Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden och hyresgästerna flyttade in under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten. Arkitekturen med balkonger i fasaden och vinklade tak för att kunna utnyttja solen som energikälla är…

Read More

I kvarteret Stora Sjöfallet har Stockholms stad ställt krav på klimatanpassade och grönskande kvartersgårdar för att öka trivseln, öka den biologiska mångfalden samt för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. De fyra byggaktörerna som byggt en förskola och 263 lägenheter med inflyttning 2016 använde verktyget grönytefaktor för att klara kraven. Med hjälp…

Read More

Avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden är utformad för att bidra till att det ska vara lätt att göra rätt. Matavfallskvarnar i köken, miljörummen och sopsugssystem underlättar källsortering och innebär minskade avfallsmängder och färre transporter, och därmed en mer attraktiv stadsmiljö. Här finns också världens första automatiska miljöstation för insamling av miljöfarligt avfall. MatavfallskvarnI alla lägenheter, kontor,…

Read More

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi och växtnäring tas omhand mer effektivt. Mer spillvärme, vatten och näringsämnen kan då återvinnas och mer biogas produceras. Nu planeras ett av världens största områden med sorterande avloppssystem för de sista områdena av Norra Djurgårdsstaden.   I Värtahamnen (exklusive Valparaiso),…

Read More