Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Att bo och leva i Norra Djurgårdsstaden, sammanfattning av boendeenkäten 2019

Norra Djurgårdsstaden är en bra plats att bo på. Det visar boendeenkäten från 2019 där fler än nio av tio anger att de är mycket eller ganska nöjda med att bo i området. Mest positivt är tillgången till parker och naturområden, och kvalitén på utemiljön. Samtidigt skulle kulturutbudet och tillgången på mötesplatser inomhus kunna förbättras.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, och det speglas även i enkäten. Fyra av fem hushåll sorterar och återvinner allt sitt avfall, två av tre använder matavfallskvarnen till allt eller nästan allt matavfall. Under vinterhalvåret är kollektivtrafik det vanligaste transportmedlet, resten av året ökar transporterna till fots och cykel. Cirka hälften av de svarande anger att de källsorterar och går eller cyklar mer sedan de flyttat till stadsdelen. Kännedomen om den lokala miljöstationen för farligt avfall ökar också.

Två barn leker i en fontän i Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden
Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden
Vårmarknad med många besökare på Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden
Vårmarknad på Storängstorget
Biodlare och fyra besökare framför en tegelgasklocka.
Besökare vid bikuporna för att lära sig mer om biodling
Vintervy över Norra Djurgårdsstaden längs med Husarviken
Vintervy över Norra Djurgårdsstaden längs med Husarviken
Vy över etapp Brofästet längs med Husarviken och Nationalstadsparken.
Bebyggelsen möter Nationalstadsparken
Flicka går med sin hund längs med ett kvarter i etapp Brofästet med grönska
Kvarter i etapp Brofästet
Inuti en tegelgasklocka
Inuti en tegelgasklocka
Gående vid Husarvikstorget i etapp Norra 2.
Husarvikstorget i etapp Norra 2

Tillgången på parker och naturområden är något som boende i Norra Djurgårdsstaden uppskattar: nästan nio av tio är mycket nöjda. Än fler är ganska nöjda eller mycket nöjda med att bo i Norra Djurgårdsstaden på det hela taget. Jämfört med tidigare års mätning har andelen som anger att de är mycket eller ganska nöjda med tryggheten i området minskat något, även om resultaten är fortsatt goda.

De allra flesta svarande anger att de valt att flytta till Norra Djurgårdsstaden för att få en större bostad, för att man flyttat ihop eller flyttat isär, och för att komma närmare naturen. Omkring nio av tio anser att deras förväntningar inför flytten har infriats.

På frågor kring upplevelsen om den egna bostaden, om ljus, ljud och luftkvalitet uppger de flesta att de är nöjda med sina bostäder, även om det kan vara störande att bo i ett stadsutvecklingsområde. En av fem anger att de har besvärats av buller från byggarbetsplatser.

På frågan om Norra Djurgårdsstaden är ett område som präglas av liv och rörelse under dygnets alla timmar svarar ungefär två av fem att de instämmer. I kombination med svaren på frågorna om kulturutbud och sociala mötesplatser inomhus kan man dra slutsatsen att just dessa erbjudanden kan utvecklas i stadsdelen. En klar majoritet av de boende tror att utvecklingen av området kommer att vara positivt för en rad olika områden, exempelvis skola, kulturutbud och offentlig service.

Stockholms stad har genomfört boendeenkäter i Norra Djurgårdsstaden vid fyra tillfällen sedan år 2008. Syftet är att få kunskap om hur boende trivs, men också hur inställningen och kännedomen om utvecklingsplanerna för området ser ut. 2019 års undersökning skickades ut med post till boende i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och på Gärdet. Totalt svarade 637 personer, ungefär lika många kvinnor som män, och de flesta i åldersspannen över 25 år. Våren 2023 kommer en ny undersökning att genomföras.

Artikel Publicerad: 2019-05-15 Uppdaterad: 2024-02-13