Under sommaren har det varit flera regn som klassas som skyfall och med ett förändrat klimat förväntas de öka. För att minska risken för översvämningar och skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen av ett nytt område viktig. Till hjälp i Stockholms stad har vi en dagvattenstrategi, och vi arbetar tillsammans med byggaktörerna med…

Read More

5-minutersstaden

Norra Djurgårdsstaden, den nära staden I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Här planeras det för att parker och vardagsservice ska finnas inom fem minuters gångavstånd, vilket motsvarar cirka 400 meter. De interaktiva kartorna nedan visar hur lång tid det tar till olika vardagsservice som matbutik,…

Read More

Den mobila återbruksstation som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har blivit en succé för både boende och miljö. I dag ställs Popup Återbruk upp på ett tjugotal olika platser runt om i Stockholm. Under 2019 besökte drygt 70 000 personer återbruksstationen och nästan 80 000 prylar fick nya ägare. Bakgrund I dag kastas alldeles för mycket…

Read More

2018 startades ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen för att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor. Anläggningen har finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel. MLC har under 2019 bidragit till 1 400 färre långväga transporter till externa mottagningsanläggningar. Av de masstransporter som körts till centret har återanvändning av grovfraktion och användandet av…

Read More

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden och hyresgästerna flyttade in under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten. Arkitekturen med balkonger i fasaden och vinklade tak för att kunna utnyttja solen som energikälla är…

Read More

I kvarteret Stora Sjöfallet har Stockholms stad ställt krav på klimatanpassade och grönskande kvartersgårdar för att öka trivseln, öka den biologiska mångfalden samt för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. De fyra byggaktörerna som byggt en förskola och 263 lägenheter med inflyttning 2016 använde verktyget grönytefaktor för att klara kraven. Med hjälp…

Read More

Avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden är utformad för att bidra till att det ska vara lätt att göra rätt. Matavfallskvarnar i köken, miljörummen och sopsugssystem underlättar källsortering och innebär minskade avfallsmängder och färre transporter, och därmed en mer attraktiv stadsmiljö. Här finns också världens första automatiska miljöstation för insamling av miljöfarligt avfall. MatavfallskvarnI alla lägenheter, kontor,…

Read More

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi och växtnäring tas omhand mer effektivt. Mer spillvärme, vatten och näringsämnen kan då återvinnas och mer biogas produceras. Nu planeras ett av världens största områden med sorterande avloppssystem för de sista områdena av Norra Djurgårdsstaden.   I Värtahamnen (exklusive Valparaiso),…

Read More