Upptäck mer inom strategin

Här redovisas aktuella resultat för de hållbarhetsmål som finns för strategin tillgängligt och nära.

Bildexempel

Resultat berättat i bilder som kopplar till tillgängligt och nära.

Helikopterflygning runt området

Denna flygtur från april 2019 ger en aktuell överblick av stadsutvecklingsområdet.